Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Astronomický ústav SAV

Diagnostika slnečných koronálnych štruktúr pomocou impulzívne generovaných magnetoakustických vĺn (pozorovania a numerické simulácie)
Diagnostics of solar coronal structures with impulsively generated magnetoacoustic wave trains (observations and numerical simulations)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rybák Ján CSc.
Anotácia:V tomto projektu chceme detailne rozvíjať našu novú koncepciu diagnostiky jednotlivých slnečných koronálnych štruktúr (napr. erupčnej sľučky, prúdovej vrstvy) pomocou impulzívne generovaných magnetoakustických vlnových balíkov. Plánujeme ďalej rozvíjať naše súčasné magnetohydrodynamické (MHD) numerické simulácie týchto vĺn pro rôzne koronálne štruktúry. Použitím našich nových metód waveletovej analýzy plánujeme analyzovať pozorovánia (tiež s priestorovým rozlíšením) slnečních erupcií (napr. komplexné unikátne pozorovania slnečných erupcií) v celom rozsahu elektromagnetického spektra. Hlavným očakáváným výsledkom je viac realistický numerický MHD model týchto magnetoakustických vln, ktorý nám umožní určiť ako charakteristické plazmové parametry koronálnych štruktúr tak aj vzájomný vzťah medzi jednotlivými koronálnymi štruktúrami a impulzívne generovanými magnetoakustickými vlnami šíriacimi sa týmito štruktúrami. Výsledky projektu budú publikované v medzinárodných recenzovaných časopisoch a prezentované na medzinárodných konferenciách.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Dve slnká na oblohe: hľadanie exoplanét okolo dvojhviezd s ďalekohľadom TEST
Two suns in the sky: search for circumbinary planets with the TEST telescope
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na hľadanie exoplanét okolo zákrytových dvojhviezd na základe zmien orbitálnej periódy. Obeh planéty alebo hnedého trpaslíka spôsobuje vďaka konečnej rýchlosti svetla periodické zmeny orbitálnej periódy, ktoré môžu byť zistené na základe presných pozorovaní časov miním. V rámci projektu bude modernizovaný a neskôr robotizovaný ďalekohľad TEST na TLS. Projekt zahŕňa aj analýzu orbitálnych periód zákrytových dvojhviezd pozorovaných družicou CoRoT.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Pôvod a evolúcia života na Zemi a vo vesmíre
Origins and evolution of life on Earth and in the Universe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Anotácia:Akcia sa venuje hľadaniu odpovedí na tri základné otázky, ktoré fascinujú nielen vedeckú komunitu, ale aj širokú verejnosť. Sú to kľúčové otázky k pochopeniu a váženiu si nášho miesta vo vesmíre. Kde, kedy a ako sa objavil život na Zemi? Aké sú podmienky potrebné k existencii života? Existuje život ešte niekde inde vo vesmíre a ak áno, ako je ho možné detegovať a identifikovať? Z portfólia akcie bolo špecificky vyňaté hľadanie mimozemského inteligentného života. Kreacionistické teórie sú rovnako mimo záujmov Akcie.
Doba trvania: 15.5.2014 - 14.5.2018

Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.
Preparatory Phase for the European Solar Telescope.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Plánovaný Európsky slnečný ďalekohľad (EST – European Solar Telescope) bude patriť k revolučným vedeckým prístrojom, ktorý bude zohrávať hlavnú úlohu pri poskytovaní odpovedí na kľúčové otázky týkajúce sa modernej fyziky Slnka. Tento 4-metrový ďalekohľad, ktorý by mal byť umiestnený na Kanárskych ostrovoch, poskytne komunite slnečných fyzikov najpokročilejšie pozorovacie vybavenie nevyhnutné na zlepšenie chápania jednotlivých procesov ovládajúcich magnetickú aktivitu Slnka. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie detailného plánu výstavby a implementácie ďalekohľadu EST do bežnej prevádzky, ktorý by mohol byť predstavený medzinárodnému konzorciu slnečných fyzikov ako aj národným grantovým agentúram za účelom získania financií potrebných na realizáciu výstavby tohto prístroja. Jednotlivé čiastkové ciele projektu počas navrhovanej prípravnej fázy sú: 1) preskúmať možné právne rámce a súvisiace systémy riadenia, ktoré môžu byť použité grantovými agentúrami za účelom vytvorenia, výstavby a prevádzky ďalekohľadu EST ako novej výskumnej infraštruktúry spoločne so zavedením dočasnej organizačnej štruktúry potrebnej pre budúce fázy projektu; 2) preskúmať existujúce systémy financovania a možné finančné zdroje potrebné pre výstavbu a prevádzkovanie ďalekohľadu EST, vrátane návrhu finančných modelov, ktoré by umožnili kombináciu priamych finančných a nepeňažných príspevkov využiteľných na výstavbu a prevádzku ďalekohľadu EST; 3) porovnať kvalitu observačných podmienok na dvoch miestach (oba sú súčasťou astronomických observatórií na Kanárskych ostrovoch) , ktoré boli predbežne vybrané pre umiestnenie ďalekohľadu EST a pripraviť konečné dohody o vybranej lokalite; 4) snaha o získanie súhlasu finančných/grantových agentúr a politikov na národných úrovniach s dohodou o dlhodobom záväzku, ktorý by zaručoval financovanie fázy výstavby a následnej prevádzky teleskopu; 5) zapojiť organizácie z priemyslu do procesu navrhovania kľúčových prvkov ďalekohľadu EST za účelom získania konečnej definície a validácie týchto komponent ďalekohľadu nevyhnutnej pre ich finálnu výrobu; 6) posilniť a zintenzívniť popularizačné činnosti a strategické väzby s národnými agentúrami a užívateľskými komunitami ďalekohľadu EST.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.3.2021

Štúdium medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme
The study of interplanetary matter in the Earth’s vicinity
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Husárik Marek PhD.
Anotácia:Zem je neustále bombardovaná objektami rôznych populácií medziplanetárnej hmoty. Cieľom projektu je štúdium interakcie meteoroidov so zemskou atmosférou a tiež fotometrické štúdium asteroidov. Prelet meteoroidov atmosférou nám môže poskytnúť mnoho spresňujúcich i celkom nových informácií o ich materských telesách – asteroidoch a kométach. Ťažisko projektu bude spočívať v sledovaní slabých meteorov pomocou dvojstaničných experimentov využívajúcich citlivé televízne a video kamery. Jasné meteory – bolidy - budú zaznamenávané aj kamerami Európskej bolidovej siete inštalovanými na území obidvoch partnerských krajín. Asteroidy a kométy budú študované ďalekohľadmi dostupnými členom oboch tímov. Sú to najmä ďalekohľady observatória na Skalnatom plese 0,61-m Newton a nový 1,3-m Cassegrain-Nasmyth. Česká strana do projektu prispeje pozorovacím časom vlastného 0,65-m ďalekohľadu v Ondřejove. Na základe fotometrie asteroidov budú vytvárané modely ich tvarov. Zároveň bude analyzovaná spojitosť asteroidov ako možných materských telies meteorických prúdov.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Štúdium počiatočných fáz vývoja výronov koronálnej hmoty a vlastností súvisiacich oblastí koronálneho dimmingu v slnečnej atmosfére
Early evolution of CMEs and associated dimming regions
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:V slnečnej koróne prevažuje tlak magnetického poľa nad tlakom plazmy. Dominantným faktorom určujúcim dynamiku výronov koronálnej hmoty (VKH) je preto reštrukturalizácia magnetického poľa v danom mieste koróny. Tento proces má totiž vplyv jednak na i) vlastnosti magnetického poľa samotného VKH, a teda parametre výslednej Lorentzovej sily ovládajúcej vyvrhnutie VKH zo Slnka, ako aj na ii) zmenu konfigurácie okolitého magnetického poľa v koróne. Štúdium kinematiky VKH v oblastiach spodnej koróny tak môže poskytnúť jedinečnú informáciu o výslednej sile pôsobiacej v koróne počas vzniku a vývoja týchto javov. Počiatočné fázy evolúcie VKH sú navyše kľúčové pre lepšie pochopenie dynamiky týchto štruktúr v medziplanetárnom prostredí. Ukázalo sa, že VKH tvoriace sa v nižších vrstvách slnečnej atmosféry sú urýchľované impulzívnejšie a dosahujú vyššie maximálne rýchlosti v porovnaní s VKH ktoré sa tvoria vyššie v koróne (Bein et al., 2011, ApJ 738, article id. 191). V spojitosti s tým sa ako neuspokojivo vysvetlený ukazuje aj problém súvisiaci s formovaním rázových vĺn (šokov) budených VKH. Na zodpovedanie vybraných otázok, týkajúcich sa ranných vývojových fáz VKH, plánujeme v tomto projekte použiť dáta získané viacerými prístrojmi, ktoré umožňujú vykonať detailné pozorovania spodnej časti koróny. Dôležité pritom bude získať nielen hodnoty intenzity vyžarovania ale aj parametre rýchlostných a magnetických polí v koróne. Takéto dáta totiž poskytnú prelomové informácie potrebné pre lepšie pochopenie procesov odohrávajúcich sa počas akceleračnej fázy vývoja VKH a pri vzniku rázových vĺn budených týmito javmi. Prinesú teda odpovede potrebné pre lepšie porozumenie dynamiky VKH v medziplanetárnom priestore ako aj pre spresnenie predpovedí vesmírneho počasia.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Vlny v maloškálových štruktúrach chromosféry Slnka
Waves in fine-scale structures of the solar chromosphere
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Koza Július PhD.
Anotácia:Maloškálové magnetické štruktúry (spikuly, fibrily, škvrnky) sú malé, výtryskom podobné javy v slnečnej chromosfére. Môžu významne prispievať k ohrevu slnečnej chromosféry/koróny a môžu zásobovať korónu potrebnou hmotou odnášanou slnečným vetrom. Preto štúdium detailnej dynamiky týchto štruktúr nám môže pomôcť riešiť najzásadnejšie problémy fyziky Slnka. Nedávno vypustený satelit Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) má vynikajúce priestorové, časové a spektrálne rozlíšenie a polohu nezaťaženú seeingom. Výsledký získané týmto satelitom už priniesli dôležitý prielom v poznávaní týchto výtryskom podobných javov. Cieľom tohto projektu je prispieť k tomuto výskumu pozorovaním viacerých módov magnetohydrodynamických (MHD) vĺn šíriacich sa pozdĺž chromosférických jemných štruktúr. Identifikácia módov a merané vlastnosti budú použité v odhadoch toku energie vĺn a indukcie magnetického poľa metódami chromosférickej magnetoseizmológie. Zvláštna pozornosť bude venovaná presnej klasifikácii pozorovaných MHD vĺn a ich stabilite v prúdiacej, čiastočne ionizovanej plazme. K dosiahnutiu tohto cieľa použijeme kombináciu pozorovaní s vysokým rozlíšením získaných satelitom IRIS s dátami získanými pomocou pozemského prístroja CRISP na Švédskom 1-m slnečnom ďalekohľade a GFPI na 1,5-m ďalekohľade GREGOR (ak bude k dispozícii), a riešením MHD rovníc v čiastočne ionizovanej plazme. Všetky tieto pozorovacie a interpretačné nástroje sú na špičke slnečnej fyziky.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu – od štatistiky k fyzike
Evolution of Solar Activity over a Solar Cycle – from Statistics to Physics
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rybák Ján CSc.
Anotácia:Budeme skúmať vývoj slnečných javov počas 24. slnečného cyklu pomocou pozorovaní SDO/HMI a SDO/AIA s vysokým rozlíšením a pomocou spektroheliogramov získaných v Geofyzikálnom a astronomickom observatóriu Univerzity v Coimbre (Portugalsko). Hlavným cieľom je získať detailnejšie poznatky o rozdelení slnečných javov na disku Slnka. Pomocou týchto poznatkov by sme chceli poskytnúť preukázateľnejšie informácie vymedzujúce rôzne fyzikálne mechanizmy navrhnuté pre slnečné dynamo. Projektovým tímom bol už vyvinutý špeciálny softvér na detekciu, identifikáciu a automatické sledovanie rôznych slnečných javov a tento bude rozšírený a zdokonalený pre dosiahnutie cieľov projektu. Činnosti projektu sa sústredia na dve základné vlastnosti slnečnej aktivity, konkrétne: severo-južná asymetria a diferenciálna rotácia javov slnečnej aktivity vrátane drobných slnečných škvŕn. Na projekte bude pracovať multidisciplinárny tím: odborníci na slnečnú fyziku, ktorí poskytnú poznatky o slnečných cykloch a javoch kozmického počasia a softvéroví odborníci v oblasti spracovania obrazu, detekcie, identifikácie a automatického sledovania javov.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 8