Aktuality

Vedcom roka prof. Pavol Šajgalík

Vložil(a): V. Šmihula, 3.4.2007, videné 4958-krát

V pondelok 2. apríla v sále ZSVTS v Bratislave vyhlásili výsledky 10. ročníka oceňovania osobností pod názvom "Vedec roka 2006".

Vyhlasovateľom podujatia je už tradične Journaliste-Studio (J/S) v spolupráci s Klubom vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN). Odborné gestorstvo zabezpečujú v riadiacom výbore zástupcovia SAV, Ministerstva školstva a Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). Pri vyhodnocovaní návrhov na ocenenia spolupracujú aj ďalší odborníci.

Predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov SSN Ľubomír Lenoch privítal na podujatí predovšetkým hostiteľa, predsedu ZSVTS doc. Pavla Molnára, ďalej predsedu SAV prof. Štefana Lubyho, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. Vladimíra Báleša a ďalšie osobnosti slovenskej vedy, vzdelávania aj spoločnosti. Moderátorom slávnosti bol člen riadiaceho výboru podujatia Viliam Novák z Ústavu hydrológie SAV.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách získali:
 • Vedec roka SR 2006:
  Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave, odborník v oblasti progresívne keramické materiály.
  Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. bol ocenený za výsledky vedeckého výskumu, ktoré boli publikované v roku 2006 v 9 CC publikáciách a boli predmetom prihlášky vynálezu.

 • Technológ roka SR 2006:
  Ing. Dušan Čáni, hlavný projektant mikroelektronických systémov ZTS VVÚ Košice, odborník v oblasti mikroelektronické riadiace systémy.
  Ing. Dušan Čáni bol ocenený za návrh obzvlášť presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na úrýchlovači LHC v CERN v Ženeve.

 • Mladý výskumník roka SR 2006:
  MUDr. Mária Pallayová, Ústav fyziológie a spánkové laboratórium, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, odborníčka v oblasti Všeobecné lekárstvo, diabetológia a spánková medicína.
  MUDR. Mária Pallayová získala ocenenie Mladý výskumník roka SR 2006 za nové poznatky o vplyve a následkoch spánkového apnoe na glykémiu u pacientov so súčasným diabetes mellitus (DM), typu 2.

 • Ocenený za výsledky v medzinárodných projektoch EÚ v roku 2006:
  RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD., vedecký pracovník Oddelenia fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, odborník v oblasti fyzika tuhých látok – fyzika a technika nízkych teplôt.
  RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. je ocenený za významný príspevok pri dosiahnutí supravodivosti v kremíku a za výsledky výskumu v oblasti nových typov supravodičov.

 • Uznanie za celoživotné dielo v SR:
  Prof. Ing. Michal Uher, DrSc., emeritný profesor organickej a bioorganickej chémie na Katedre organickej chémie FCHPT STU v Bratislave, odborník v oblasti bioorganická chémia.
  Prof. Ing. Michal Uher, DrSc. bol ocenený za významný prínos pri objasnení vlastností a využitia prírodných a syntetických sladidiel a za založenie školy bioorganickej chémie.

 • Osobitné čestné uznanie:
  Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, odborník v oblasti filozofia, teológia, religionistika, právo.
  Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. je ocenený za priekopnícku prácu v oblasti stabilizácie rodín a manželstiev v multikultúrnej a multireligióznej spoločnosti a za výsledky výskumu zameraného na zachovanie slovenskej národnej identity v kontexte rastúceho tlaku globalizácie. (Podrobnejšie o ocenených sa dozviete v prílohe pod fotografiami, ale po kliknutí na modrý nápis).
Okrem ocenení v hlavných kategóriách riadiaci výbor udelil aj viacero čestných uznaní .

Za ocenených sa poďakoval "Vedec roka 2006" prof. Pavol Šajgalík, ktorý sa vo svojom príhovore zamyslel na tým, či vlastne Slovensko potrebuje vedu. "My, vedeckí pracovníci, žijeme istým spôsobom šťastnú dobu," konštatoval Pavol Šajgalík. "Veď v súčasnosti slová o vedomostnej ekonomike skloňuje nielen každý televízny redaktor a sú súčasťou každej analýzy a ekonomickej prognózy, ale hrdí sa nimi aj každý politik a je pravdepodobné, že toto slovné spojenie rezonuje v celej spoločnosti. Veda sa stala favoritom a verbálnou zárukou nášho ekonomického úspechu. Je to povšimnutiahodné aj preto, že len v nedávnej minulosti museli vedeckí pracovníci obhajovať svoju existenciu, doslova bojovať o holý život," - pokračoval, aby na záver mohol pripomenúť: "To, že tu dnes stojíme, ocenení s uznaním nielen vedeckej obce je úžasná vec! Zakladá to nádej, že spoločnosť má dosť trpezlivosti na dlhú cestu, ktorá aj na Slovensku prinesie dosť základných poznatkov vedúcich k inováciám dávajúcim predpoklad k ekonomickej úspešnosti." (Celé vystúpenie prof. Pavla Šajgalíka si môžete otvoriť v prílohách pod fotografiami, alebo po kliknutí na modrý nápis.)

V rámci slávnosti vystúpil aj predseda SAV prof. Štefan Luby, ktorý vysoko ocenil prácu organizátorov súťaže o "Vedca roka", najmä hlavného organizátora súťaže Ľubomíra Lenocha. "Ide totiž o to, aby sme popularizáciou vedy získavali tolerantnosť verejnosti k nej – nazdávam sa, že táto tolerantnosť už tu je dosť dobrá – ale predovšetkým aby verejnosť mohla čerpať z poznatkov výskumu, aby pokrok rýchlejšie napredoval," pripomenul predseda SAV. "Som presvedčený, že bez vedy a techniky by pokroku nebolo, respektíve by bol pomalší. Ale nejde len o pokrok. V tejto etape ide aj o niečo, čomu hovoríme udržateľnosť. Takže ide o pokrok, ale vyvážený udržateľnosťou."

Na záver slávnosti predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov SSN Ľubomír Lenoch vyhlásil 11. ročník súťaže o "Vedca roka" na rok 2007 (kontakt: journalist@centrum.sk).Príloha

Predseda KVTŽ SSN Ľubomír Lenoch (vľavo) odovzdáva prof. Pavlovi Šajgalíkovi diplom k oceneniu <i>Vedec roka 2006</i>. Uprostred prof. Vladimír Báleš.
Príloha

Pred objektívmi fotoaparátov po prevzatí ocenení. Zľava prof. Pavol Šajgalík, Ing. Dušan Čáni, Mária Pallayová, Jozef Kačmarčík, prof. Ján Duda a prof. Michal Uher.
Príloha

Vedec roka 2006 prof. Pavol Šajgalík, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave.
Príloha

Technológ roka 2006 Dušan Čáni.
Príloha

Mladá výskumníčka 2006 Mária Pallayová.
Príloha

Ocenenie <i>Za výsledky v programoch EÚ 2006</i>   prevzal Jozef Kačmarčík z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.
Príloha

<i>Uznanie za celoživotné dielo v SR</i> - prof. Michal Uher.
Príloha

Osobitné čestné uznanie prevzal prof. Ján Duda.
Príloha

Jozefovi Kačmarčíkovi blahoželá prof. Štefan Luby.
Príloha

Ľubomír Lenoch pri odovzdávaní ocenenia Márii Pallayovej nezabudol na mužskú galantnosť...
Príloha

Pohľad do sály počas slávnosti - v popredí laureáti so svojimi oceneniami...
Príloha

Hovorí hostiteľ - doc. Pavol Molnár. Vľavo prof. Štefan Luby.
Príloha

Predseda KVTŽ SSN Ľubomír Lenoch.
Príloha

Pohľad na predsednícky stôl počas vystúpenia predsedu SAV prof. Štefana Lubyho.
Príloha

Kamera STV si nenechala ujsť príležitosť ešte pred slávnostným aktom odovzdávania...
Príloha

Na konci slávnosti zaznel hymnus <i>Ave, ave, scientia slovaca !</i>. Zaspieval Daniel Mikloško (autor melódie a textu Ľubomir Lenoch).
Príloha

Vedec roka 2006 prof. Pavol Šajgalík krátko po slávnosti...