Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 51, 2004, No. 5

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE René B í l i k, Tri otázky socialistickému realizmu – 1. časť 337 Tomáš H o r v á t h, Modernizmus a ikonodulia 353 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (Dana K r š á k o v á) 361 Stanislava R e p a r, Externé mlčanie 367 DISKUSIA Stephen G r e e n b l a t t, Čo je literárna história? 386 RECENZIE Na začiatku storočia 1901 – 1914. Slovensko v 20. storočí. Prvý zväzok (Dana K r š á k o v á) 405 Zoltán Rédey: Ján Ondruš (Jana P á c a l o v á) 407 Umberto Eco: O literatuře (Ľubica S o m o l a y o v á) 410 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Slová povzbudzujú, príklady priťahujú (Marek M i t k a; Milan K e n d r a) 412

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 51(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Tri otázky socialistickému realizmu – 1. časť .
(Three Questions of the Socialist Realism – 1st part).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

Štúdia Tri otázky socialistickému realizmu je analytickou sondou do problému, ktorému sa súčasné reflexie dejín slovenskej literatúry vyhýbajú. Vychádza z presvedčenia, že deklaratívne vyhlásenia o potrebe tematizácie sveta „metódou socialistického realizmu“ a pokusy o autoritatívne vnucovanie tejto tézy u nás po r. 1948 ovplyvňovali literárny život a podobu umeleckej literatúry na Slovensku príliš dlhý čas na to, aby literárna historiografia a literárna teória mohli tento problém obchádzať. Základom prítomnej štúdie je presvedčenie, že pre to, aby sme mohli odpovedať na otázku čo bolo podstatou tézy o socialisticko-realistickom zobrazovaní sveta, je potrebné odkryť invariantné vlastnosti rozmanitých podôb tohto javu. Analýza ukázala, že kultúra, ktorá sama seba označila za socialistickú sa prezentuje snahou o „rekonštituovanie“ sociálnej identity človeka, s dôrazom na autoritatívnu a mocensky garantovanú zmenu kultúrnej pamäti. Namiesto „plurality právd“ vstupuje do vedomia ľudí jednorozmerná predstava o vývine society od „zlého včerajška, k šťastnému dnešku“. Centrálnou ideou takto konštruovanej kultúry je potom historicko-materialistická koncepcia dejín. Tá potom ovplyvňuje aj podobu literárneho zobrazovania sveta a je v ostrom kontraste s tradíciami klasického realizmu, domáceho i svetového.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 51(5), 337-352.


 
 
Modernizmus a ikonodulia .
(Modernism and icon duly ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

Štúdia ponúka interpretáciu poviedky Jána Hrušovského Dolorosa (1925) z perspektívy znakových operácií formácie modernizmu. Mníška Dolorosa, zamilovaná do kópie Tizianovho Mesiáša, hynie nahá v objatí so sochou Krista, ktorá sa na ňu zrúti. Systém signifikácie modernizmu „devalvuje hodnotu referencie, aby zdôraznil formálnu kvalitu označujúceho“ (Abercombie-Lash-Longhurst). Pod diktátom tohto režimu sa konštituuje vzťah postavy Dolorosy k znaku: percipujúc znaky Krista (obraz a sochu), zotrváva pri označujúcom, pri kópii Tizianovho obrazu a pri telesnosti označujúceho (mužného tela sochy Krista), pričom neprekračuje túto fyzickú stránku znaku k ideálnemu označovanému: k Bohu. Text v explicite kladie otázku, či Dolorosino poblúdenie a smrť je „práca toho Prvého alebo toho Druhého“. Tých dvojíc je tu viac: sú to Kristus a Antikrist (ktorí sa na seba vzhľadom podobajú). V modernistickom režime signifikácie je to dvojica socha a originál (zabíja Dolorosu socha, alebo Boží hnev? – táto interpretačná línia v texte konštituuje žáner fantastiky). Ďalšou dvojicou sú dve kópie: kópia obrazu (čiže znak znaku) a socha, ktorá sa podobá na obraz. Možno je Dolorosino poblúdenie a smrť práve prácou kópie: že lásku Dolorosy nevyvoláva Kristus, ale práve označujúce, obraz, socha. V Dolorosinom zdanlivo mystickom videní totiž neožíva samotný Mesiáš, ale Tizianov Mesiáš: čiže ide o oživený obraz, označujúce, a nie o mystické splynutie so živým Bohom, denotátom. Ďalej dávame do súvislosti túto poviedku s modernistickým programovým satanizmom. Ukazujeme tiež izomorfickú znakovú organizáciu (t. j. privilegovanie označujúceho) vo vybraných modernistických estetických teóriách (S. I. Witkiewicza, H. Wolfflina a V. Worringera, zameriavajúcich svoju pozornosť na faktúru, štruktúrovanie estetického znaku. Toto privilegovanie označujúceho teda organizuje rovnako literárny, ako aj estetický modernistický diskurz.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 51(5), 353-360.