Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Bibliografia k dejinám krajín stredovýchodnej Európy
Bibliographie zur Landesgeschichte Ostmitteleuropas
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Web stránka projektu:www.uni-marburg.de/herder-institut/
Doba trvania: 1.4.1997 -

Evakuácia Nemcov zo Slovenska 1944/45. Etnická skupina medzi Slovenským národným povstaním a agóniou nacionálnosocialistickej národnostnej a presídľovacej politiky
Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Eine Bevölkerungsgruppe zwischen dem Slowakischen Nationalaufstand und der Agonie der nationalsozialistischen Volkstums- und Umsiedlungspolitik
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Medzinárodná bibliografia historických vied
International Bibliography of Historical Sciences
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.1998 -

Medzinárodná mediavalistická bibliografia pre štúdium dejín stredoveku 450-1500
International Medieval Bibliography for the Study of the Middle Ages 450-1500
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ďurková Mária
Doba trvania: 1.4.1991 -

Meniace sa hranice – prežívanie premien
Shifting Borders – Living through the Changes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Mierové zmluvy 1919 – 1920 v Európskej histórii. Vyjednávanie, presadzovanie, vnímanie (1918 – prvá polovica dvadsiatych rokov)
The Peace Treaties of 1919-1920 in European History : Negotiation, Enforcement, Reception (1918-first half of the 1920’s)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Abaffyová Lenka PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Modernizačné projekty v strednej a juhovýchodnej Európe: teórie, sociálna realita a medzinárodný kontext
The Modernisation Projects in Central and South Eastern Europe: Theories, Social Realities, International Context
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Holec Roman CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

NISE - Národné hnutia a sprostredkujúce štruktúry v Európe (NISE)
National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.
Anotácia:Charakteristika: medzinárodná sieť inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom nacionalizmu a regionálnych hnutí. NISE je priekopníckou organizáciou v Európe v oblasti využívania digitálnych technológií v spoločenskovednom výskume (tzv. digital humanities) – členským organizáciám (teda aj HÚ SAV) umožňujú prístup k používaniu softvérových riešení (softvér DIANE) na spracúvanie sériových dát ohľadne nacionalistických hnutí v Európe (či už ide o dáta v súvislosti s osobami, organizáciami alebo štruktúrami).
Web stránka projektu:http://www.nise.eu
Doba trvania: 15.2.2013 -

Rekonštrukcia republiky vzdelancov, 1500-1800
Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe´s intellectual history
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Doba trvania: 24.4.2014 - 24.4.2018

-
Rooms for Maneuver in State Socialism: Between Adaptation and Experiment
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Segeš Dušan PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

-
Situating Material and Knowledge Production in the History of Chemistry. Sites and Networks of Discipline Formation and Industrial Practice, 1760–1840
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Konečný Peter
Web stránka projektu:http://www.situatingchemistry.com/members.html
Doba trvania: 1.9.2012 -

Utváranie francúzskych znalostí o strednej Európe
Construction of the French knowledge about Central Europe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2018


Národné projekty

Antisemitizmus na medzivojnovom Slovensku a v Rakúsku (1918-1938)
A Comparative Study on the Evolution of Modern Antisemitism in Austria and Slovakia, (1918-1938)
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Szabó Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.5.2015 - 30.4.2018

Aristokrat a jeho svet: podoby „urodzeného“ mužského sveta v ranom novoveku
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Ars apodemica – alebo umenie cestovať
Ars apodemica or the art of traveling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve
History of cellulose & paper in Slovakia, manufacturing, research and its role in technical education
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Sabol Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918 – 1938
Forming of foreign policy cogitation among Slovak political elites and society in 1918-1938
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hanula Matej PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Historiografia v Historickom ústave SAV
Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ďurková Mária
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis
History updated. Centre of curricular support of the university schooling in history
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019

Hospodárske, sociálne a kultúrne premeny novovekej spoločnosti
Economical, social and cultural changes in the early modern society
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Kohútová Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese
Individual and Society –their Mutual Reflexion in Historical process
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je inovatívne spracovanie problematiky indivídua a to prostredníctvom originálneho metodologického uchopenia, ktoré je v slovenskej historiografii pomenej využívané. Téma indivídua v dejinách sa v posledných desaťročiach takmer výlučne orientuje len na klasickú biografiu jednotlivca. Absentuje alebo iba v obmedzenej miere prebieha výskum rituálov, reflexie a sebareflexie indivídua, konfliktov, politickej kultúry, či rekonštrukcia životných súvislostí, sociokultúrnych zmien a transformačných procesov. Obsahovou náplňou projektu je reflexia jedinca a jeho identity v spoločnosti, formovanie stereotypov, vlastný (cudzí) pohľad na svoje okolie a každodenné jednanie, sociálne prostredie a vytváranie siete spoločenských vzťahov. Doteraz na Slovensku nebola vydaná publikácia, ktorá by z interdisciplinárneho hľadiska skúmala postavenie jedinca v spoločnosti, napríklad za účasti príbuzných vedných odborov (sociológie, filozofie, etnológie, politológie, pomocných vied historických, vojenskej histórie, ale aj historickej antropológie či dejín architektúry). Cieľom projektu je teda doplniť doteraz existujúci primárny výskum (politických, hospodárskych a sociálnych dejín) a ponúknuť nový pohľad na dejiny očami ich jednotlivých aktérov – ľudí v chronologickom období 16.-20. storočia. Ambíciou projektu je nová konceptualizácia dejín Slovenska a nadviazanie na práce a výskumné tímy okolitých krajín v súlade so súčasnými trendmi európskej historiografie.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

INDED - Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity
Intellectual Heritage and Scientific Communication 1500-1800 with Slovak Relation as a Part of European Culture and Identity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Anotácia:Projekt je interdisciplinárny a uskutoční sa v odboroch: Historické vedy a archeológia, Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty). Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o vedeckej komunikácii a intelektuálnom dedičstve novoveku širokej verejnosti a odbornej komunite. Výskumnou témou projektu je vedecká komunikácia a intelektuálne dedičstvo. Výskumným problémom projektu je materiálová dokumentácia konkrétnych prejavov vedeckej korešpondencie a výmeny informácií a poznatkov medzi našimi vzdelancami, ktorí majú vzťah s našou vedou, kultúrou, politikou, hospodárstvom a vzdelávaním so vzdelancami iných krajín. Špecifickým výskumným problémom projektu je digitalizácia a atraktívna prezentácia určitých dokumentov pre širokú verejnosť. Všeobecný rámcový cieľ projektu vychádza z poznania, že súčasná úroveň informačných a komunikačných technológií poskytuje prostriedky, pomocou ktorých je možné po prvý krát v histórii rekonštruovať sieť vedeckých, odborných a osobných vzťahov medzi európskymi vzdelancami v novoveku. Súčasne je možné široko distribuovať výsledky a vklad nášho špecifického intelektuálneho písomného dedičstva v európskom kontexte a zároveň podporovať nové formy vedeckej spolupráce. Projekt má národnú a európsku dimenziu a umožňuje zapojenie našich vedcov do akcie COST IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. (A digital framework for multi-lateral collaboration on Europes intellectual history.)
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Každodenný život uhorskej šľachty v období raného novoveku
Everyday Life of the Hungarian Aristocracy in the Early Modern Period
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Končiť svetovú vojnu v 20. storočí. Kultúrna demobilizácia
The aftermath of the war in the 20th century. Cultural demobilization
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Kšiňan Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

KODIELS - Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
Continuities and discontinuities of political and social elites in Slovakia in 19th and 20th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bystrický Valerián DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je skúmať správanie sa politických a spoločenských elít na Slovensku pri geopolitických a režimových zmenách v období 19. – 20. storočia. Doteraz sa predpokladalo, že počas takýchto zlomových udalostí dochádzalo aj k dôslednej výmene elít, že slovenské dejiny boli pravidelne poznačené radikálnymi sociálnymi a kultúrnymi ruptúrami a personálnou diskontinuitou. Riešitelia predkladaného projektu budú overovať hypotézu, podľa ktorej okrem diskontinuity existovala aj kontinuita, obzvlášť na strednej a nižšej úrovni hierarchie elít. V tejto súvislosti budú skúmať prostriedky, mechanizmy a stratégie, ktoré používali „staré“ etablované elity pri konfrontácii s novými (ašpirujúcimi) elitami na udržanie svojich pozícií a postavenia v podmienkach novej politickej reality alebo nového režimu. Kľúčovými obdobiami a prelomovými udalosťami, ktorým sa jednotliví riešitelia budú venovať sú: obdobie jozefínskych reforiem, predrevolučné dekády uhorského reformného hnutia a revolúcia 1848/49, obdobie neoabsolutizmu a 1860-te roky pred rakúsko-uhorským vyrovnaním 1867 a 1870-te roky, prvá dekáda 20. storočia, dezintegrácia Rakúsko-Uhorska, vznik a etablovanie Československa 1918/1920, ustanovenie autonómnej Slovenskej krajiny a Slovenského štátu/republiky 1938/1939 – 1945, povojnové obdobie pokusu o obnovu režimu medzivojnového ČSR a prevrat KSČ 1946/1948, obdobie vnútornej krízy režimu a „výmeny kádrov“ 1950/1960-te roky, Pražská jar a obdobie normalizácie do r. 1989. Riešitelia budú k problematike pristupovať prostredníctvom rôznych metodických postupov. Zastúpené budú tak prípadové štúdie ako prozopografické analýzy a uplatňovať sa budú aj kliometrické postupy zberu a vyhodnocovania sériových dát.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Korupčné praktiky a protikorupčné stratégie v uhorskej spoločnosti
Corruption practices and anticorruption strategies in Hungarian society in „long“ 19th Century
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Kultúrna politika, jej systém a aktéri v stalinskom a poststalinskom období s vyústením do reformnej dekády 60. rokov na Slovensku
Cultural Policy, its System and Agents in the Stalinist and Post-Stalinist Era
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jaksicsová Vlasta PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Kultúrno-politický vývoj na Slovensku na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia
Cultural and political developments at the turn of 1960s and 1970s in Slovakia
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londáková Elena CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Metodika historického skúmania fenoménu nacionalizmu (interdisciplinárne inšpirácie)
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945
The recruitment and the military service of Slovak Germans in Waffen-SS 1939-1945. The premises, process, enlistment into specific formations and the punitive consequences after 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Odbúravanie či reštrukturalizácia? (Priemyselná výroba na Slovensku v medzivojnovom období)
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fabricius Miroslav CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v období raného novoveku
Political groups of Hungary´s estates in the early modern period
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Fundárková Anna PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Politické, ekonomické a kultúrne osobnosti - elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945
Political, Economic and Socio-cultural Elites of the Jewish Community in Slovakia from 1918 till 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Politický vývoj na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia
Political developments in 1960s in Slovakia
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Sikora Stanislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie
Conceptions of Early Modern Historiography
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Frimmová Eva CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Steinhübel Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Rok 1918 a veda na Slovensku. Problém kontinuity a diskontinuity
A Year 1918 and the science in Slovakia. Question of continuity and discontinuity
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hollý Karol PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Slovenská historiografia 2016 - 2018
Slovak Historiography 2016 - 2018
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Slovensko v reformnom roku 1968 a na začiatku normalizácie 1969 – 1975
Slovakia inside reform year 1968 and at the beginning of normalization 1969 – 1975
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Žatkuliak Jozef CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Roguľová Jaroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019

Sociálno-politické dôsledky prvej svetovej vojny a rozpad Habsburskej monarchie
Social and political consequeces of First World War and Dissolution of Habsburg Monarchy
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Gabriela PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku
Social and demographic development in Middle Ages Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Štefánik Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Spolky na Slovensku v 19. a 20. storočí ako nástroj sociálnej kohézie a solidarity
Voluntary associations in Slovakia in the 19th and 20th centuries as an instrument of social cohesion and solidarity
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mannová Elena CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore
Cold War and Central East Europe: some development issues in time and space
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivaničková Edita CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940.
Victory and Fall of the Third Republic. Little Entente between France and Italy 1914-1940
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 - 1945
The Rise and Fall of the Economic Development of Slovakia 1942 - 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Zdravotnícka starostlivosť o obyvateľstvo a zdravotnícke školstvo na Slovensku (1918-1945)
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948- 1966
Health in Slovakia in 1948 – 1966
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938 - 1958
Changes, transformations and replacements of Slovak political, cultural and intellectual elites in the years 1938 - 1958
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 49