Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

NEOPLASMA

Logo

Domovský ústav: Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Jazyk: Anglicky

www: www.neoplasma.sk

E-mail:

Adresa:
NEOPLASMA
Cancer Research Institute of the Slovak Academy of Sciences
Vlárska 7
833 91 Bratislava
Slovakia

Fax: 00421-7-59327-250

ČASOPIS PRE EXPERIMENTÁLNU A KLINICKÚ ONKOLÓGIU

Časopis NEOPLASMA publikuje vedecké práce v oblasti experimentálnej a klinickej onkológie. Redakcia prijíma na recenzné konanie iba pôvodné rukopisy, ktoré neboli nikde publikované, ani nie sú zaslané súbežne na recenziu inému vydavateľovi. Publikuje tiež minireview, recenzie kníh, odborné prehľady z vedeckých konferencií ako aj upozornenia na ne. "Case report" nie sú publikované
.

ISSN 0028-2685

Vychádza 6-krát ročne v AEPress, s.r.o. v anglickom jazyku.

Pokyny pre autorov

Pre online zaslanie rukopisu využívame MMPlus publikačný systém (MMPlus website)

Šéfeditori
J. BROZMANOVÁ
V. UJHÁZY

Edičná rada
ALTANER Č., Bratislava
BIES J., Bethesda
BUBENÍK J., Praha
CASTRONOVO V., Liege
ECKHARDT S., Budapest
GÁBELOVÁ, A., Bratislava
KAUŠITZ J., Bratislava
KOLÁŘ Z., Olomouc
LEE T.C., Taipei
MACIEJEWSKI B., Gliwice
MARDIAK J., Bratislava
PAVELIĆ K., Zagreb
POPOVIC M., Baltimore
SEDLÁK J., Bratislava
SIRACKÁ E., Bratislava
STARÝ J., Praha
SVOBODA J., Praha