Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Vladimír Kollár - projektová činnosť

Národné projekty

* Interagujúce dvojhviezdy – Kľúč k porozumeniu Vesmíru
Interacting binaries – Key for the Understanding of the Universe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Vzplanutia kataklizmatických premenných hviezd
Outbursts of cataclysmic variables
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ