Edited by the Institute of Medical Ethics & Bioethics (Bratislava)

ISSN 1335-0560

Časopis je parciálne excerpovaný (pôvodné materiály v angličtine, resp. materiály s abstraktom v angličtine) do databázy BIOETHICSLINE.
The journal is considered for inclusion into BIOETHICSLINE

 

Published by Charis Publishing House, Ipeľská 3, Bratislava (Slovak Republic) for the Institute of Medical Ethics & Bioethics Foundation, Bratislava

 

Medicínska etika & bioetika - Medical Ethics & Bioethics, založený ako časopis Ústavu medicínskej etiky a bioetiky v Bratislave, spoločného pracoviska Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave (teraz Slovenská postgraduálna akadémia medicíny). Je určený pracovníkom etických komisií v Slovenskej republike, ako aj najširšej medicínskej a zdravotníckej verejnosti. Má tiež za cieľ napomáhať medzinárodnú výmenu informácií na poli medicínskej etiky a bioetiky. Prináša informácie o aktuálnych podujatiach a udalostiach v oblasti medicínskej etiky a bioetiky, pôvodné práce, prehľady, reprinty legislatívnych materiálov a smerníc pre oblasť bioetiky, výukové materiály, listy redakcii a recenzie.

Medicínska etika & bioetika - Medical Ethics & Bioethics, founded as the journal of the Institute of Medical Ethics & Bioethics (Bratislava), a joint institute of the Faculty of Medicine, Comenius University and the Postgraduate Medical Institute (now Slovak Postgraduate Academy of Medicine) in Bratislava (Slovak Republic). It aims to serve the informational and educational needs of the members of ethics committees in the Slovak Republic, and the broadest medical and health audience as well. It aims also to enhance the international exchange of information in the field of medical ethics and bioethics. The information published comprises the news, original papers, review articles, reprints of national and international regulatory materials, teaching materials, letters, reviews.

Vedúci redaktor/Editor: J. Glasa

Redakčná rada/Editorial board: M. Babál, J. Klepanec, M. Košč, J. Labus, J. Matulník, M. Mikolášik, J. Palaščák, R. Pullmann, M. Troščák

Adresa redakcie/Address: Nadácia Ústav medicínskej etiky a bioetiky/Institute of Medical Ethics and Bioethics Foundation, Limbová 12, 833 03 Bratislava (Slovak Republic)

Tel: (07)59369.472, E-mail: glasa@upkm.sk