Aktuality

Vedcom roka 2010 fyzik Stanislav Dubnička zo SAV

Vložil(a): V. Šmihula, 16.3.2011, videné 3325-krát

Z Akadémie prestížne ocenenia získali aj Katarína Valachová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV a jej dlhoročný predseda prof. Štefan Luby z Fyzikálneho ústavu SAV...

V stredu 16. marca v priestoroch Pavilónu kvantových technológií Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave slávnostne vyhlásili výsledky 14. ročníka oceňovania osobností pod názvom "Vedec roka SR 2010".

Predseda Riadiaceho výboru súťaže Vedec roka, riaditeľ Journaliste-Studia, predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov pri Slovenskom syndikáte novinárov Ľubomír Lenoch na úvod privítal účastníkov slávnosti – tohtoročných laureátov, ich spolupracovníkov, novinárov, aj zástupcov spolupracujúcich inštitúcií a organizácií. Poďakoval sa sponzorom podujatia - Elektrotechnickému výskumnému a projektovému ústavu v Novej Dubnici aj Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety za podporu podujatia, bez ktorej by sa súťaž nemohla uskutočniť.

Hostiteľ podujatia, predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Vladimír Bužek vo svojom príhovore vysoko ocenil skutočnosť, že tento ročník súťaže je už štrnásty bez prerušenia a zdôraznil, že aj zásluhou tejto súťaže sa problematika vedy a výskumu postupne stáva celospoločenskou témou a postupne sa jej začali venovať aj médiá.

Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, ktorý ocenenia odovzdával, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností doc. Ján Lešinský, prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií na Slovensku, generálny riaditeľ Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici doc. Jozef Buday a ďalšie osobnosti.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách získali:

Vedec roka SR 2010
 • RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave.
  Ocenenie získal za vybudovanie univerzálneho unitárneho a analytického modelu elektro-slabej štruktúry silnointeragujucich častíc a jeho využitie v rade rôznych nových teoretických predpovedí, ktoré sa plánujú overiť experimentálne v Darmstadte (Nemecko), vo Frascati (Taliansko), v Jefferson Labe (USA) a Pekine (Čína).
Technológ roka SR 2010
 • prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. z Technickej univerzity v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra konštruovania a logistiky.
  Ocenenie mu udelili za mimoriadnu patentovú činnosť v rokoch 2008 ‒ 2010 v oblasti vývoja pneumatických pružných hriadeľových spojok, regulačných a riadiacich systémov za účelom realizácie plynulého ladenia torzne kmitajúcich mechanických sústav.
Mladý výskumník roka SR 2010
 • Ing. Marián Sýkora, PhD., odborný asistent, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov.
  Ocenenie mu udelili za vypracovanie metodiky predikcie zvyškovej životnosti konštrukčných prvkov kovových stavebných konštrukcií a mostov s dôrazom na oceľové mosty s ortotropnými doskovými mostovkami v rámci dizertačnej práce na tému „Zvyšková životnosť doskových mostoviek mostov s priebežným koľajovým lôžkom".

 • RNDr. Katarína Valachová, PhD. z Oddelenia farmakológie zápalu Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV v Bratislave.
  Ocenenie získala za skúmanie chemických a biochemických parametrov polysacharidu hyalurónanu – hlavnej zložky synoviálnej tekutiny kĺbu zodpovednej za jeho správnu činnosť.
Za výsledky v programoch EÚ 2010
 • prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
  Ocenenie prevzal za získanie a úspešné riešenie projektov EÚ v oblasti IKT– e-Inklúzia v rámci 6. a 7. rámcového programu: Integrovaný projekt „Mainstreaming on Ambient Intelligence“ – Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu.
Uznanie za celoživotné dielo v SR 2010
 • Dr. h. c., prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., bývalý predseda Slovenskej akadémie vied aj predseda Vedeckej rady SAV, významný vedec v oblasti prírodných vied a organizátor vedy.
Podrobnejšie informácie o laureátoch nájdete po kliknutí na farebný text, alebo v prílohe pod obrázkami.

Vyhlasovateľom podujatia je už tradične Journaliste-Studio (J/S) v spolupráci s Klubom vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN). Odborné gestorstvo zabezpečujú v riadiacom výbore zástupcovia SAV, Ministerstva školstva a Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). Pri vyhodnocovaní návrhov na ocenenia spolupracujú aj ďalší odborníci.

Príloha

Laureáti súťaže - zľava Stanislav Dubnička, prof. Jaroslav Homišin, Katarína Valachová, Marián Sýkora, prof. Dušan Šimšík a prof. Štefan Luby.
Príloha

Ľubomír Lenoch otvára podujatie. Za predsedníckym stolom zľava prof. Jozef Buday, prof. Jaromír Pastorek, doc. Ján Lešinský a prof. Vladimír Bužek.
Príloha

Počas vystúpenia prof. Vladimíra Bužeka.
Príloha

Pohľad do sály...
Príloha

Laureáti v napätom očakávaní...
Príloha

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek odovzdáva ocenenie Vedcovi roka 2010 Stanislavovi Dubničkovi (vľavo).
Príloha

Ocenenie preberá Technológ roka 2010 prof. Jaroslav Homišin.
Príloha

Ľubomír Lenoch (vpravo) odovzdáva cennú trofej Mladému výskumníkovi 2010 Mariánovi Sýkorovi.
Príloha

Ocenenie preberá Mladá výskumníčka 2010 Katarína Valachová...
Príloha

Raz darmo, stará garda sa nezaprie...
Príloha

Za výsledky v programoch EÚ 2010 ocenenie preberá prof. Dušan Šimšík (vľavo).
Príloha

A napokon Uznanie za celoživotné dielo v SR 2010 z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka za potlesku prítomných preberá prof. Štefan Luby...
Príloha

Vedec roka 2010 RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
Príloha

Technológ roka 2010 v SR prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.
Príloha

Mladý výskumník 2010 Ing. Marián Sýkora, PhD.
Príloha

Mladá výskumníčka 2010 RNDr. Katarína Valachová, PhD.
Príloha

Za výsledky v programoch EÚ 2010 ocenenie získal prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
Príloha

Uznanie za celoživotné dielo - Dr. h. c., prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Príloha

Moderátor podujatia Viliam Novák z Ústavu hydrológie SAV.
Príloha

Anton Baláž zarecitoval poému pod názvom K múdrym národa a zaspieval oslavnú hymnu podujatia...
Príloha

Študent VŠMU Ondrej Veselý k slávnostnej atmosfére prispel prelúdiami J. S. Bacha a Lukáša Borzíka...
Príloha

Pred televíznou kamerou vedec roka Stanislav Dubnička...
Príloha

...prof. Štefan Luby...
Príloha

...ale aj organizátor podujatia Ľubomír Lenoch...
Príloha

Katarína Valachová pred rozhlasovým mikrofónom.