Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Slovenské divadlo

Logo

Domovský ústav: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Jazyk: slovensky s anglickým resume

www: www.udfv.sav.sk/?site=sd

E-mail:

Adresa:
Slovenské divadlo
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovakia

tel: (02) 5477 7193
fax: (02) 5477 3567

Ústav divadelnej a filmovej vedy vydáva štvrťročník SLOVENSKÉ DIVADLO, revue dramatických umení

ISSN 0037-699X

hlavný redaktor: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

Vychádza od roku 1953. Je to jediný teoretický a historický časopis na Slovensku pre oblasť divadla, filmu, rozhlasu a televízie. Ilustrovaný. Ročne má cca 400 strán.

Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma: VEDA, vydavateľstvo, Bradáčova 7, P.O.Box 2, 845 02 Bratislava 45, Slovakia
Objednávky do zahraničia vybavuje SLOVART, G.T.G., s.r.o., Krupinská 4, P.O. Box 152, 852 99 Bratislava 5, Slovak Republic
e.mail: info@slovart-gtg.sk
Registračné číslo: 7090 – 6/15