Electronic Library of Scientific LiteratureEKOLÓGIAVolume 19 / No. 4 / 2000


 


IMPACT OF SHELTERWOOD CUTTING ON TWIG GROWTH IN PREDOMINANT BEECH TREES (Fagus sylvatica L.)

MILAN BARNA
Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, The Slovak Republic

Barna M.: Impact of shelterwood cutting on twig growth in predominant beech trees (Fagus sylvatica L.). Ekológia (Bratislava), Vol. 19, No. 4, 341-353, 2000.

This work deals with effect of cutting operation on annual length increment for predominant trees. Partial plots (PPs) in a beech ecosystem with various stocking density (0.3, 0.5, 0.7, 0.9) had resulted due to improvement cutting. Crowns of trees responded to the cutting through variability in the length growth of their twigs. Detailed research on beech crown response (dynamics of variance in growth increments) to the cutting was performed 1825 annual length increments sampled from 4 predominant trees. After the evaluation of annual length increments from within 1980 to 1997, using multiple comparison of mean values (LSD test), this interval was divided into 3 growth periods (primary period, period of accelerated growth, period of depression and normalization). The results show the period of accelerated growth lasting for 3 years in the upper third of the crown, and 4 years in both the middle and the lower third of the crown, and also that this process was followed by a decrease. Twigs in each third of the crown responded to cutting by means of enhanced length increment always in the 2nd vegetation period after the realization of cutting. The greatest increments in all the three portions of the crown during the period of accelerated growth were recorded on the sample tree situated on the PP with a stocking of 0.5. The lower third of the crown was the most sensitive to the cutting intensity with this factor showing only little significance for the middle third of the crown. This points to the fact that the greatest variances in increment growth between PPs could be observed in the lower third of crowns, and that the least variance was recorded for the middle third of crowns. The growth period influence on the increment length is most remarkably reflected within the upper third of crown, being less remarkable in the lower and the minimum in the middle crown-third. The influence of temperature increased with position within the crown (lower third of the crown – least significant, middle third of the crown – more significant, etc.) The influence of precipitation effected the crown in the opposite order with the greatest effect on the lower third and the highest effect on upper portions.

Barna M.: Vplyv clonného rubu na dĺžkový rast konárov buka (Fagus sylvatica L.) predrastavých stromov.

V práci riešime vplyv ťažbových zásahov na veľkosť ročných dĺžkových prírastkov konárov predrastavých stromov. Po vykonaní clonného rubu vznikli čiastkové plochy s rôznym zakmenením (0,3, 0,5, 0,7, 0,9). Stromy na tento zásah reagovali zmenou dĺžkového rastu konárov. Pri skúmaní dynamiky zmien dĺžkového prírastku vrcholových výhonkov konárov korún buka, vyvolanej ťažbovým zásahom, spracovali sme a vyhodnotili 1825 ročných prírastkov hlavných konárov 4 predrastavých stromov. Po vyhodnotení ročných dĺžkových prírastkov od roku 1980 do 1997 mnohonásobným porovnávaním stredných hodnôt LSD-testom sme tento časový interval rozdelili na tri obdobia (obdobie základné, zrýchleného rastu, depresie a normalizácie). V hornej tretine koruny obdobie zrýchleného rastu trvalo tri roky, v strednej a dolnej štyri, potom nastáva pokles. Vo všetkých tretinách koruny zareagovali konáre na ťažbový zásah zvýšenými prírastkami až v druhom vegetačnom období po jeho realizácii. Najväčší prírastok vo všetkých tretinách koruny v období zrýchleného rastu sme zaznamenali na vzorníku z čiastkovej plochy so zakmenením 0,5. Na rôznu silu ťažbových zásahov najviac zareagovali konáre v dolných tretinách korún, najmenej v stredných. To znamená, že najväčšie zmeny v prirastavosti konárov medzi jednotlivými čiastkovými plochami nastali v dolných tretinách korún a najmenšie v stredných. Najväčší vplyv obdobia rastu na dĺžkové prírastky je v hornej tretine korún, menší v dolnej a najmenší v strednej. Vplyv teploty na dĺžkový rast konárov sa zvyšoval od dolnej tretiny koruny k hornej. Vplyv zrážok v porovnaní s teplotou mal opačný trend.

 


THE ORIBATID COMMUNITY (ACARI: ORIBATIDA) ON A DRY COW PASTURE

JAN HUBERT
Research Institute of Crop Production, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, The Czech Republic, e-mail: hubert@hb.vurv.cz

Hubert J.: The oribatid community (Acari: Oribatida) on dry cow pasture. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, No. 4, 354-364, 2000.

The oribatid communities in the soil of two microhabitats of a dry cow pasture were observed. The microhabitats differed by cow grazing. The vegetation cover of grazed plot was about 70% (dominated by a grass Poa pratensis and the herbs Achillea milefolium, Veronica arvensis). The vegetation was trampled down and grazed by cows. The ditch plot was not grazed, but it was trampled down, as well, with a vegetation cover of about 60% (the herbs Myosotis stricta and Thymus pulegioides prevailing). 12 samples were monthly picked from the grazed plot, 5 samples from the ditch plot, from July 1993 to June 1994. Twenty species in 719 individuals were sampled. Only 4 species had stable populations, the others probably migrated from the surrounding biotopes. Tectocepheus velatus occurred on both plots, its means of abundance were 1 individual and 3 individuals per sample on the grazed and on the ditch plot, respectively. Trichoribates trimaculatus occurred only on the grazed plot (mean 0.5 ind. per sample). Oppositely, Zygoribatula frisiae occurred only on the ditch plot (mean 5 ind. per sample). The seasonal fluctuations of the total oribatid population and the Tectocepheus velatus abundance differed between the studied plots. Zygoribatula frisiae and Tectocepheus velatus showed aggregation trends, these trends correlated with higher population densities. The oribatid communities of the observed plots showed greater similarity to the communities of disturbed biotopes like wastelands and fields than to other occasional pastures, meadows and grass stands in urban areas.
Key words: oribatids, ecology, seasonal dynamic, pasture, soil, aggregations, disturbance

Hubert J.: Spoločenstvo panciernikov (Acari: Oribatida) suchých pastvín pre dobytok.

Spoločenstvá panciernikov sme sledovali na dvoch miestach suchých pastvín, ktoré dobytok spásal od júna 1993 do júla 1994. Rozloha pastviny bola ca 10 ha, dobytok sa pásol od apríla do októbra. Spásanie rôzne ovplyvnilo stanovište:
a) intenzívne spásané mikrostanovište – pokryvnosť vegetácie 70%, prevládajúce rastliny Poa pratensis, Achillea milefolium, Veronica arvensis. Stanovište bolo narušené jednak zašľapávaním, ako aj spásaním vegetácie,
b) priekopa pri poľnej ceste na tejto pastvine – pokryvnoť vegetácie 60% prevládajúce rastliny Myosotis strictaThymus pulegiodes. Stanovište nebolo spásané, iba vegetácia bola pri spásaní zašľapávaná. V mesačných intervaloch sme odobrali 12 pôdnych vzoriek (s použitím Kopeckého valčeka – 100 cm3) na spásanom mikrostanovišti a 5 vzoriek v priekope. Pôdne vzorky sme extrahovali v Tullgren-Berlesových termoelektoroch.
Celkove sme získali 719 jedincov v 20 druhoch. Avšak iba 4 druhy panciernikov (Tectocepheus velatus, Trichoribates trimaculatus, Zygoribatula frisiae, Ceratozetes mediocris) formovali stabilnú populáciu, ostatné druhy pravdepodobne imigrovali z priľahlých biotopov. Tectocepheus velatus sa vyskytoval na obidvoch mikrostanovištiach, priemerné abundancie boli 1 jedinec/ vzorka na spásanom mikrostanovišti a 3 jedinci/vzorky z priekopy. Druh Trichoribates trimaculatus sa vyskytoval iba na spásanom mikrostanovišti v abundancii 0.5 jedinca/vzorky. Oproti tomu druh Zygoribatula frisiae sa vyskytoval v primernej abundancii 5 jedincov/vzoriek v priekope. Abundancia druhu Tectocepheus velatus fluktuovala rozdielne na obidvoch mikrostanovištiach v priebehu sledovaného obdobia. Druhy Tectocepheus velatus Zygoribatula frisiae sa vyskytovali agregovane, tieto agregácie korelovali s vyššou populačnou hustotou. Pri porovnávaní sledovaného spoločenstva panciernikov s literárnymi údajmi bolo toto spoločenstvo viac podobné narušeným biotopom, ako sú poľné biotopy a rekultivované plochy a odkalištia než spoločenstvám panciernikov na príležitostných pastvinách a trávnatých plochách v meste.

 


HERB LAYER BIOMASS OF THE SELECTED FOREST ECOSYSTEMS IN THE HNILEC VALLEY (SPIŠ PART OF THE SLOVENSKÉ RUDOHORIE MTS)

LADISLAV ŠOMŠÁK, FERDINAND KUBÍČEK, VOJTECH ŠIMONOVIČ, MIROSLAV KROMKA
Department of Soil Sciences, Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Mlynská dolina IIB, 842 15 Bratislava, The Slovak Republic
Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štefániková 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava, The Slovak Republic

Šomšák L., Kubíček F., Šimonovič V., Kromka M.: Herb layer biomass of the selected forest ecosystems in the Hnilec valley (Spiš part of the Slovenské rudohorie Mts). Ekológia (Bratislava), Vol. 19, No. 4, 365-374, 2000.

This contribution is dealing with production-ecological and phytocoenological characteristic of the selected forest ecosystems in the Slovenské rudohorie Mts. There are those communities, which were not characterized at the extensive production-ecological research of this territory (Kubíček, Šomšák, 1982) namely phytocoenoses of the alliance Fagion, Piceion excelsae and Tilio platyphilli-Acerion. This contribution is also a part of works focused to the solution of spruce collective decline.

Šomšák L., Kubíček F., Šimonovič V., Kromka M.: Biomasa bylinnej vrstvy vybratých lesných ekosystémov Hnileckej doliny (spišská časť Slovenského rudohoria).

Príspevok sa zaoberá s produkčno-ekologickou a fytocenologickou charakteristikou vybratých lesných ekosystémov Slovenského rudohoria. Ide o tie spoločenstvá, ktoré neboli charakterizované pri podrobnom produkčno-ekologickom výskume tohto územia (Kubíček, Šomšák, 1982) menovite fytocenózy zväzu Fagion, Piceion excelsae a Tilio platyphilli-Acerion. Tento príspevok je tiež časťou prác zameraných na hromadné hynutie smreka.

 


MODELLING VEGETATION DISTRIBUTION AND NET PRIMARY PRODUCTION ALONG A PRECIPITATION GRADIENT, THE NORTHEAST CHINA TRANSECT (NECT)

JIAN NI
Laboratory of Quantitative Vegetation Ecology, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Xiangshan Nanxincun 20, 100093 Beijing, China, e-mail: nijian@public.east.cn.net
Climate Impacts Group, Department of Ecology, Lund University, Sölvegatan 37, S-223 62 Lund, Sweden, e-mail: jian@planteco.lu.se
Present address: Global Ecology Group, Max Planck Institute for Biogeochemistry, P.O. Box 10 01 64, D-07701 Jena, Germany, e-mail: jni@bgc-jena.mpg.de

Ni J.: Modelling vegetation distribution and net primary production along a precipitation gradient, the Northeast China Transect (NECT). Ekológia (Bratislava), Vol.19, No.4, 375-386, 2000.

The Northeast China Transect (NECT) that controlled by precipitation is one of the IGBP Terrestrial Transects in temperate semi-arid regions. The BIOME3 model was ran under the present climate to model the potential vegetation, annual net primary production (NPP) and leaf area index (LAI) along the NECT. The simulated vegetation was basically in good agreement with potential vegetation map based on a numerical comparison of the deltaV statistic (deltaV value 0.27). Predicted NPP and LAI increase gradually from western desert and steppe, middle grassland and savannas to eastern forests along the increasing precipitation gradient on the NECT.
A coupled ocean-atmosphere general circulation model (GCM) including both carbon dioxide and sulphate aerosols was used to drive a double greenhouse gas scenario for the end of 21st Century. The climate change alone produced a reduction in the boreal conifer forest/woodland, temperate conifer forest and short grassland, an increase in the temperate/boreal mixed forest, temperate deciduous broad-leaved forest, moist savannas and tall grassland, with a general pole-ward shift of all forest biomes and westward shift of all grassland biomes and disappearance of desert. The inclusion of CO2 physiological effects led to a marked decrease in the area occupied by most of forests and grasslands except for the temperate deciduous broad-leaved forest with a significant increase in area. Under the condition of changed climate without or with direct effect of doubled CO2, mean annual NPP of biomes was predicted to increase, except for the boreal conifer forest. Average LAI of forests would increase under only changed climate and both changed climate and effect of doubled CO2. Moreover, LAI for almost of savannas, grassland and steppe would decrease under changed climate without doubled CO2, and increase under changed climate with doubled CO2.
Key words: biome, climate change and CO2 enrichment, leaf area index, net primary production, Northeast China Transect (NECT), precipitation gradient

Ni J.: Modelovanie rozšírenia vegetácie a čistej primárnej produkcie pozdĺž zrážkového pásma Severovýchodnej Číny (NECT).

Severovýchodné pásmo Číny (NECT), v ktorej sú značné zrážky, je jedným z územných transektov IGBP v miernom polo-suchom regióne. Model BIOME3 prebiehal v súčasnej klíme a modeloval potenciálnu vegetáciu, ročnú čistú primárnu produkciu (NPP) a index listovej plochy (LAI) pozdĺž NECT-u. Simulovaná vegetácia bola v súlade s potenciálnou vegetačnou mapou založenou na číselnom porovnaní so štatistickou položkou deltaV (deltaV hodnota 0,27). Predpokladané NPP a LAI sa postupne zvyšovalo smerom od západnej púšte a stepi, lúk a saván ležiacich v prostriedku územia k východným lesom pozdĺž pásma zvyšujúcich sa zrážok.
Základný oceáno-atmosférický cirkulačný model (GCM) zahrňujúci kysličník uhličitý a sulfátové aerosóly sa použil na predpoveď stavu v 21. storočí. Zmeny klímy vyvolali redukciu boreálnych ihličnatých lesov, ihličnatých lesov a krátkych lúk v miernom pásme, zvýšenie miernych/boreálnych miešaných lesov, miernych listnatých širokolistových lesov, mokrých saván a vysokých lúk so všeobecným posunom všetkých lesných bióm k zemskému pólu a posun všetkých lesných bióm západným smerom ako i zaniknutie púšte. Inklúzia fyziologického vplyvu CO2 viedla k značnému zníženiu v území, ktorá je pokrytá zväčša lesmi a lúkami okrem mierneho listnatého širokolistového lesa, kde sme zaznamenali značné zvýšenie. Pod vplyvom zmenenej klímy bez alebo s priamym vplyvom dvojitého CO2 u strednej ročnej primárnej produkcii (NPP) bióm sa predpokladalo zvýšenie okrem boreálnych ihličnatých lesov. Priemerný index listovej plochy (LAI) v lesoch by sa zvýšil iba pod vplyvom zmenenej klímy a spoluúčinkovania klimatických zmien a dvojitého CO2. Index listovej plochy (LAI) v savanách, lúkach a stepiach by sa znížil kvôli zmeneným klimatickým podmienkam bez účinku dvojitého CO2 a zvýšil by sa pod vplyvom zmenených klimatických podmienok s dvojitým CO2.

 


BUFFER SYSTEMS OF SLOVAK SOILS – NATURAL BARRIERS TO ACIDIFICATION

Radoslava Kanianska
Soil Science and Conservation Research Institute, Mládežnícka 36, 974 05 Banská Bystrica, The Slovak Republic

Kanianska R.: Buffer systems of Slovak soils – natural barriers to acidification. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, No. 4, 387-391, 2000.

This paper describes the trends of the acidification in Slovak soils during the last decades with emphasis on the influence of anthropogenic sources of acidification (acid atmospheric pollutants, fertilizers) and presents buffer systems of Slovak soils acting against acidification. There were determined and mapped three dominant buffer systems according to Ulrich classification in Slovak soils: 1. carbonate, 2. silicate and cation exchange and 3. aluminium.

Kanianska R.: Pufrujúce systémy pôd Slovenska – prirodzená bariéra proti acidifikácii.

Cieľom tejto práce je zhodnotenie acidifikačných trendov pôd Slovenska za posledné desaťročia s dôrazom na vplyv antropogénnych zdrojov acidifikácie (kyslé atmosférické polutanty, hnojivá). Práca sa ďalej zaoberá aktívnymi aciditu pufrujúcimi systémami. V pôdach Slovenska sme stanovili a mapovo vyčlenili tri dominantné pufrujúce systémy podľa Ulrichovej teórie: 1. karbonáty, 2. silikáty a výmenné katióny, 3. hliník.

 


SOME RELATIONSHIPS BETWEEN HUMAN IMPACT, VEGETATION, AND BIRDS IN URBAN ENVIRONMENT

Ján Pavlík, Štefan Pavlík
Department of Landscape Creation, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University, Štúrova 2, 96053 Zvolen, The Slovak Republic
Department of Forest Protection and Wildlife Management, Faculty of Forestry, Technical University, T.G. Masaryka 20, 96053 Zvolen, The Slovak Republic

Pavlík J., Pavlík Š.: Some relationships between human impact, vegetation, and birds in urban environment. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, No. 4, 392-408, 2000.

Relationships between human impact, woody vegetation, and birds were analysed based on 15 study plots situated within the town Zvolen (central Slovakia) using the principal component analysis and the multiple correlation analysis. Following variables characterising the study plots have been included into the analysis: plot size, human impact, plot age, area covered by woody vegetation, number of woody plant species, proportion of introduced and broad-leaved woody plant species, species diversity of woody plants, number of layers, vertical diversity of woody vegetation, number of bird species, relative abundance of birds, and proportion of synanthropic, exanthropic and eurythopic bird species. Based on the PCA analysis, three principal factors were extracted from the original set of variables, which correspond with the three variables – human impact, plot age and plot size. The human impact was a key factor affecting the structure of woody vegetation. There were the higher woody plant species richness and the higher proportion of introduced woody plant species due to the introduction within the study plots with man-affected woody vegetation compared to the study plots with spontaneous woody vegetation. The human impact alone did not influence the bird species richness and abundance directly, but it was manifested especially through the vegetation structure. Bird species richness and abundance were higher within the study plots with spontaneous woody vegetation. On the other hand, the study plots under the higher human impact were occupied mostly by the synathropic and eurythopic bird species. Plot size was an important factor affecting the number of both woody plant and bird species within the study plot. Plot age affected mostly the vertical structure of woody vegetation as well as the proportion of introduced/broad-leaved woody plant species.

Pavlík J., Pavlík Š.: Niektoré vzťahy medzi vplyvom človeka, vegetáciou a vtákmi v urbánnom prostredí.

Na základe analýzy hlavných komponentov a viacnásobnej korelačnej analýzy sme analyzovali vybraté vzťahy medzi antropogénnou záťažou, vegetáciou a vtákmi v rámci 15 plôch mestskej drevinnej vegetácie situovaných vo Zvolene (stredné Slovensko). Do analýzy sme zahrnuli tieto charakteristiky študijných plôch: rozlohu plochy, antropogénnu záťaž, sukcesný vek plochy, plochu pokrytú drevinnou vegetáciou, počet druhov drevín, podiel introdukovaných a listnatých drevín, druhovú diverzitu drevín, počet vrstiev drevinnej vegetácie, vertikálnu diverzitu drevinnej vegetácie, počet druhov vtákov, relatívnu početnosť vtákov a podiel synantropných, asynantropných a eurytopných druhov vtákov. Na základe PCA analýzy sme z celkového súboru premenných identifikovali troch hlavných komponentov zodpovedajúcich trom premenným – antropogénnej záťaži, sukcesnému veku plochy a rozlohe plochy. Antropogénna záťaž bola kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim štruktúru drevinnej vegetácie. Na plochách s drevinnou vegetáciou ovplyvnenou človekom sme zistili vyššiu druhovú pestrosť drevín a vyšší podiel introdukovaných drevín v porovnaní s plochami so spontánnou drevinnou vegetáciou ako dôsledok introdukcie drevín. Antropogénna záťaž samotná neovplyvňovala druhovú pestrosť a početnosť vtákov na plochách priamo, ale iba sprostredkovane cez štruktúru vegetácie. Druhová pestrosť a početnosť vtákov bola vyššia na plochách so spontánnou drevinnou vegetáciou. Na druhej strane na plochách s vyššou antropogénnou záťažou bol vyšší podiel synantropných a eurytopných druhov vtákov. Rozloha plochy významne ovplyvňovala počet druhov drevín, ako aj počet druhov vtákov. Od sukcesného veku plochy závisela vertikálna štruktúra drevinnej vegetácie ako aj podiel introdukovaných, resp. listnatých drevín.

 


THE POSSIBILITY OF SOLVING ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PROTECTION PROBLEMS IN WOOD INDUSTRY COMPANIES BY THE APPLICATION OF THE METHOD OF FUZZY GOAL PROGRAMMING

LEON OBLAK, LIDIJA ZADNIK STIRN
Department of Wood Science and Technology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana, Slovenia
Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenia

Oblak L., Zadnik Stirn L.: The possibility of solving economic and environmental protection problems in wood industry companies by the applications of the method of fuzzy goal programming, Ekológia (Bratislava), Vol.19, No. 4, 409-419, 2000.

In the realization of environmental protection objectives conflicts arise with respect to other company’s objectives, with two of them in particular: short-term economic objectives (short-term profit and the reduction of costs), and environmental protection objectives. It is precisely because of the conflicting nature of these objectives that the decisions concerning the solving of economic and environmental protection problems are so difficult to make. In the paper, methodology for diagnosing the existing ecological situation in wood industry systems, and the selecting of optimal decisions for managing of the same, due to economic and ecological criteria, is presented. Mathematical model, which is based on fuzzy logic, allows to determine the critical ecological parameters in wood industry companies, and by taking into consideration the existing situation, business objectives and demands of consumers, it makes possible to develop an optimal business strategy by using fuzzy goal programming.

Oblak L., Zadnik Stirn L.: Možnosti riešenia ekonomických a environmentálnych ochranárenských problémov v drevárskom priemysle aplikáciou počítačových programov.

V riešení konfliktov medzi cieľmi environmentálnej ochrany sa objavujú ďalšie ciele spoločností, hlavne dve z nich: krátkodobé ekonomické ciele (krátkodobý profit a zníženie výdavkov) a ciele environmentálnej ochrany. Konfliktnosť týchto dvoch cieľov zapríčinuje, že je ťažké robiť rozhodnutia týkajúce sa riešenia ekonomických a environmentálnych problémov. V článku sa predkladá metodológia pre diagnostikovanie súčasnej ekologickej situácie v systéme drevárskeho priemyslu a pre selekciu optimálneho rozhodnutia pre riadenie v odvetví na základe ekonomických a ekologických kritérií. Matematický model založený na nepresnej logike nám umožňuje zistiť kritické ekologické parametre v drevárskych spoločnostiach a vzhľadom na súčasnú situáciu ciele obchodu a požiadavky užívateľov umožňuje vyvinúť optimálnu stratégiu obchodu použitím počítačových programov.

 


CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF NATURAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF MOUNTAIN NORWAY SPRUCE SEEDLINGS

BOŽENA ŠERÁ, VLADAN FALTA, PAVEL CUDLÍN, EWA CHMELÍKOVÁ
Institute of Landscape Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Na Sádkách 7, České Budějovice, 370 05, The Czech Republic, phone: 420 38 777 5604, fax: 420 38 5300249, e-mail: sera@jcu.cz.

Šerá B., Falta V., Cudlín P., Chmelíková E.: Contribution to knowledge of natural growth and development of mountain Norway spruce seedlings. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, No. 4, 420-434, 2000.

Influence of the climatic and pollution stress, soil substrates, mosses and dominant herb species on the Norway spruce (Picea abies L. Karst.) seedling development and their cohort growth was investigated in six permanent research plots in the Krkonoše Mts from 1995 to 1997.
The results showed dependence of seedling development on the synergic influence of the multiple stress. The highest number of seedling cohorts was observed in the least damaged plots (the Modrý důl and the Slunečné údolí plots), where climatic conditions are not so severe, the canopy cover is high and consequently litter coverage is high, too. On the contrary, no seedlings were found in the heavily damaged Mumlavská hora plot and only a few seedlings were observed in the Alžbětinka plot (the north exposition and also relatively high polluted plot).
One of the important secondary stress factors is an expansive growth of some dominant plants species. The majority of seedlings was germinating and growing in patches covered by litter. The seedling development in other substrates (as mosses and some herb layer communities) was much less frequent.
Key words: climax, natural regeneration, Krkonoše Mts, Picea abies, seedlings

Šerá B., Falta V., Cudlín P., Chmelíková E.: Príspevok k poznaniu vzrastu a vývoja semenáčikov smreka stepilého.

Na šiestich trvalých plochách v Krkonošiach sme sledovali počas rokov 1995 až 1997 vplyv niektorých faktorov (emisie, pôdu, machové poschodie a dominantné byliny) na vývoj semenáčikov smreka stepilého. Z výsledkov vidieť, že úspešnosť usadenia semenáčikov závisí od synergického pôsobenia viacerých stresových faktorov. Najväčší počet úspešných semenáčikov sme sledovali na plochách, ktoré boli najmenej stresované a narušené (Modrý důl, Slnečné údolie). Ako vhodné životné podmienky sa javili: priaznivejšia klíma, nízke poškodenie korún stromov a vysoká pokryvnosť opadu. Naopak, nízky počet semenáčikov sme zistili na viacej poškodených a stresových lokalitách (Alžbetinka zo severnej expozície a relatívne vysokým emisným stresom). Na lokalite Mumlavská hora, v poslednom štádiu rozpadu smrekového ekosystému, nezaznamenali sme ani jediného semenáčika.
Ako druhotný následok mnohonásobného stresu sa javí konkurenčný vplyv niektorých dominantných rastlín. Zistili sme, že najviac semenáčikov vzklíčilo a rástlo na prostom opade ihličia. Počet úspešných semenáčikov bol v ostatných typoch substrátov (machy, niektoré byliny) oveľa nižší.

 


WATER-RELATED ISSUES IN THE CZECH REPUBLIC: THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL RESTORATION

SANDRA SWEENEY
Department of Ecology, Palacky University, 26 Svobody, 77146 Olomouc, The Czech Republic

Sweeney S. Water-related issues in the Czech Republic: the context of environmental restoration. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, No. 4, 435-448, 2000.

An international consensus on the direction and goals of freshwater ecosystems management is emerging. This international consensus emphasises the importance of holistic approaches that define rights and responsibilities and that integrate the preservation of ecosystem functions as a central goal of water resources policies. Major international initiatives, such as the work of the Commission for Sustainable Development and the GEF Operational Strategy, provide an opportunity for articulating an integrated river basin management of water resources. The relationship between the developing international freshwater management regime and the Czech discourse on water in the landscape is here explored.
Key words: environmental restoration, drivers, World Water Council (WWC), Integrated River Basin Management (IRBM)

Sweeney S.: Problémy vodných zdrojov v Českej republike: kontext environmentálnej obnovy.

V posledných rokoch sa začína rysovať medzinárodná zhoda v smeroch a cieľoch riadenia sladkovodných ekosystémov. Tento konsenzus zdôrazňuje význam holistického prístupu, ktorý definuje právo, ako aj zodpovednosť a ktorý tiež uvádza ochranu ekosystémových funkcií ako ústredný cieľ hospodárenia s vodnými zdrojmi. Hlavné medzinárodné iniciatívy, ako napr. práca Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj a Operačné stratégie vypracované Globálnym environmentálnym fórom poskytujú príležitosť k aktivovaniu integrovaného systému riadenia pre povodie riek. Vzťah medzi vyvíjajúcim sa medzinárodným systémom riadenia sladkovodných zdrojov a českým pohľadom na vodu v krajine je hlavným predmetom tejto práce.