Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 51, 2004, No. 6

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE René B í l i k, Tri otázky socialistickému realizmu – 2. časť 417 Zdenka S o j k o v á, Štúrovský problém studenta Jaroslava Vlčka 432 ROZHĽADY Jiří T r á v n í č e k, Kognitivní věda – literatura, teorie literatury, hermeneutika 454 Peter Z a j a c, Čítania Fedora Matejova 460 DISKUSIA Peter Z a j a c, Literárne dejepisectvo ako synoptická mapa 463 ANKETA Jelena P a š t é k o v á, Liberae sunt enim nostrae cogitationes (Veď naše myšlienky sú slobodné) 471 RECENZIE Michal Harpáň: Texty a kontexty (Fedor M a t e j o v) 478 Régi Magyar irodalmi szöveggyüjtemény. I. Humanizmus (Jozef M i n á r i k) 481 Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury (Daniel Š k o v i e r a) 487 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Opavská konferencia o ženských postavách v českej a slovenskej literatúre (Irena M a l e c) 490 Pavol Dobšinský a jeho dedičstvo (Jana P á c a l o v á) 491

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 51(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Tri otázky socialistickému realizmu – 2. časť .
(Three Questions of Socialist Realizmu – the 2nd part).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

Štúdia Tri otázky socialistickému realizmu je analytickou sondou do problému, ktorému sa súčasné reflexie dejín slovenskej literatúry vyhýbajú. Vychádza z presvedčenia, že deklaratívne vyhlásenia o potrebe tematizácie sveta „metódou socialistického realizmu“ a pokusy o autoritatívne vnucovanie tejto tézy u nás po r. 1948 ovplyvňovali literárny život a podobu umeleckej literatúry na Slovensku príliš dlhý čas na to, aby literárna historiografia a literárna teória mohli tento problém obchádzať. Základom prítomnej štúdie je presvedčenie, že pre to, aby sme mohli odpovedať na otázku čo bolo podstatou tézy o socialisticko-realistickom zobrazovaní sveta, je potrebné odkryť invariantné vlastnosti rozmanitých podôb tohto javu. Analýza ukázala, že kultúra, ktorá sama seba označila za socialistickú sa prezentuje snahou o „rekonštituovanie“ sociálnej identity človeka, s dôrazom na autoritatívnu a mocensky garantovanú zmenu kultúrnej pamäti. Namiesto „plurality právd“ vstupuje do vedomia ľudí jednorozmerná predstava o vývine society od „zlého včerajška, k šťastnému dnešku“. Centrálnou ideou takto konštruovanej kultúry je potom historicko-materialistická koncepcia dejín. Tá potom ovplyvňuje aj podobu literárneho zobrazovania sveta a je v ostrom kontraste s tradíciami klasického realizmu, domáceho i svetového.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 51(6), 417-431.


 
 
Štúrovský problém studenta Jaroslava Vlčka.
(The problem concerning Štúr in reflections of Jaroslava Vlček as a student).
Zdenka Sojková 1)

1), Praha.

První známý literární pokus Jaroslava Vlčka (1860 – 1930), studujícího na gymnáziu v Banské Bystrici, reagoval v lednu 1877 na oživení česko-slovenské vzájemnosti, při aktivizaci studentského hnutí po zrušení Matice slovenské... Ovlivnilo jej také smýšlení oravského básníka Janka Matúšky, spolužáka Janka Krále a nadšeného posluchače Štúrových přednášek v Bratislavě. Z těchto básníkových vzpomínek Vlček vycházel v přednášce při odhalení Matúškova pomníku 11. srpna 1879. Tehdy už studoval na univerzitě v Praze. Začal uveřejňovat v českých časopisech menší stati, většinou zaměřené ku „škole Štúrově“. V pojednání Slovensko a jeho život (1879) nadšeně líčil působení nedoceněného dosud Štúra na studující mládež v Bratislavě. Ale hodnotil jen stručně a povrchně jazykovědné dílo Štúrovo, které nedocenil. Ve fejetonu o nejnovější slovenské poezii zaujal znevažující postoj i k Štúrově poezii a velmi mu zazlívá, že přinesl na Slovensko z německé univerzity „fantastickou pseudofilozofii Heglovu.“ Své hodnotící soudy častěji opakoval a upřesňoval, i ve veřejných přednáškách. Nejvíc na sebe upozornil, když referoval 22. A 29. května 1880 v literárním odboru Umělecké besedy o básnické škole Štúrově... Současně už připravoval do tisku monografii Literatura na Slovensku (1881), kde mluvil o svých výhradách velmi otevřeně. Věnoval Štúrovi zdánlivě menší pozornost než Hurbanovi nebo Hodžovi... Nenapsal o něm samostatný literární medailón, ani nepřipravil přednášku jen o něm, asi protože mu velká část literární tvorby Štúrovy zůstala ještě nedostupná. Kromě toho bylo známo, že Štúrův životopis napíše jeho nejbližší přítel a spolubojovník Hurban. Když ukončil Vlček roku 1882 vysokoškolské studium, zůstával pro něj štúrovský problém stále otevřený a naléhavý.

How to cite:
Sojková, Z. . Slovenská literatúra, 51(6), 432-453.