Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic PressEKOLÓGIAVolume 21 / No. 4 / 2002


 

 


THE FIXATION OF MOLECULAR NITROGEN BY MICROBIAL CULTURES ISOLATED FROM ROOT NODULES OF ALNUS INCANA (L.) MOENCH.

ZUZANA VIECHOVÁ, MIROSLAV KROMKA
Department of Pedology, Faculty of Natural Sciences UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: pedologia@fns.uniba.sk

Viechová Z., Kromka M. : The fixation of molecular Nitrogen by microbial cultures isolated from root nodules of Alnus incana (L.) M o e n ch. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 341-344, 2002.

The root nodules of Alnus incana species were taken off in Nálepkovo village (Eastern Slovakia). The N2-fixing organisms isolated from root nodules have ability to enrich not only themselves, but the soil as well. By consecutive manipulation, the microbial cultures of Nitrogen-fixing microorganisms were achieved. The activity of Nitrogen fixation is about 45.516 µMC2H4.hour-1.g-1 Cbio in average.

Viechová Z., Kromka M.: Fixácia molekulárneho dusíka kultúrami izolovanými z koreňových hľúzok Alnus incana (L.) M o e n ch.

Na lokalite obce Nálepkovo (Východné Slovensko) boli z koreňov rastliny Alnus incana odobraté koreňové hľúzky. Organizmy izolované z týchto hľúzok môžu svojou schopnosťou fixácie dusíka obohatiť nielen samotnú rastlinu, ale aj okolitú pôdu. Postupným spracovaním hľúzok boli získané mikrobiálne inokuláty, ktoré prejavovali dostatočnú aktivitu fixácie dusíka. Ich hodnota sa v priemere pohybovala okolo 45,516 µMC2H.hod-1.g-1 Cbio.

 


HABITAT PREFERENCES OF SWAN MUSSEL ANODONTA CYGNEA (LINNAEUS 1758) (BIVALVIA, UNIONIDAE) IN RELATION TO STRUCTURE AND SUCCESSIONAL STAGE OF FLOODPLAIN WATERBODIES

KATARZYNA ZAJĄC
Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, Poland

Zając K.: Habitat preferences of swan mussel Anodonta cygnea (Linnaeus 1758) (Bivalvia, Unionidae) in relation to structure and successional stage of floodplain waterbodies. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 345-355, 2002.

The habitat requirements of swan mussel Anodonta cygnea L. were studied in water bodies on the floodplain of the Nida river (Southern Poland). Swan mussel showed preferences neither for the geomorphologic types of water bodies nor for natural vs. anthropogenic site origin. It occurred more frequently in wide ponds, with less complicated bank line. Traits of water bodies that were linked with presence of swan mussel correlated also with concentration of dissolved oxygen. Swan mussel avoided silted water bodies and those with high proportion of surface overgrown with floating vegetation. It showed co-occurrence with plants from genus Ceratophyllum L. and Hydrocharis L. It was concluded that preference of the species for larger water bodies, of simpler shape and at early successional stages was related to high oxygen demand in this species. The functioning of natural river valley versus regulated river were discussed in relation to occurrence of large mussel species.

Zajac K.: Stanovište druhu Anodonta cygnea (Linnaeus 1758) vo vzťahu k štruktúre a sukcesnému štádiu lužných vodných telies.

Požiadavky na stanovište u Anodonta cygnea L. sme skúmali na lužnom vodnom telese rieky Nida (južné Poľsko). Tento druh neuprednostňoval žiadny geomorfologický typ vodného telesa, ani stanovište prírodného alebo antropogenického pôvodu. Častejšie sa objavoval v rybníkoch s jednoduchšími brehovými líniami. Charakter vodných telies, ktorých spájala prítomnosť Anodonta cygnea L. korelovali s koncentráciou rozpustného kyslíka. Výhybali sa nánosom a vodným telesám, ktorých hladina bola pokrytá plávajúcou vegetáciou. Ukázalo sa, že dobre spolunažívajú s rastlinami rodu Ceratophyllum L. a Hydrocharis L. Skonštatovali sme, že uprednostňovanie veľkých vodných telies jednoduchého tvaru a v rannom sukcesnom štádiu súvisí s ich vysokou požiadavkou na kyslík. Význam prírodného riečneho údolia versus regulovaná rieka sme analyzovali z hľadiska výskytu druhov veľkých mušlí.

 


CHANGES OF ROOT SYSTEM OF VARIOUS TYPES OF GRASSLANDS INFLUENCED BY MINERAL NUTRITION

JÁN JANČOVIČ, PAVOL SLAMKA, ĽUBOŠ VOZÁR, PETER KOVÁČIK
Slovak Agriculture University, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, The Slovak Republic

Jančovič J., Slamka P., Vozár Ľ., Kováčik P.: Changes of root system of various types of grasslands influenced by mineral nutrition. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 356-362, 2002.

Amount of root mass created in soil profile of 0–100 mm of grasslands was investigated on the course of three years (1993–1995). Dynamics of root mass growth of grasslands was investigated under the three different types: 1. permanent grassland (TTP) 2. temporary grassland (DTP) 3. reseeded grassland (PTP) and four treatments of fertilization. Nitrogen fertilizers were applied to respective growth period of cuts in even doses, P and K by one-shot application in spring. The grasslands were exploited by mowing three times during growing season. Root increment of three types of grasslands fluctuated during growing season from 0.06 kg.m–2 to 0.30 kg.m–2 within investigated years. Significant effect of years on the accumulated root mass amount was confirmed when decisive driving factor seems to be sum of precipitation in growing season (r = 0.797+). In contrary, effect of both various mineral nutrition and type of grassland on root mass accumulation was not confirmed. Lower root mass increments in resown grassland (PTP) could be influenced by allelophaty effect.
Key words: grasslands, fertilization, root system, root increments

Jančovič J., Slamka P., Vozár Ľ., Kováčik P.: Zmeny koreňového systému rôznych typov trávnych porastov ovplyvnené minerálnou výživou.

Množstvo koreňovej hmoty vytvorenej v pôdnom profile 0–100 mm trávneho porastu sme skúmali v priebehu rokov 1993–1995. Dynamiku rastu koreňovej hmoty sme stanovovali na troch typoch trávnych porastov: 1. trvalý trávny porast (TTP), 2. dočasný trávny porast (DTP), 3. prisiaty trávny porast (PTP) pri štyroch variantoch minerálnej výživy. Dusíkaté hnojivá sme aplikovali k jednotlivým rastovým periódam kosieb v rovnomerných dávkach, P a K hnojivá jednorazovo na jar. Porasty sme využívali trikrát za vegetáciu kosením.
Intervalový prírastok hmoty koreňov troch typov trávnych porastov sa počas vegetačnej periódy v sledovaných rokoch pohyboval od 0,06 do 0,30 kg.m-2. Potvrdil sa preukazný vplyv rokov na množstvo akumulovanej koreňovej hmoty, v rámci ktorého sa určujúcim faktorom javí suma atmosférických zrážok vo vegetačnom období (r = 0,797 +). Naopak, nepotvrdil sa vplyv rôznej minerálnej výživy a typu porastu na akumuláciu koreňovej hmoty. Nižšie prírastky koreňovej hmoty na prisiatom trávnom poraste môže spôsobiť aj účinok alelopatík uvoľňovaných z organickej hmoty pôvodného porastu.

 


THE EFFECT OF SOIL MACROFAUNA ON LITTER DECOMPOSITION AND SOIL ORGANIC MATTER ACCUMULATION DURING SOIL FORMATION IN SPOIL HEAPS AFTER BROWN COAL MINING: A PRELIMINARY RESULTS

JAN FROUZ
Institute of Soil Biology ASCR, Na Sádkách 7, CZ-37005, České Budějovice, The Czech Republic, e-mail: frouz@upb.cas.cz

Frouz J.: The effect of soil macrofauna on litter decomposition and soil organic matter accumulation during soil formation in spoil heaps after brown coal mining. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 363-369, 2002.

The effect of macrofauna on removal of litter from the soil surface and accumulation of organic matter in the mineral soil layer were studied in two post mining sites planted by alder of different ages (4 and 38 years), using field microcosms, that were either accessible or not to soil macrofauna. The microcosms contained two layers: litter layer (autochthonous alder litter) and mineral layer (clay - spoil material early after mining with low organic matter content). After one year of exposure, no significant effect of macrofauna on total organic carbon loss in whole system (i.e. in both layers pooled) was found. Nevertheless, the distribution of carbon between layers was affected. Macrofauna enhanced C removal from the litter layer and its accumulation in the mineral layer. The accumulation of C in the mineral layer resulted in long term enhancement of microbial biomass and respiration. This indicate that effect of soil fauna on decomposition estimated using litter bags with various mesh size may indicate effect of fauna on litter fragmentation and removal from surface rather than effect on litter mineralization.
Key words: soil formation, microbial respiration and biomass, litter bag test

Frouz J.:Vliv půdní makrofauny na rozklad opadu a akumulaci organické hmoty při tvorbě půdy na výsypkách po těžbě hnědého uhlí.

Vliv půdní makrofauny na rozklad opadu a akumulaci organické hmoty v minerální vrstvě půdy byl studován na dvou stanovištích na výsypkách po těžbě hnědého uhlí rekultivovaných před 4 a 38 lety výsadbou olší. Na těchto plochách byly umístěny mikrokosmy, které byly jednak přístupné a jednak nepřístupné pro půdní makrofaunu. Mikrokosmy obsahovaly minerální vrstvy (hlušinu) a opadovou vrstvu (autochtonní opad). Po jednom roce expozice nevedla přítomnost makrofauny k urychlení celkové ztráty uhlíku z mikrokosmů, ale podpořila přesun organické hmoty z opadové do minerální vrstvy. Akumulace organické hmoty v minerální vrstvě vedla k dlouhodobému zvýšení mikrobní respirace a biomasy. Tyto výsledky naznačují, že vliv makrofauny na rychlost dekomposice, odhadovaný metodou opadových sáčků s různou velikostí ok, může podchycovat spíše vliv fauny na fragmentaci opadu a jeho posun do spodních vrstev než na mineralizaci organické hmoty.

 


IMPACT OF GROWTH CONDITIONS ON SOME PARAMETERS OF SELECTED HERB SPECIES IN THE SPRUCE ECOSYSTEMS

MARGITA KOVÁČOVÁ, JÁN KUKLA, BRANISLAV SCHIEBER
Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, The Slovak Republic, e-mail: kovacova@sav.savzv.sk

Kováčová M., Kukla J., Schieber B.: Impact of growth conditions on some parameters of selected herb species in the spruce ecosystems. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 370-377, 2002.

The research was performed on parallel (damaged and non-damaged by insects) plots in a spruce ecosystem situated in the upper part of the Bielovodská dolina valley (High Tatra Mts). The studied geobiocoenoses belongs to the hemioligotrophic interorder and group of types of geobiocoens Sorbi aucupariae-Piceeta. The soils (cambisolic podsols with humus form typical moder), formed from the granodioritic moraine, have medium depth, poor or medium content of skeleton and quite favourable physical properties. The biometric analysis revealed, that the lenght and weight of the populations of observed herb taxa reached in the year 2001 following values control plot [span (average), average] – fertile shoots of Luzula sylvatica 28-42 (35.11) cm, 0.304 g; sterile shoots of Luzula sylvatica 7-17 (12.65) cm, 0.219 g, Calamagrostis villosa 17-32 (24.23) cm, 0.058 g, Veratrum album 18-30 (24.0) cm, 0.988 g, Homogyne alpina 3-9 (5.97) cm, 0.047 g ; calamitous plot [span (average), average difference in comparison with control plot] – fertile shoots of Luzula sylvatica 37-52 (44.58) cm, +27%, 0.429 g, + 41%; sterile shoots of Luzula sylvatica 8-24 (18.0) cm, +42%, 0.359 g, + 64%, Calamagrostis villosa 22-48 (35.43) cm, + 46%, 0.103 g, + 78%, Veratrum album 21-23 (22) cm, -9%, 2.098 g, +112%, Homogyne alpina 3-10 (5.83) cm, -2%, 0.047 g, +0%. The evaluation of mean shoot lenght of herb species among the monitoring plots processed by the analysis of variance shows significant differences among Luzula sylvatica and Calamagrostis villosa.

Kováčová M., Kukla J., Schieber B.: Vplyv rastových podmienok na niektoré parametre vybratých druhov bylín v smrekových ekosystémoch.

Výskum sme robili na 2 paralelných plochách (poškodených a nepoškodených hmyzom) v smrekovom ekosystéme nachádzajúcom sa vo vrchnej časti Bielovodskej doliny (Vysoké Tatry). Skúmané fytocenózy sú súčasťou hemioligotrofného medziradu a skupiny typov geobiocénov Sorbi aucupariae-Piceeta. Pôdy (podzoly kambizemné s humusovou formou typický moder) sú stredne hlboké, slabo až stredne skeletnaté, s relatívne priaznivými fyzikálnymi vlastnosťami, vytvorené z granodioritovej morény. Z biometrickej analýzy vidieť, že v roku 2001 dĺžka a hmotnosť populácií skúmaných taxónov dosahovala tieto hodnoty: kontrolná plocha [rozpätie (priemer), priemer] - fertilné výhonky Luzula sylvatica 28-42 (35,11) cm, 0,304 g; sterilné výhonky Luzula sylvatica 7-17 (12,65) cm, 0,219 g, Calamagrostis villosa 17-32 (24,23) cm, 0,058 g, Veratrum album 18-30 (24,0) cm, 0,988 g, Homogyne alpina 3-9 (5,97 ) cm, 0,047 g ; kalamitná plocha [rozpätie (priemer), rozdiel v porovnaní s kontrolnou plochou] - fertilné výhonky Luzula sylvatica 37-52 (44,58) cm, +27 %, 0,429 g, + 41 %; sterilné výhonky Luzula sylvatica 8-24 (18,0) cm, + 42 %, 0,359 g, + 64 %, Calamagrostis villosa 22-48 (35,43) cm, + 46 %, 0,103 g, + 78 %, Veratrum album 21-23 (22,0) cm, -9 %, 2,098 g, + 112 %, Homogyne alpina 3-10 (5,83) cm, -2 %, 0,047 g, +0 %. Vyhodnotenie priemernej dĺžky skúmaných taxónov medzi plochami pomocou analýzy rozptylu ukázalo signifikantné rozdiely u druhu Luzula sylvaticaCalamagrostis villosa.

 


HISTORICAL DEVELOPMENT OF FLOODPLAIN SITE USING MOLLUSCA AND CARTOGRAPHIC EVIDENCE

PETER PIŠÚT, TOMÁŠ ČEJKA
Institute of Zoology of the Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: uzaecibo@nic.savba.sk; uzaecejk@nic.savba.sk

Pišút P., Čejka T.: Historical development of floodplain site using Mollusca and cartographic evidence. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 378-396, 2002.

We studied subfossil Molluscan assemblages in the Danube river alluvium near Bratislava, Slovakia. The model floodplain site, currently overgrown by alluvial woodland, was produced by lateral and vertical accretion of fluvial deposits between 1780s-1972. In total 1335 specimens representing 2 aquatic and 31 terrestrial taxa were recovered from soil samples. Distribution of subfossil shells and increasing number of species towards the topsoil were in accord with an alluvial sequence and historically documented floodplain stabilisation by woodland vegetation. Three evolutionary stages were recognised in the development of the site, according to archival maps and assemblages of Mollusca: 1. incipient stage of high energy sedimentary environment in litoral zone, with herb vegetation or incipient alluvial woodlands (ca 1780s-early 19th century), 2. stage of stabilised island with mature softwood floodplain woodland of assoc. Salici-Populetum (early 19th century-1880s), 3. stage of Fraxino-Populetum vegetated floodplain (from late 19th century onward), similar to the present vegetation type, after a palaeoenvironmental change towards relatively drier environment; presumably as a result of the Danube channelisation. Dating of the floodplain, based on biostratigraphy and cartographic evidence, allowed mean vertical accretion rates of sediment deposition to be determined.
Key words: Molluscan assemblages, river Danube, fluvial deposits, channel change, cartographic evidence, vegetation succession, vertical accretion

Pišút P., Čejka T.: Vývoj stanovišťa lužného lesa s použitím mäkkýšov a historických máp.

Výplavom vzoriek pôdy z hĺbky 0-165 cm odobratých na modelovom stanovišti podunajského lužného lesa (lokalita Bratislava, Vlčie hrdlo) sme získali spolu 1335 ks ulít 2 vodných a 31 suchozemských druhov mäkkýšov. Ich distribúcia v pôdnom profile je v súlade s vývojom lokality rekonštruovaným podľa historických máp. Paleoekologická analýza poukazuje na tri hlavné fázy vo vývoji stanovišťa a sukcesie vegetácie: 1. počiatočné štádium novovzniknutého náplavu v brehovej zóne aktívneho koryta Dunaja je datované do obdobia ca 1780 - zač. 19. storočia; náplav bol porastený bylinnou vegetáciou alebo iniciálnymi štádiami lužného lesa, 2. fáza stabilizovaného ostrova porasteného mäkkým lužným lesom (zač. 19. stor. – 80. roky 19. stor.), 3. záverečná fáza prechodného lužného lesa (od konca 19. storočia), po stanovištnej zmene smerom k relatívne suchšiemu typu stanovišťa, zrejme v súvislosti s reguláciou Dunaja na strednú vodu. Datovanie riečneho alúvia, založeného na biostratigrafii v kombinácii s údajmi historických máp umožnilo určiť aj priemerné hodnoty vertikálneho prírastku sedimentov, usadzovaných počas početných povodní.

 


THE BIOCORROSIVE ACTION OF SOIL MICROSCOPIC FUNGI IN ATYPICAL BIOTOPES AND ECOTOPES

MIROSLAVA GÓDYOVÁ
Department of Soil Science, Comenius University, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: miroslavagody@hotmail.com

Gódyová M.: The biocorrosive action of soil microscopic fungi in atypical biotopes and ecotopes. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 397-403, 2002.

Four historical buildings contaminated by microscopic fungi were analysed in the presented study (historical chapels in Trnava, depositories at the Slovak National Museum in Martin, Crypt of Chatam Sófer and late gothic church in Okoličné). High contamination was characteristic for the studied objects. Altogether, 69 species of micromycetes were isolated which represent 27 genera. Aspergillus versicolor and Penicillium sp. were common contaminants of all studied buildings. Genera Cladosporium, Ulocladium, Alternaria, Aspergillus and Penicillium with species Aspergillus flavus, A. ustus, A. versicolor, A. wentii, Penicillium chrysogenum and P. expansum were dominant fungi.
Key words: micromycetes, biodeterioration, historical buildings and monuments of arts, Merimbla ingelheimensis, Penicillium arenicola

Gódyová M.: Biokorózna činnosť pôdnych mikroskopických húb v atypických biotopoch a ekotopoch.

V prezentovanej práci sme analyzovali štyri historické objekty (dve kaplnky v Trnave, depozity Slovenského národného múzea v Martine, kryptu Chatama Sófera v Bratislave a neskorogotický kostol v Okoličnom). Sledované objekty sa vyznačovali vysokou kontamináciou mikroskopickými hubami. Spolu sme vyizolovali 69 druhov mikromycétov systematicky zaradených do 27 rodov. Spoločným kontaminantom sledovaných objektov boli druhy Aspergillus versicolorPenicillium sp. Dominovali druhy Aspergillus sp., A. flavus, A. ustus, A. versicolor, A. wentii, Penicillium sp., P. chrysogenum, P. expansum, Cladosporium sp., Ulocladium sp. and Alternaria sp.

 


SOIL EROSION ASSESSMENT OF SLOVAKIA AT A REGIONAL SCALE USING GIS

MARCEL ŠÚRI, TOMÁŠ CEBECAUER, JAROSLAV HOFIERKA, EMIL FULAJTÁR
Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: suri@savba.sk, cebecauer@savba.sk
Department of Geography and Geoecology, Faculty of Humanities and Natural Science of the University of Prešov, 17. novembra 1, 081 16 Prešov, The Slovak Republic
GeoModel Ltd., M. Marečka 3, 841 07 Bratislava, The Slovak Republic
Soil Science and Conservation Research Institute, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava, The Slovak Republic

Šúri M., Cebecauer T., Hofierka J., Fulajtár E.: Soil erosion assessment of Slovakia at a regional scale using GIS. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 404-422, 2002.

The study presents an assessment of potential and actual soil erosion at a regional scale (1:500 000) covering the whole area of Slovakia (49 030 km2) by the GIS data integration and analysis. Potential soil erosion indicates the inherent susceptibility of land to erosion irrespective of contemporary existing land cover/management. Actual soil erosion refers to estimated contemporary erosion, taking into account the land cover and management practices that modify potential erosion. The calculation is based on principles defined in the Universal Soil Loss Equation (USLE) modified for application at regional scale. Input parameters, derived from analytical GIS layers, were handled in raster data model with grid resolution 50 metres. Rainfall erosivity (R factor) was interpolated from calculated values of R factor on 82 meteorological stations. Soil erodibility (K factor) was assessed from soil texture and relief parameters (L and S factors) from digital model of relief with resolution of 50 meters. The land cover/management (C) factor was derived from CORINE land cover database, where the class ”arable land” was classified according to main crop groups and their acreage occupied. The factor of erosion control practises (P) was not considered. The results indicate that 75% of the territory is potentially endangered by soil erosion at various intensity. The actual erosion is most dangerous in hillylands, intramountainous basins, mountain footslopes and plateaux (about 55% of the country), where the majority of land became agriculturally utilised.
Key words: soil erosion, USLE, GIS

Šúri M., Cebecauer T., Hofierka J., Fulajtár E.: Hodnotenie erózie pôdy v regionálnej mierke s využitím geografického informačného systému.

V štúdii prezentujeme metodiku hodnotenia potenciálnej a aktuálnej vodnej erózie pôdy na území Slovenska. Metodika vychádza z empirického modelu USLE, upraveného pre použitie v regionálnej mierke (1:500 000) v prostredí geografického informačného systému (GIS). Termín potenciálna erózia charakterizuje teoretické ohrozenie krajiny vodnou eróziou, ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou, vlastnosťami pôdy a reliéfom, pričom sa neuvažuje ochranný vplyv krajinnej pokrývky a protieróznych opatrení. Aktuálna vodná erózia charakterizuje stav aj s uvažovaním ochranného vplyvu vegetácie a protieróznych opatrení.
Vstupné parametre modelu USLE (Wischmeier, Smith, 1978) sme odvodili z analytických vrstiev v prostredí GIS, pričom sme použili rastrový dátový model s rozlíšením bunky 50 metrov. Eróznu účinnosť zrážok (faktor R) sme odvodili interpoláciou vypočítaných hodnôt pre 82 meteorologických staníc. Erodovateľnosť pôdy (faktor K) sme odvodili z mapy pôdnej zrnistosti. Potenciál reliéfu sme vypočítali z faktorov dĺžky svahu (L) a sklonu svahu (S), pričom prvý sme stanovili ako konštantu a druhý sme odvodili z digitálneho modelu reliéfu DMR50-SK s rozlíšením 50 metrov. Ochranný vplyv krajinnej pokrývky (faktor C) sme odvodili z databázy CORINE land cover a zo štatistickej ročenky osevu poľnohospodárskych plodín. Faktor protieróznych opatrení (P) sme neuvažovali.
Spracovanie projektu v GIS-e sa ukázalo efektívne a flexibilné. Z výsledkov vidieť, že okolo 75% územia Slovenska je potenciálne ohrozené vodnou eróziou pôdy. Územia aktuálne ovplyvnené eróziou predstavujú približne 55% rozlohy Slovenska, pričom približne 17% územia je postihnutého eróziou so stredne silnou až veľmi silnou intenzitou. Najpostihnutejšie územia sú predovšetkým na poľnohospodárskej pôde pahorkatín a kotlín.

 


THE HYDROGEN ION DEPOSITION AND PROTON LOAD OF THE BEECH STATION AT THE KREMNICKÉ VRCHY MTS

KELLEROVÁ DANIELA, DUBOVÁ MARGITA
Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, The Slovak Republic, e-mail: dubova@sav.savzv.sk

Kellerová D., Dubová M.: The hydrogen ion deposition and proton load of the Beech station at the Kremnické vrchy Mts. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 423-430, 2002.

We observed hydrogen ion deposition and proton load input into beech forest ecosystems and its long-term tendency on the research plots at the Beech ecological experimental station (BEES) Kremnické vrchy Mts. The research period covered 1993-2000. The highest annual precipitation at this locality was measured in 1994, reaching the mean (from all the plots) value of 834 mm. In the other years the amounts moved from 428 to 705 mm. The corresponding values of the mean annual deposition of H+-ion were 0.179 kg H+ ha-1 year-1 observed in 1994, and considerably lower ones in the other years: 0.018 – 0.144 kg H+ ha-1 year-1. The mean annual proton load value was the lowest (4.9 mmol H+ day-1 m-2 ) in the driest year of the research period (1993). In the other years this value was higher, moving from 9 to 13.5 mmol H+ day-1 m-2. For each plot of the BEES we calculated the mean values of annual precipitation, hydrogen ion deposition and proton load. Then we compared the obtained values between the individual plots.

Kellerová D., Dubová M.: Depozícia vodíkových iónov a protónová záťaž bukového stacionára v Kremnických vrchoch.

Depozícia vodíkových iónov a protónová záťaž vstupujúca do bukového ekosystému a jej dlhodobý trend sa zisťoval na výskumných plochách Bukového ekologického experimentálneho stacionára (BEES) v Kremnických vrchoch v období 1993–2000. Ročné zrážkové úhrny na plochách BEES dosahovali najvyššiu hodnotu v roku 1994 a ich priemer z plôch je 834 mm. V ostatných rokoch sa pohyboval od 428 do 705 mm. V r. 1994 priemerná ročná depozícia H+-iónov dosahovala 0,179 kg H+ ha-1 rok-1, kým v iných rokoch hodnoteného obdobia bola o niečo nižšie: 0,018–0,144 kg H+ ha-1 rok-1. Priemerná ročná hodnota protónovej záťaže bola najnižšia v najsuchšom roku sledovaného obdobia (1993), a to 4,9 mmol H+ deň-1 m-2. V ostatných rokoch boli jej hodnoty vyššie a pohybovali sa od 9 do 13,5 mmol H+ deň-1 m-2. Priemerné hodnoty zrážkových úhrnov, depozície hydrogénových iónov a protónovej záťaže sa vypočítali aj pre každú plochu BEES a vzájomne sa porovnali.

 


THE MODEL APPLICATION OF THE AVALANCHE DANGER IN WESTERN TATRAS

RÓBERT RYBÁR
Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, The Slovak Republic

Rybár R.: The model application of the avalanche danger in Western Tatras. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 431-441, 2002.

Man is confronted directly or undirectly by avalanches in the areas of high mountains. Avalanches represent threat for man, that is why there is an interest in the detailed localization of these phenomena in space and time. The article should contribute to clarify the problems with avalanches and modelling of avalanche threats in conditions of our mountains. The article analyses the model of avalanche threatness, and applies it in GIS environment. Results of the model are compared to field work results and discribes further trend possibilities to solve these problems.

Rybár R.: Aplikácia modelu lavínovej hrozby v Západných Tatrách.

Človeka v oblastiach vysokých pohorí priamo či nepriamo konfrontujú lavíny. Lavíny teda predstavujú pre človeka a jeho záujmy hrozbu, a preto má záujem o presnejšiu lokalizáciu týchto javov v priestore a čase. V práci objasňujeme problematiku lavín a modelovania lavínovej ohrozenosti v podmienkach našich pohorí. Analyzujeme model lavínovej ohrozenosti, aplikujeme ho v prostredí GIS. Výsledky modelu porovnávame s terénnymi poznatkami a načrtávame ďalšie eventuálne možnosti smerovania pri riešení danej problematiky.

 


THE ARRANGEMENT OF EXTREMELY ACID SOIL REACTION IN RELATIONSHIP TO CD, PB, CR AND NI INTAKE BY THE PLANTS

ALENA VOLLMANNOVÁ, LADISLAV LAHUČKÝ, JÁN TOMÁŠ, ALŽBETA HEGEDÜSOVÁ, KLAUDIA JOMOVÁ
Department of Chemistry Slovak Agricultural University, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, The Slovak Republic, e-mail: alena.vollmannova.uniag.sk
Department of Chemistry of the Constantin Philospher University, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, The Slovak Republic

Vollmannová A., Lahučký L., Tomáš J., Hegedüsová A., Jomová K.: The arrangement of extremely acid soil reaction in relationship to Cd, Pb, Cr and Ni intake by the plants. Ekológia (Bratislava), Vol. 21, No. 4, 442-448, 2002.

This contribution presents results from laboratory biological tests realised in standard conditions of lighting capacity, temperature and moisture. The influence of the extremely acid soil reaction arrangement by liming on Cd, Pb, Cr and Ni intake by plants with differential requirements on the soil reaction at initial growth and development phases was observed. The extremely acid soil with enhanced Cd and Pb contents from region of Stredný Spiš was used in experiments. The soil Cr and Ni contents in the used soil were lower than their legislative given hygienic limits in the Slovakia. The acidity of soil is caused by anthropic as well as natural influences in region of Stredný Spiš.
The results confirmed decreased contents of all determined heavy metals in biomass of young maize and oat plants (36-days) because of a positive influence of the soil reaction arrangement by liming. In the bean biomass of the limed variant only Cd and Ni contents were decreased. In maize and oat roots Cd content in the limed variant was little increased. The Pb contents in limed and non limed variants varied according to the tested plant sort. The significant decreasing of Ni content because of a limig was determined in roots of all tested plants. The relatively lowest cumulation in biomass of tested plants was determined at Pb and Cr.
The petrification and anticontamination function of the soil reaction arrangement was confirmed in this experiment.
Key words: heavy metals, soil reaction, liming, biomass, roots, agricultural plants

Vollmannová A., Lahučký L., Tomáš J., Hegedüsová A., Jomová K.: Úprava extrémne kyslej pôdnej reakcie vo vzťahu k príjmu Cd, Pb, Cr a Ni rastlinami.

V príspevku uvádzame výsledky laboratórnych biologických testov realizovaných v štandardných podmienkach svetelnosti, teploty a vlhkosti, v ktorých sme sledovali vplyv úpravy pôdnej reakcie vápnením na príjem Cd, Pb, Cr a Ni rastlinami s rozdielnymi nárokmi na pôdnu reakciu v prvých fázach rastu a vývoja. V pokusoch použitá pôda popri extrémne kyslej pôdnej reakcii spôsobenej antropickými i prírodnými vplyvmi na Strednom Spiši obsahovala zvýšené hodnoty Cd a Pb, kým obsahy Cr a Ni boli nižšie, ako sú ich legislatívne určené limity.
Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že úpravou extrémne kyslej pôdnej reakcie vápnením sa v nadzemnej biomase 36-dňových rastlín kukurice a ovsa znižoval obsah všetkých sledovaných ťažkých kovov, kým u bôbu vápnením v nadzemnej biomase sa znížil obsah Cd a Ni. V koreňoch kukurice a ovsa vápnením sa obsah Cd mierne zvyšoval, kým obsahy Pb v koreňoch na vápnených a nevápnených variantoch varírovali podľa pokusnej plodiny. Jednoznačný pokles obsahu Ni v dôsledku vápnenia sme zistili v koreňoch kukurice, bôbu i ovsa. Relatívne najnižšiu kumuláciu v nadzemnej biomase sme zistili u Pb a Cr. V pokusoch sa plne potvrdila petrifikačná, resp. antikontaminačná funkcia úpravy pôdnej reakcie.

 


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press