Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Ekológia (Bratislava)

Logo

Domovský ústav: Ústav krajinnej ekológie SAV

Jazyk: anglický

www: www.degruyter.com/view/j/eko

E-mail:

Adresa:
Ústav krajinnej ekológie SAV
Ekológia (Bratislava)
Štefánikova 3
P. O. Box 254
814 99 Bratislava
Slovak Republic

Medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry

ISSN 1335-342X (Print)
ISSN 1337-947X (Online)
EV 3186/09

Časopis bol vydávaný pod týmito názvami:
* 1982 Ekológia (ČSSR)
* 1990 Ekológia (ČSFR)
* 1993 Ekológia (Bratislava)

Časopis uverejňuje predovšetkým články komplexného charakteru, ktoré z teoretického, metodologického, ale aj z praktického hľadiska riešia ekologické problémy.

V tomto kontexte sa časopis sústreďuje na problematiku
• ekológia populácií
• ekológia ekosystémov
• krajinná ekológia
• ochrana prírody
• vplyv človeka

Časopis Ekológia (Bratislava) je indexovaný v databázach:
• AGRICOLA (National Agricultural Library)
• Baidu Scholar
• Celdes
• CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
• CNPIEC
• DOAJ
• EBSCO (relevant databases)
• EBSCO Discovery Service
• Elsevier - SCOPUS
• GeoRef
• Google Scholar
• J-Gate
• JournalTOCs
• Naviga (Softweco)
• Primo Central (ExLibris)
• ReadCube
• ResearchGate
• SCImago (SJR)
• Summon (Serials Solutions/ProQuest)
• TDOne (TDNet)
• Thomson Reuters - BIOSIS Previews
• Thomson Reuters - Zoological Record
• Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
• WorldCat (OCLC)

Vydavatelia: Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovensko a Universität für Bodenkultur (BOKU), Viedeň, Rakúsko.
Publikovaný 4 krát ročne. Distribúcia: Ústav krajinnej ekológie SAV, e-mail: eva.orbanova@savba.sk
Pokyny pre autorov: http://www.degruyter.com/view/j/eko