Š t a t ú t

Medaily Slovenskej akadémie vied

za podporu vedy

 

 

            Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) v úsilí oceniť

·        vynikajúce diela z oblasti vedy a kultúry,

·        úsilie o rozvoj konštruktívnej vednej politiky a humanistické postoje,

·        priamu a nepriamu podporu vedy a kultúry na Slovensku všeobecne a podporu SAV osobitne zriadilo v roku 1997

 

Medailu Slovenskej akadémie vied za podporu vedy.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

1.      Medaila sa udeľuje ako osobitný prejav uznania za prínosy v zmysle preambuly tohto

štatútu. Medaila sa môže udeliť aj osobnostiam a inštitúciám, ktoré nemajú status vedeckých osobností a inštitúcií.

2.      Medaila je strieborného vzhľadu a jej súčasťou je diplom v latinskom jazyku.

 

Článok 2

Udelenie medaily

 

1.      Medailu udeľuje Vedecká rada SAV podľa priebežne predkladaných návrhov.

2.      Návrh na udelenie medaily predkladá Vedeckej rade SAV predseda SAV na základe návrhov inštitúcií, orgánov, organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry, vedy a techniky, a to so stanoviskom príslušného oddelenia vied SAV.

3.      Návrh na udelenie medaily okrem nacionálií musí obsahovať zdôvodnenie ocenenia navrhovaného jednotlivca, kolektívu alebo inštitúcie. navrhovatelia predkladajú návrhy sekretariátu 1. podpredsedu SAV (Predsedníctvo SAV, Štefánikova 49, 814 38  Bratislava).

 

Článok 3

Odovzdávanie medaily

 

            Medailu odovzdáva predseda Vedeckej rady SAV alebo ním poverený člen Vedeckej rady SAV za účasti navrhovateľa (navrhovateľov).

 

Článok 4

Záverečné ustanovenie

 

1.      Zrušuje sa Štatút medaily Slovenskej akadémie vied za podporu vedy zo dňa 2. 6. 2000.

2.      Tento štatút schválila Vedecká rada SAV na svojom zasadnutí dňa  27. mája 2002. Nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

 

 

 

                                                                                                prof. Ing. Štefan  L  u  b  y, DrSc.

                                                                                                               predseda SAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, máj 2002