Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií
European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 7.11.2017 - 6.11.2021

Mobilita mladých : maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe
Youth Mobility: maximizing opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Baláž Vladimír PhD., DrSc.
Anotácia:Projekt YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe začal v marci 2015 a bude končiť v marci 2018. Slovenskú republiku v projekte zastupuje Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied - Prognostický ústav. YMOBILITY je jeden z projektov programu Horizont 2020, ktorý je poskytnutý Európskou komisiou pre robustné vyhodnotenie migrácie mladých ľudí s cieľom priniesť nové dôležité poznatky o tom, ako maximalizovať príležitosti mladých ľudí v Európe. YMOBILITY vyvíja komplexný výskumný program, ktorý rieši tieto témy: 1. identifikácia a kvantifikácia hlavných typov medzinárodnej mobility mladých ľudí v EÚ a ich kľúčové charakteristiky; 2. pochopenie toho, čo určuje, ktorí jednotlivci sa zúčastňujú, a ktorí sa nezúčastňujú na medzinárodnej mobilite ako stratégii na osobný a profesionálny rozvoj: ich motívy, migračné kanály a informačné zdroje; 3. analýza jednotlivých výsledkov z hľadiska zamestnateľnosti a kariéry. 4. analýza územných výsledkov pre regióny pôvodu a určenia z ekonomického, demografického a kultúrneho hľadiska; 5. rozlišovanie medzi krátkodobými a dlhodobými výsledkami mobility mladých s ohľadom na úvahy spiatočnej migrácie a budúcich zámerov migrovať; 6. identifikácia vplyvu migrácie nielen na migračnú politiku, ale aj vzdelanie, ekonomiku a bývanie.
Doba trvania: 1.3.2015 - 28.2.2018

Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu
ENLIVEN, Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Studená Ivana PhD.
Anotácia:Ťažiskovým zámerom projektu je vytvoriť inovatívny model a mechanizmus pre podporu diskusie, tvorby a vyhodnocovania politík celoživotného vzdelávania, so záberom na potreby dnešných mladých dospelých a pri uplatňovaní teoretických a empirických stanovísk sociálnych a informačných vied. Projekt vyprodukuje empiricky podloženú analýzu kde kedy a akým spôsobom boli politiky celoživotného vzdelávania efektívne a bude vytvorený počítačový inteligentný systém pre podporu tvorby týchto politík. Ciele projektu: - Zmapovať a kriticky vyhodnotiť kľúčové časti programov realizovaných na európskej (EÚ), národnej a regionálnej úrovni pre podporu prístupu k vzdelávaniu a účasti na vzdelávaní dospelých v rámci vylúčených skupín a tých, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. - Vyhodnotiť vplyv „systémových charakteristík“ (primárneho vzdelania a vzdelávania dospelých, trhu práce, ekonómie a sociálnej ochrany) na celkové miery účasti (celkovo a v rôznych segmentoch trhov vzdelávania dospelých) a na distribúciu účasti na vzdelávaní dospelých (so špeciálnym odkazom na znevýhodnených mladých dospelých, a s použitím rodovo-citlivých prístupov). - Vyhodnotiť úlohu celoživotného vzdelávania pri rozvoji produktívnej, efektívnej a konkurencie-schopnej ekonomiky skúmaním toho, aký potenciál učenia a aká inovačná kapacita existujú na pracoviskách, aké organizačné modely podporujú inovačné schopnosti a inovačne zamerané učenie, a ako sú vzdelávacie aktivity efektívne. - Identifikovať a mapovať povahu a dostupnosť dát o celoživotnom vzdelávaní ako aj učení sa dospelých a integrovať tieto údaje s novými výskumnými poznatkami z projektu ENLIVEN a za využitia ‚data mining‘, založiť bázu vedomostí pre rozvoj Inteligentného Systému pre Podporu Rozhodovania (IDSS, Intelligent Decision Support System), ktorý podporí tvorbu politík. - Navrhnúť a implementovať IDSS, a testovať ako sa by sa tento systém mohol adaptovať na nové znalosti a učiť sa z informácií vytvorených interaktívnym používaním IDSS užívateľmi. - Identifikovať potenciál učenia sa a inovačnú kapacitu, ktoré existujú v rámci pracovísk, aké organizačné modely podporujú inovačné schopnosti a inovačne zamerané učenie, a ako sú vzdelávacie aktivity efektívne.
Doba trvania: 1.10.2016 - 30.9.2019

POdpora ďalšej generácie akademikov v oblasti sociálneho podnikania
Empowering the next generation of social enterprise scholars
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 27.11.2017 - 26.11.2021

Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus
UrbanHist: History of European Urbanism in the 20th Century
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PaedDr. Šutaj Štefan DrSc.
Anotácia:V 20. storočí bol urbanizmus dôležitý nástroj spoločenského vývoja. Európy sa to týkalo viac než ktoréhokoľvek iného kontinentu. Urbanizácia významne prispela k prosperite štátu, silnej ekonomike a pomerne vyváženej sídlenej štruktúre. Avšak spôsobila aj potlačenie a zánik niektorých skupín obyvateľstva a prírodných a kultúrnych zdrojov. Väčšina štúdií 20. storočia týkajúcich sa urbanizmu prijala národnú perspektívu, zatiaľ čo niektoré poskytujú prehľad sústrediaci sa na urbanizmus vybraných krajín. Okrem spomenutého heterogénny je aj metodologický prístup. Cieľom historikov zaoberajúcich sa urbanizmom je rozvinúť a podporovať porozumenie histórii urbanizmu v 20. storočí z európskej perspektívy. Doplňujúce príspevky akademických i neakademických partnerov zvýšia level vedeckosti projektu. Nové poznatky, kritické debaty zlepšia propagáciu problematiky. Historici zaoberajúci sa urbanizmom sa snažia o prelom v rozhovoroch o Európskom plánovaní histórie, ktorá je v súčasnosti v počiatočnej fáze vývoja. Podporovanie zahraničných doktorandov je súčasťou univerzitnej činnosti. Štyri do projektu zapojené univerzity už dosiahli vzhľadom na danú podporu a internacionalizáciu doktorandov vysoký štandard.
Doba trvania: 1.9.2016 - 30.8.2020

Celkový počet projektov: 5