Životné Prostredie

Registračné číslo 7122

MIC : 49 934

ISSN 0044 - 4863

Preberať články možno len so súhlasom redakcie a zachovaním autorského práva.

HLAVNÝ REDAKTOR: prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc.

REDAKČNÁ RADA: RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., RNDr. Pavel Cudlín, CSc., doc. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.,

prof. Ing. arch. Maroš Finka, CSc., Ing. Peter Gallovič, RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc., doc. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., RNDr. Jozef Klinda, doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., doc. RNDr. Mária Kozová, CSc., prof. Ing. Juraj Ladomerský, CSc., doc. RNDr. Milan Lapin, CSc., RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Ing. Július Oszlányi, CSc., doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD., MUDr. Eva Reichrtová, DrSc., prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., PhDr. Ivan Rynda, CSc., prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., doc. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

REDAKTORKA: Marta Ciranová (Marta.Ciranova@savba.sk)

TAJOMNÍČKA REDAKCIE: Ľudmila Klučárová (Ludmila.Klucarova@savba.sk)

GRAFICKÝ NÁVRH OBÁLKY: Igor Imro

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE vydáva Ústav krajinnej ekológie SAV, polygrafické spracovanie Academic Electronic Press, spol. s r. o., Bajzova 7, 821 08 Bratislava. Adresa redakcie: Ústav krajinnej ekológie SAV, P. O. Box 254, Štefánikova ul. 3, 814 99 Bratislava, telefón: 02/52493925, fax: 02/52494508. Preberať články možno len so súhlasom redakcie a zachovaním autorského práva. http:/www.seps.sk/zp/casopisy/zp/2003/zp5/index.htm alebo www.fns.uniba.sk/zp/casopisy/zp/2003/zp5/index.htm. Vychádza 6 x do roka. Distribúciu časopisu na Slovensku zabezpečuje a objednávky prijíma L. K. Permanent, spol. s r. o., Hattalova 22, pošt. priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/44453711, fax: 02/44373311, lkperm@lkpermanent.sk. Cena jednotlivého čísla 40 Sk, ročné predplatné 210 Sk. Distribúciu do ČR zabezpečuje a objednávky prijíma A. L. L. Production, spol. s r. o.,

P. O. Box 732, 111 21 Praha 1, tel.: 00420234092851, fax: 00420234092853, renata@predplatne.cz, www.predplatne.cz, ročné predplatné 220 Kč. Objednávky do ostatného zahraničia vybavuje SLOVART, G. T. G., Ltd., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, tel.: 02/63839472.

Registračné číslo 7122

Rok 2003:

Rok 2002:

Rok 2001:

Rok 2000:

Rok 1999:

Rok 1998:

Rok 1997:

Rok 1996: