Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ondrejovič Slavomír DrSc.
Anotácia:Pracovníci partnerských inštitúcií sa aktívne zúčastňujú na vedeckých konferenciách, spolupracujú na vedeckých projektoch.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2017

Globalizačné a domestikačné procesy v slovanských jazykoch na začiatku 21. storočia
Globalisation and domestication processes in Slavic languages at the beginning of the 21. century
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.
Anotácia:Projekt nadväzuje na predchádzajúce výskumné programy kontinuálne zachytávajúce dynamické zmeny predovšetkým v lexike slovanských jazykov. Po sústredení na jazykové inovácie a špecifiká v slovnej zásobe slovanských jazykov sa tento projekt zameriava na nový fenomén globalizácie, ktorý sa v národných spoločenstvách výrazne prejavuje už nielen v ekonomike, ale aj v jazyku a v komunikácii. Všetky slovanské jazyky sa musia vyrovnávať s veľkým tlakom angličtiny, s prílevom cudzích slov, termínov, ale aj nových globálnych štýlov komunikácie, tzv. formátov v médiách. Globalizuje sa komunikácia na sociálnych sieťach, globalizuje sa veda – globalizujú sa štandardy vedeckých výstupov a globalizačné tendencie sa prejavujú aj v bibliografii. Zámerom projektu je zistiť a opísať: kde a ako sa globalizácia prejavuje v jednotlivých slovanských jazykoch (predovšetkým však v slovenčine a v poľštine); akými postupmi a akými prostriedkami sa globalizačné tendencie vnášajú do jazyka; kde a akým spôsobom prebieha jazyková domestikácia (preberanie, udomácňovanie cudzích výrazových prostriedkov a vytváranie domácich alternatív k cudzorodým javom); ako prebieha spoločenská domestikácia globalizačných javov (udomácňovanie nových komunikačných štýlov, žánrov, mediálnych formátov, vedeckých a bibliografických štandardov); aká je úloha domácich štandardov, noriem a kodifikačných pravidiel národných jazykoch vo vzťahu ku globalizácii a k inováciám, ktoré prináša.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Počítačová podpora lexikografie pri tvorbe slovenských a bulharských slovníkov a referenčné zdroje
Computer-assisted approaches to lexicography for Slovak and Bulgarian dictionaries and reference sources
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Slovanský jazykový atlas
The Slavic Linguistic Atlas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prom. fil. Ferenčíková Adriana CSc.
Anotácia: Vedecký projekt opisu nárečí všetkých slovanských jazykov na základe výskumov v 850 výskumných bodoch od Jadranského mora po Ural, aj v lokalitách s výskytom slovanského etnika v neslovanských štátoch. Na projekte participuje 13 štátov, doteraz vydaných 12 zväzkov, v ktorých sú spracované hláskoslovné a lexikálno-slovotvorné špecifiká nárečí jednotlivých slovanských jazykov z hľadiska integračných aj diferenciačných znakov. Lexikálno-slovotvorný zväzok (pripravuje A. Ferenčíková a M. Chochol) interpretuje pomenovania z poľnohospodárskej oblasti v širších slovanských súvislostiach a medzijazykových kontaktoch (lexika, sémantika, slovotvorba, areálová distribúcia, kontaktové javy), morfologický zväzok (príprava koncepcie, prezentácia a oponentúra ukážkových máp, riešiteľ P. Žigo) sa zameriava na typologickú charakteristiku tvaroslovia ako komunikačnej dominanty v širších slovanských súvislostiach a metodologických paralelách výskumu ostatných slovných druhov (zámená z významového a funkčného hľadiska spracúva macedónska komisia).
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 4