Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

  Neo-Latin Scholarship on the Slavs Bratislava 05.12.2018 07.12.2018
  30. Medzinárodné sympózium Grundprobleme Brno 04.12.2018 07.12.2018
  Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia Košice 04.12.2018 05.12.2018
  Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
  Vedecká konferencia: Perspektívy súčasnej literárnej vedy II. Trenčianske Teplice 25.11.2018 25.11.2018
  Vedecká konferencia: Problémové aspekty výskumu metafory Trenčianske Teplice 24.11.2017 24.11.2018
  Waste Recycling 21 University of Miskolc, Hungary 22.11.2018 23.11.2018
  Hosťoská prednáška: Prof. Dorothy Figueira: Rethinking the Ethics of Comparing ÚSvL SAV 22.11.2017 22.11.2018
  Stretnutie mladých taxonómov Senica 08.11.2018 11.11.2018
  Termofyzika 2018 Smolenice 07.11.2018 09.11.2018
   5th PIAAC International Conference Bratislava 30.10.2018 02.11.2018
  25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2018 Bratislava, Dúbravská cesta 01.11.2018 01.11.2018
  Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia Košice 23.10.2018 27.10.2018
  XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov Banská Bystrica 24.10.2018 26.10.2018
   Forum Carpaticum 2018 Eger, Maďarsko 15.10.2018 19.10.2018
  Popolnicové polia a doba halštatská v strednej Európe Smolenice 15.10.2018 19.10.2018
  Biotechnológie a kovy 2018 - 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ústav geotechniky SAV, Košice 17.10.2018 18.10.2018
  23. česko-slovenský geografický akademický seminár Bratislava 17.10.2018 18.10.2018
  Fraktografia 2018 KC Academia Stará Lesná 14.10.2018 17.10.2018
  Consortium of European Taxonomic Facilities AISBL, 44th General Meeting Bratislava 12.10.2018 13.10.2018
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2018 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 04.10.2018 05.10.2018
   Ukrajinská povstalecká armáda v dejinách strednej a východnej Európy Stará Lesná 03.10.2018 04.10.2018
  Preklad, tlmočenie a kultúra – Prvá celoslovenská translatologická konferencia Nitra 26.09.2018 28.09.2018
  18. krajinno-ekologické sympózium "Krajinná diverzita a biodiverzita" Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 18.09.2018 21.09.2018
  Sociálne procesy a osobnosť 2018 Stará Lesná 17.09.2018 19.09.2018
  Výzvy a problémy prekladu evanjelií do spisovnej slovenčiny Bratislava 13.09.2018 14.09.2018
  9th Acanthocephalan Workshop Congress Center ACADEMIA, The High Tatras mountains, Stará Lesná, Slovakia 09.09.2018 13.09.2018
  Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín 2018 Ústav ekológie lesa SAV Zvolen 11.09.2018 13.09.2018
  Max Reinhardt v Bratislave Bratislava 13.09.2018 13.09.2018
  8. medzinárodné sympózium o postúre Kongresové centrum Smolenice SAV 09.09.2018 12.09.2018
  EASP MEETING Hranice, normy a konflikty: Ako porozumieť medziskupinovým vzťahom a nárastu intolerancie v Európe aj mimo Európy Bratislava 07.09.2018 09.09.2018
  32th International Summer Conference on Real Functions Theory Stará Lesná 02.09.2018 07.09.2018
  The 10th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Smolenice 03.09.2018 05.09.2018
  International Russulales Workshop 2018 Borgsjö, Švédsko 26.08.2018 01.09.2018
  Desiaty medzinárodný workshop o neklasických modeloch automatov a aplikácií (NCMA) Košice 22.08.2018 23.08.2018
  42. konferencia IAD Smolenice 02.07.2018 06.07.2018
  APCOM 2018 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 20.06.2018 22.06.2018
  CEQIP 2018 – Central European Quantum Information Processing Smolenice, Slovensko 13.06.2018 16.06.2018
  Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve Bratislava 30.05.2018 31.05.2018
  ELRC workshop Bratislava 30.05.2018 30.05.2018
  5. konferencia Pokroky v kardiovaskulárnom výskume Smolenice 23.05.2018 26.05.2018
  13th Slovak and Czech Parasitological Days Congress Hotel Centrum, Košice, Slovakia 21.05.2018 25.05.2018
   Psychológia práce a organizácie 2018 UPJŠ Košice 23.05.2018 24.05.2018
  VIII. workshop projektu UNESCO "Režim povodní v povodí rieky Dunaj" 2018 KC SAV, Smolenice, SR 21.05.2018 23.05.2018
  45. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  45. Výročná konferencia o kvasinkách Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  RegioResources 21-2018, Global Megatrends and Landscape Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 17.04.2018 19.04.2018
   medzin.konferencia 17 th Alps-Adria Scientific workshop 2018 Hnanice, Česká republika 09.04.2018 14.04.2018
  Dni Antona Točíka Nitra 03.04.2018 03.04.2018
  Medzinárodný workshop o modelovaní ekologickej konektivity Krakov 06.03.2018 09.03.2018
  11th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 25.02.2018 02.03.2018
  Russula workshop on microscopy “Quest for a globally comprehensible Russula language” Banská Bystrica 24.02.2018 28.02.2018
  Aktuálne problémy textológie Bratislava 20.02.2018 20.02.2018

Staršie konferencie SAV

  Trh práce na Slovensku Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava 12.12.2017 12.12.2017
  Waste Recycling 20 Ústav geotechniky SAV, Košice 07.12.2017 07.12.2017
  16. predvianočný geologický seminár Aula SAV, Bratislava, Slovensko 07.12.2017 07.12.2017
  International Conference on biological application of nanoparticles Chennai, INDIA 04.12.2017 05.12.2017
  Kvapka krvi „zo srdca pre život“ Bratislava 05.12.2017 05.12.2017
  Globálne existenciálne riziká 2017 Bratislava 27.11.2017 27.11.2017
  Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy, Zjazd ČBS v spolupráci so SBS Praha 25.11.2017 26.11.2017
  5th Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News SURFINT-SREN V Florencia, Taliansko 20.11.2017 23.11.2017
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektorie Bratislava 23.11.2017 23.11.2017
  Kooperácia pri tvorbe regionálneho modelu HERMIN na hodnotenie vplyvu kohéznej politiky v SR a PL Bratislava 12.11.2017 15.11.2017
  Zlaté šesťdesiate (roky) - v slovenskom divadle so zameraním na Slovenské národné divadlo Bratislava 14.11.2017 14.11.2017
  24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava 08.11.2017 08.11.2017
  29. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Rakúsko 01.11.2017 01.11.2017
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: Externé a interné determinanty polarizácie spo-ločnosti Bratislava 27.10.2017 27.10.2017
  XXVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“ Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave 19.10.2017 20.10.2017
  22. česko-slovenský geografický akademický seminár Brno 19.10.2017 20.10.2017
  Míting INSTRUCT-ULTRA Štruktúrna biológia Bratislava 18.10.2017 18.10.2017
  Small Triangle Meeting 2017 Medzilaborce, SR 15.10.2017 18.10.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia: Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990 Budapest 17.10.2017 17.10.2017
  Prvý medzinárodný workshop „mäkkých zručností“ pre mladých polymérnych vedcov Ústav polymérov SAV 11.10.2017 16.10.2017
  ATLAS Overview Week 2017 Bratislava, SR 09.10.2017 13.10.2017
   6.ved. konferencia s medzinár. účasťou Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017 Vyhne, hotel Sitno, Slovensko 10.10.2017 11.10.2017
  302. Rozhovory CSCA - Kryštalografia proteínov, nič jednoduchšie. Bratislava 11.10.2017 11.10.2017
  Stretnutie riešiteľov projektu trilaterálnej spolupráce Bratislava 09.10.2017 10.10.2017
  Divadlo ako hodnotový diskurz – slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra Bratislava 05.10.2017 06.10.2017
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2017 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 05.10.2017 06.10.2017
  Funkčné kompozitné materiály 2017 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47 Košice 03.10.2017 03.10.2017
  The 11th Central and Eastern European Proteomic Conference Košice 27.09.2017 29.09.2017
  17. medzin.konferencia Podunajských krajín 2017 Zlaté piesky, Bulharsko 26.09.2017 28.09.2017
  Aplikácie v UV-Vis-NIR spektrofotometrii Bratislava 26.09.2017 27.09.2017
  Biologická liečba v teórii a praxi IV. Bratislava 26.09.2017 26.09.2017
  49. ročník mezinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia historica na tému: Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. Zvolen 18.09.2017 22.09.2017
   BPD2017 – Konferencia „Sneh ako ekologický fenomén“ Slovenská republika, Smolenice 18.09.2017 21.09.2017
  Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti Bratislava 21.09.2017 21.09.2017
  CAM2017 - Konferencia - akcesorické minerály Rakúsko, Viedeň 13.09.2017 19.09.2017
  IVBM Slovakia 2017: International Veterinary Behaviour Meeting x-bionic® sphere Šamorín 14.09.2017 16.09.2017
  Drobnicov memoriál - 9. ročník Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce, Spiš 12.09.2017 14.09.2017
  PENSION – AGEING – PUBLIC FINANCES: FUTURE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Ekonomická univerzita v Bratislave 12.09.2017 13.09.2017
  VII. workshop projektu UNESCO "Flood regime of rivers in the Danube River Basin" 2017 Zlaté Piesky, Bulharsko 13.09.2017 13.09.2017
  Počítačové architektúry a diagnostika – PAD 2017 Smolenice, Slovensko 06.09.2017 08.09.2017
  10th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules, SSB 2017 Košice 04.09.2017 07.09.2017
  19. Konferencia českých a slovenských fyzikov Prešov, SR 04.09.2017 07.09.2017
  INCOME 2017 - 9. medzinárodná konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní Ústav geotechniky SAV, Košice 03.09.2017 07.09.2017
  3rd NGP-NET SYMPOSIUM ON NON-GLOBULAR PROTEINS - COST Action BM 1405 Košice 28.08.2017 01.09.2017
   IEC17 - Medzinárodná eklogitová konferencia Švédsko, Are 18.08.2017 28.08.2017
  2017 Canine Conference-Cognition, Behaviour and Aging in Dogs and Cats Niagara-on-the-lake, Ontario 20.08.2017 22.08.2017
  INESS 2017 and 4th Workshop on Water and Soil Clean-Up from Mixed Contaminants Nazarbayev University, Astana, Kazachstan 09.08.2017 11.08.2017
  Kurz metód uchovávania semien Cluj-Napoca, Rumunsko 10.07.2017 13.07.2017
  14. Bratislavské sympózium o sacharidoch "Glykochémia pre biológiu a medicínu" Kongresové centrum SAV, Smolenice 25.06.2017 30.06.2017
  XX. slovenská onomastická konferencia Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére Banská Bystrica 26.06.2017 28.06.2017
  Animal Physiology Fyziológia 2017 Hotel Academia, Vysoké Tatry, Slovensko 21.06.2017 23.06.2017
   Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2017 Bratislava 01.05.2017 22.06.2017
  4. seminár Slovenskej ílovej spoločnosti - Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a životnom prostredí Kongresové centrum SAV, Hotel Academia 19.06.2017 21.06.2017
  Otvorený kongres a Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti Slovenská republika, Stará Lesná 15.06.2017 17.06.2017
  18. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia Slovenská republika, Stará Lesná 14.06.2017 17.06.2017
  Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry Stará Lesná, Slovensko 14.06.2017 17.06.2017
  BYPoS 2017- 7th Bratislava Young Polymer Scientists workshop Hotel Glamour, Zemplínska Šírava, Slovensko 12.06.2017 16.06.2017
  Genetická toxikológia a prevencia rakoviny KC Smolenice 12.06.2017 15.06.2017
   12th International Conference on Preparation of Ceramic Materials Jahodná pri Košiciach 13.06.2017 15.06.2017
  10th International Conference on Chaotic Modeling, Simulation and Applications, CHAOS 2017 Barcelona, Španielsko 30.05.2017 02.06.2017
  EKOMSTAT 2017 Trenčianske Teplice 28.05.2017 01.06.2017
  Measurement 2017 KC Smolenice SAV 29.05.2017 31.05.2017
  VII. medzinárodná konferencia o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle PMA 2017 Konferenčné centrum Lindner Hotel - Bratislava, Slovenská republika 29.05.2017 31.05.2017
  Dni Antona Točíka Nitra 31.05.2017 31.05.2017
   The relationship between long-term unemployment and development of wages (example of Slovak regions) Republika Baškortostán, RF 26.05.2017 27.05.2017
  Petros 2017 Slovenská republika, Bratislava 25.05.2017 26.05.2017
  Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia Smolenice 24.05.2017 26.05.2017
   Pljusy i minusy upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov Slovakii Republika Baškortostán, RF 25.05.2017 26.05.2017
  18. medzinárodná konferencia "Doba laténská ve střední Evropě" KELTOVÉ 2017" Plumov 16.05.2017 19.05.2017
  23rd Helminthological Days Duchonka, Slovakia 08.05.2017 12.05.2017
  FEBS konferencia o nukleotidovej excíznej oprave a oprave medzireťazcových krížnych väzieb DNA - od molekúl po ľudstvo Smolenice, Slovensko 07.05.2017 11.05.2017
  Empirický seminár Bratislava 10.05.2017 10.05.2017
  44. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 02.05.2017 05.05.2017
  10. Jarný limnologický seminár Banská Štiavnica 27.04.2017 28.04.2017
  IWAF-10 - 10. Medzinárodný workshop o aglutinovaných foraminiferách Slovenská republika, Smolenice 19.04.2017 23.04.2017
   6. konferencia Hydrológia malých povodí 2017 Praha, Česká republika 18.04.2017 20.04.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 60-teho výročia podpísania Rímskych zmlúv: Budúcnosť Európskej únie Primaciálny palác, Bratislava 18.04.2017 18.04.2017
  60-te výročie podpísania Rímskych zmlúv: Budúcnosť Európskej únie Bratislava 18.04.2017 18.04.2017
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici Malé Karpaty – Smolenický kras 11.04.2017 11.04.2017
   medzinárodná konferencia 16th ALPS - ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP 2017 Opatija, Chorvátsko 03.04.2017 08.04.2017
  Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii KC Smolenice 04.04.2017 06.04.2017
  Models and Methods for Analysing Regional and National Economic Policies Klagenfurt 31.03.2017 31.03.2017
  Angažovanosť, hľadanie autentickosti a skúsenosti s kolektívnym životom Bratislava 21.03.2017 21.03.2017
  Konferencia - XXII. Stretnutie snehárov 2017 Bobrovec, SK 07.03.2017 09.03.2017
  Empirický seminár Bratislava 06.03.2017 06.03.2017