Electronic Library of Scientific LiteratureEKOLÓGIAVolume 18 / No. 4 / 1999


 


AN ANALYSIS OF BIOMASS PRODUCTION AND ENERGY EQUIVALENT OF THE Carex pilosa Scop. POPULATION IN A CLEAR FELLING CONSORTIUM OF Fagus sylvatica RESERVE

MARGITA KOVÁČOVÁ, JAROSLAV KONTRIŠ, OĽGA KONTRIŠOVÁ
Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, The Slovak Republic
Department of Botany, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen, Masarykova 24, 960 53 Zvolen, The Slovak Republic
Faculty of Ecology and Environment, Technical University in Zvolen, Masarykova 24, 960 53 Zvolen, The Slovak Republic

Kováčová M., Kontriš J., Kontrišová O.: An analysis of biomass production and energy equivalent of the Carex pilosa S c o p. population in a clear felling consortium of Fagus sylvatica reserve. Ekológia (Bratislava), Vol.18, No. 4, 333-340, 1999.

The production variability and energy equivalent of the Carex pilosa population biomass were analyzed in association Carici pilosae-Fagetum O b e r d. 1957 on a clear cutting area (consortium of Fagus sylvatica reserve) of the Ecological Experimental Station Kremnické vrchy Mts. The selected species is a dominant species of the studied association.
The biomass of juvenile daughter ramets was highest in September (1,112.75 kg.ha-1) and the lowest one in May (172.66 kg.ha-1). The highest average energy value of the Carex pilosa juvenile ramets was in June (18 107 J.g-1) and the lowest one was measured in August (17 884 J.g-1). The annual growth increment (C-production) was 940.09 kg.ha-1.year-1, in energy units it represents 16.953 GJ.ha-1.year-1. The correlation analysis showed weak relationship between the energy equivalent and aboveground biomass of Carex pilosa species.

Kováčová M., Kontriš J., Kontrišová O.: Analýza produkcie biomasy a energetického ekvivalentu populácie Carex pilosa S c o p. v holorubnom konzorciu výstavku Fagus sylvatica.

V práci sa zaoberáme produkciou a energetickým ekvivalentom nadzemnej fytomasy rôznych vývinových štádií populácie Carex pilosa Scop. v asociácii Carici pilosae-Fagetum v konzorciu výstavku Fagus sylvatica Ekologického experimentálneho stacionára (EES) Kremnické vrchy. Výsledky prezentujeme v tabuľkách 1-4, obr. 1-2. Najvyššia hodnota nadzemnej biomasy juvenilnej populácie Carex pilosa bola v septembri (1,112.75 kg.ha-1), minimálna produkcia biomasy bola v máji (172.66 kg.ha-1). Maximálna priemerná energetická hodnota biomasy juvenilnej populácie Carex pilosa bola v júni (18 107 J.g-1), minimálnu sme zistili v auguste (17 884 J.g-1). Maximálny ročný prírastok (C-produkcia) vo vytvorenej biomase bol 940.09 kg.ha-1.rok-1, maximálna energia viazaná vo vytvorenej biomase za rok bola 16.953 GJ.ha-1.rok-1. Pri hodnotení závislosti energetického ekvivalentu na nadzemnú biomasu sme zistili malý stupeň korelačnej závislosti.

 


SOME PRODUCTION–ECOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FLOODPLAIN FORESTS IN THE MORAVA RIVER INUNDATION AREA

VOJTECH ŠIMONOVIČ, ALEXANDRA ŠIMONOVIČOVÁ
Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava, The Slovak Republic
Department of Soil Science, Comenius University, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, The Slovak Republic

Šimonovič V., Šimonovičová A.: Some production–ecological and microbiological characteristics of floodplain forests in the Morava river inundation area. Ekológia (Bratislava), Vol. 18, No. 4, 341–349, 1999.

In the alluvium of the Morava river the ecological characteristics of the floodplain forest in the flooded and non-flooded areas were studied. The Fraxino pannonicae–Ulmetum was the forest community which covered all the study areas. Considerable differences between flooded and non-flooded areas were registered, especially as regards the community structure, presence and abundance of taxons and the productivity of biomass, although the distances between the areas compared were 100–200 m only. Floodwater was considered as a limiting factor. From the microbiological point of view the flooded areas with dominating bacterial communities were richer in Cbio microbial biomass, but the respiration activity was decreased. High values of Ac cellulolythic activity indicated good turnover of organic matter, i.e. it was sufficient for a healthy and good quality floodplain forest.

Šimonovič V., Šimonovičová A.: Niektoré produkčno-ekologické a mikrobiologické charakteristiky lužných lesov v inundačnom území rieky Moravy.

Na alúviu rieky Moravy sme skúmali produkčno-ekologické charakteristiky na zaplavovanej a nezaplavovanej ploche. Skúmané územie z veľkej väčšiny pokrývajú lesné spoločenstvá Fraxino pannonicae-Ulmetum. Zaznamenali sme významné rozdiely medzi nezaplavovanými a zaplavovanými plochami najmä v štruktúre spoločenstva, v prezencii a abundancii druhov, v produkcii biomasy, hoci vzdialenosť medzi porovnávanými plochami bola iba 100-200 m. Limitujúcim faktorom je záplavová voda. Z mikrobiologického pohľadu zaplavované plochy s dominanciou bakteriálnych spoločenstiev sú bohatšie na mikrobiálnu biomasu Cbio, ale klesajúcu respiračnú aktivitu. Vysoké hodnoty celulolytickej aktivity Ac indikujú dobrú cirkuláciu organickej hmoty, čo znamená dostatočné množstvo živín pre život a dobrú kvalitu lužných lesov.

 


BIRD COMMUNITIES OF ANTHROPOGENEOUS WATER BIOTOPES (FISHPONDS, WATER RESERVOIRS, GRAVEL PITS) OF SOUTH-WEST SLOVAKIA

Eva Kalivodová, Zora Feriancová-Masárová
Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3. P.O.Box 254, 814 99 Bratislava, The Slovak Republic
Staroturský chodník 3, 811 01 Bratislava, The Slovak Republic

Kalivodová E., Feriancová-Masárová Z.: Bird communities of the anthropogeneous water biotopes (fishponds, water reservoirs, gravel pits) of South-West Slovakia. Ekológia (Bratislava), Vol. 18, No. 4, 350-366, 1999.

The paper consists of two parts. In the first one the authoresses give an analysis of bird communities of 4 fish ponds in the South-Western part of Slovakia. The second part gives a synthesis of their own investigations concerning the ornithocoenoses of 3 anthropogeneous water biotopes, of 6 geographical complexes and 74 localities of the study area. They set out from their own published and non-published data. They compare the bird species composition, their dominance, frequency, coenological relevance in three biotopes. They give explanations about differences as well as they follow the risk species in the studied anthropogeneous biotopes. According to their classification they evaluate also the significance of artificial water habitats.

Kalivodová E., Feriancová-Masárová Z.: Vtáčie spoločenstvá antropogénnych vodných biotopov juhozápadného Slovenska.

V práci sme zhrnuli výsledky ornitologických výskumov na 74 lokalitách troch biotopov (rybníky, vodné nádrže, štrkoviská) v šiestich orografických celkoch (Borská nížina, Dolnomoravský úval, Chvojnická pahorkatina, Malé Karpaty, Trnavská pahorkatina, Žitný ostrov) juhozápadného Slovenska. V prvej časti práce sme zhodnotili ornitocenózy 4 rybničných lokalít, z ktorých 3 (rybníky pri Malých Levároch, Budkovanoch, Skalici) neboli doteraz preskúmané. Na 74 skúmaných lokalitách sme celkove zaznamenanli 195 druhov vtákov, z nich 105 viazaných na vodné prostredie. Zo zistených druhov je 109 na zozname ohrozených druhov vtákov Slovenska. Zo skúmaných biotopov sú pre hniezdenie aj migráciu vtákov najvýznamnejšie rybníky. Celkove však získané výsledky poukazujú na význam antropogénnych vodných biotopov pre zachovanie genofondu vtákov.

 


ENVIRONMENTAL PROBLEMS RESULTING FROM THE CONFLICTS OF INTERESTS IN THE ŽIAR BASIN REGION

Zita Izakovičová, Eva Pauditšová
Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štefániková 3, P.O.BOX. 254, 814 99 Bratislava, The Slovak Republic
Department of Landscape Ecology, Faculty of Natural Sciences Comenius University, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, The Slovak Republic

Izakovičová Z., Pauditšová E.: Environmental problems resulting from the conflicts of interests in the Žiar basin region. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, No. 4, 367-380, 1999.

The authors discuss an evaluation of environmental problems resulting from the conflicts of interests in an important industrial region of the Slovak Republic – the Žiar basin. This evaluation is based on the confrontation of two essential categories of the landscape-ecological factors:

  1. endangered – i.e. positive elements of the region – which secure a good ecological status. All protected territories and socio-economic parameters expressing the interests of natural resources protection in the region belong to this category: water, forests, soil, recreation etc.
  2. endangering – i.e. those of a negative impact on the landscape – which are mainly socio-economic phenomena expressing the interests of the development of production and exploitation branches and transport. There exist the primary and secondary endangering (stress) factors. The territorial conflict between the endangered and endangering factors forms a basis for the rise of ecological problems. In the territory of the Žiar basin we can determine the following groups of ecological problems:

Izakovičová Z., Pauditšová E.: Environmentálne problémy regiónu Žiarska kotlina vyplývajúce zo stretov záujmov.

Príspevok je zameraný na hodnotenie environmentálnych problémov vyplývajúcich zo stretov záujmov v Žiarskej kotline. Hodnotenie environmentálnych problémov vychádza z identifikácie a špecifikácie priestorových stretov dvoch systémov:

  1. územného systému ekologicky hodnotných prvkov krajinnej štruktúry – ide o prvky krajinnej štruktúry vystupujúce vo vzťahu k človeku, ako ekologicky stabilizačné prvky, prírodné zdroje, prírodné a prírodno-kultúrne hodnoty
  2. územného systému ekologicky stresových faktorov – ide o prvky z ekologického hľadiska negatívne, ohrozujúce jednotlivé chránené územia, prírodné zdroje a životné prostredie. Patria sem všetky javy hmotného i nehmotného charakteru s negatívnym pôsobením na krajinu a jej jednotlivé prvky.

Priestorovou syntézou uvedených územných systémov vznikajú v krajine environmentálne problémy, ktoré možno rozčleniť do troch základných kategórií:

 


LANDSCAPE-ECOLOGICAL EVALUATION OF VEGETATION IN RELATION TO THE FORMS OF ANTHROPOGENIC RELIEF IN THE CADASTRE OF LIPTOVSKÁ TEPLIČKA VILLAGE, THE NÍZKE TATRY MTS

HELENA RUŽIČKOVÁ, MARTA DOBROVODSKÁ, MILAN VALACHOVIČ
Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava, The Slovak Republic
Institute of Botany of the Slovak Academy of Sciences, Sienkiewiczova 1, 842 23 Bratislava, The Slovak Republic

Ružičková H., Dobrovodská M., Valachovič M.: Landscape-ecological evaluation of vegetation in relation to the forms of anthropogenic relief in the cadastre of Liptovská Teplička village, the Nízke Tatry Mts. Ekológia (Bratislava), Vol. 18, No.4, 381-400, 1999.

In the surroundings of Liptovská Teplička village (National Park Nízke Tatry Mts) where have been created specific forms of anthropogenic relief during period of terrain modification for agricultural production since 1634. Terraces with different slope high, mounds (collected rocks from fields) and combined terraces with collected rocks, have been arised here (Fig. 1, 2). The forms of anthropogenic relief as well as their skeleton contents, average relief inclination, amount of direct solar irradiation, geological bedrock (predominantly limestones and dolomites), primary relief inclination, way of their utilization (mowing, grazing, fallow), neighbour relations (land-use of field) and time-factor of neighbour relations have had the decisive influence on the vegetation of the terraces and mounds. The relation between the anthropogenic forms of the relief and their vegetation was analysed on the base of 60 phytocenological relevés (Table 1). All types of the forms of anthropogenic relief are unique stands of thermophilous vegetation, what has only very few natural stands in study area. So man has contributed to an increase of biodiversity by his activity.

Ružičková H., Dobrovodská M., Valachovič M.: Krajinno-ekologické hodnotenie vegetácie vo vzťahu k formám antropogénneho reliéfu v chotári obce Liptovská Teplička, Nízke Tatry.

V chotári horskej obce Liptovská Teplička (Národný park Nízke Tatry) sa v priebehu úpravy terénu pre poľnohospodársku výrobu od r. 1634 vytvorili špecifické formy antropogénneho reliéfu. Vznikli tu terasy s rôzne vysokými svahmi, kamenité valy (vyzbierané kamenie z polí) a kombinované terasy s vyzbieraným kamením (obr. 1, 2). Genetické typy foriem antropogénneho reliéfu ako aj ich skeletnatosť, priemerný sklon reliéfu, geologický substrát (prevažne vápence a dolomity), sklon primárneho reliéfu, množstvo priameho slnečného žiarenia, spôsob ich využívania (kosenie, pasenie, úhor), susedské vzťahy (využitie zeme na poli) a časový faktor susedských vzťahov mali rozhodujúci vplyv na vegetáciu terás a valov. Vzťah medzi danými krajinno-ekologickými podmienkami foriem antropogénneho reliéfu a ich vegetáciou bol analyzovaný na základe 60 fytocenologických zápisov (tab. 1). Všetky typy foriem antropogénneho reliéfu sú jedinečnými stanovišťami teplomilnej vegetácie, ktorá má v tomto území len veľmi málo prirodzených stanovíšť. Človek tak svojou činnosťou významne prispel k zvýšeniu biodiverzity tohto územia.

 


PRIVATE FARMER’S ATTITUDES TO LAND, WORK AND LANDSCAPE: INTERPRETATION OF A CASE STUDY IN LANDSCAPE ECOLOGICAL FRAMEWORK

Miloslav Lapka, Eva Cudlínová
Institute of Landscape Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice, The Czech Republic

Lapka M., Cudlínová E.: Private farmer’s attitudes to land, work and landscape: interpretation of a case study in landscape ecological framework. Ekológia (Bratislava), Vol. 18, No. 4, 401-412, 1999.

This paper looks at the private farmer’s attitudes to their land, their own work and surrounding landscape. We employed a data coming from the socio-ecological research of family farmers in the South Bohemian landscape of the Czech Republic. Using farmer’s attitudes to land, work and to landscape, the paper charts the ecological consequences of our cases in context with sustainable agriculture as so as in more theoretical context of landscape ecology. Farmer’s attitudes mentioned above contains the potential to be a positive (from an ecological point of view) driving force for landscape preservation and land use. However, the application of these ecological positive attitudes is not a task only the farmer’s internal factors. There are playing also great role external factors like agriculture policy, subsidies and last, but not least understanding of co-existence of natural and social patterns in rural landscape.

Lapka M., Cudlínová E.: Postoje súkromných roľníkov k pôde, práci a krajine: krajinno-ekologická interpretácia výsledkov prípadovej štúdie.

Štúdia sa zaoberá postojom súkromných roľníkov k ich pôde, vlastnej práci a ku krajine v okolí ich hospodárstva. Využili sme údaje získané zo sociologického výskumu súboru súkromných roľníkov hospodariacich v južných Čechách. Postoje roľníkov k pôde, práci a krajine môžu nadobúdať významné ekologické dimenzie v súvislosti s trvale udržateľným rozvojom poľnohospodárstva. Uvedené postoje roľníkov sa môžu stať ”hybnými silami” (driving forces) pre ekológiu krajiny a jej ochranu. Aj keď získané výsledky v našom súbore roľníkov odpovedajú pozitívnym ekologickým postojom, veľkú úlohu pri ich využívaní zohrajú externé faktory, predovšetkým poľnohospodárska politika. Postoje roľníkov vo svojom dôsledku poukazujú tiež na teoretické základy krajinnej ekológie, na spôsob koexistencie prírodných a sociálne-kultúrnych štruktúr v rurálnej krajine.

 


IMPACT OF SIMULATED ACIDIFICATION AND LIMING ON FOREST SOILS AND NORWAY SPRUCE (Picea abies [L.] K a r s t.) SEEDLING GROWTH IN A CONTAINER EXPERIMENT

Emil Klimo, Jiří Kulhavý, Jörg Prietzel, Karl E. Rehfuess
Mendel University of Agriculture and Forestry, Faculty of Forestry and Wood Technology, Institute of Forest Ecology, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic
Ludwig-Maximilians-University, Chair of Soil Science, Am Hochanger 13, D 85354 Freising, Germany

Klimo E., Kulhavý J., Prietzel J., Rehfuess K.E.: Impact of simulated acidification and liming on forest soils and Norway spruce (Picea abies [L.] K a r s t.) seedling growth in a container experiment. Ekológia (Bratislava), Vol.18, No. 4, 413-431, 1999.

In order to identify potential causes of Norway spruce stand dieback in the Beskydy Mts an experiment was established where the input of elemental sulphur in amounts of 100 and 300 kg ha-1 year-1 was simulated during 7 years (1987-1993) and for two soil substrates originating from Staré Hamry (healthy spruce forest) and Malý Smrk locality (dead forest). Both sulphur treatments were tested without and with application of ground dolomitic limestone in amounts of 2.5 and 5 t ha-1, given only once. Effects on soil substrates, leachate chemistry, growth and the nutritional status of Norway spruce plants were monitored.
Sulphur application in both substrates induced considerable acidification of soil matrix and soil solution and drastic changes of soil sulphur chemistry. The application impact could be compensated for by liming. The Norway spruce seedlings, however, were in all treatments adequately supplied with nutrients, and no significant growth differences showed up. Therefore it is concluded the rapid death of spruce stands at Malý Smrk to be caused not by soil acidification but by interaction of SO2 and weather stress.

Klimo E., Kulhavý J., Prietzel J., Rehfuess K. E.: Účinok simulovanej acidifikácie a vápnenia na lesné pôdy a rast sadeníc smreka (Picea abies [L.] K a r s t.) v kontajnerovom experimente.

Na objasnenie príčin odumierania smrekových porastov v Beskydách sme založili experiment, kde sme simulovali vstup elementárnej síry v hodnotách 100 a 300 kg.ha-1.rok-1 po dobu 7 rokov (1987-1993). Pôdne substráty sme odoberali z lokality Staré Hamry (zdravý smrekový les) a z lokality Malý Smrk (odumretý les). Simulované dávky síry sme testovali bez a s jednorazovou aplikáciou mletého dolomitického vápenca v hodnotách 2,5 a 5 t.ha-1. Monitorovali sme účinok na pôdne substráty, chemizmus presakujúcej vody, rast a stav výživy sadeníc smreka (Picea abies [L.] K a r s t.).
Aplikácia síry vyvolala u obidvoch substrátov výraznú acidifikáciu pôdy a pôdneho roztoku a drastické zmeny v chemizme pôdnej síry. Účinok aplikácie sa môže kompenzovať vápnením. Sadenice smreka po všetkých aplikáciách boli dostatočne zásobené živinami a v raste sadeníc sme nezistili významné rozdiely. Nepreukázalo sa, že by rýchle odumieranie smrekového porastu na Malom Smrku podmieňovala acidifikácia pôdy a sprevádzajúce zmeny v pôde.

 


MULTICRITERION ANALYSIS: APPLICATION AND FEASIBILITY OF THE FACTOR ANALYSIS MODEL FOR ASSESSING ENVIRONMENTAL IMPACTS

ZDENA KRNÁČOVÁ, ŠTEFAN KRNÁČ
Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, P.O. Box 254, 814 99 Bratislava, The Slovak Republic
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak Technical University, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, The Slovak Republic

Krnáčová Z., Krnáč Š.: Multicriterion analysis: Application and feasibility of the factor analysis model for assessing environmental impacts. Ekológia (Bratislava), Vol. 18, No. 4, 432-452, 1999.

The environmental impact assessment (EIA) processing may include numerous methodologies for selecting the optimal variant of human activity. The methods differ each other especially by a choice of criteria used in the environmental analysis. There has recently been increased interest in the use of various mathematical models for multicriterion analysis. The abstract factor analysis (AFA) model presented in this paper is based on the covariance analysis of an origin ecosystem. Changes in the environment resulting from project actions are quantified using the target testing factor analysis (TTFA). This approach makes possible to aggregate a large set of manifest criteria to new latent variables (factors). Therefore, they provide decision-makers with a more complex tool for assessment of environmental impacts as compared with the traditional manifest approach. A feasibility of the factor model is demonstrated within assessing environmental impacts of the highway project in Bratislava.

Krnáčová Z., Krnáč Š.: Viackriteriálna analýza: Aplikácia a možnosti faktorovej analýzy pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) môže zahrňovať početné metodiky pre výber optimálneho variantu činností človeka. Jednotlivé metódy sa navzájom od seba odlišujú najmä rôznym výberom kritérií používaných pri environmentálnom hodnotení. Pri aplikácii viackriteriálnej analýzy v súčasnosti narastá záujem používať rôzne matematické modely. V tejto práci prezentujeme model abstraktnej faktorovej analýzy (AFA), ktorý sa zakladá na kovariančnej analýze pôvodného nenarušeného ekosystému. Zmeny prostredia vyvolané očakávanými projektovými zásahmi sú hodnotené pomocou terčíkovej faktorovej analýzy (TTFA). Tento prístup umožňuje konvertovať rozsiahly súbor manifestných kritérií do nových latentných premenných (faktorov)a tak poskytujú komplexnejší prostriedok pri hodnotení vplyvov na životné prostredie, ako je to pri tradičnom manifestnom prístupe. Možnosti faktorového modelu demonštrujeme v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie pri diaľničnom projekte v Bratislave.