Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic PressEKOLÓGIAVolume 23 / 1 / 2004


Land use effects on soil properties in a hilly area, Northern China

XUDONG GUO1,2, BOJIE FU*,1, LIDING CHEN1, KEMING MA1, JUNRAN LI1

1 Department of Systems Ecology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, P. O. BOX 2871, Beijing 100085, China
2 Open Laboratory of Land Use, China Land Surveying and Planning Institute , Ministry of Land and Resources, Beijing 100029, China
* Author Correspondent: e-mail: bfu@mail.rcees.ac.cn

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No. 1, 1-13, 2004.

Abstract: The rational use of land in the hilly areas of China has become an urgent task for the Chinese government. This study was undertaken to evaluate the effects of different land uses on soil bulk density and soil nutrients in the hilly areas of Zunhua, northern China. Samples were collected from the surface soil (0-20 cm) of pine forest, grassland, chestnut forest, and farmland that had been cultivated for 6 months and for over 3 years, respectively. The results indicated that deforestation and cultivation increased soil bulk density and decreased most soil nutrients. Compared to pine forest, the bulk density value of grassland, 6 months cultivated land, chestnut forest and 3 years cultivated land increased by 13.3%, 14.2%, 27.5%, and 39.7%, respectively. Soil nutrients except available N and P showed significant differences among different land uses. Compared to pine forest, soil nutrient contents except total P in chestnut forest and 3 years cultivated soils decreased significantly. Chestnut forest decreased soil organic matter (SOM) by 60.7%, total N by 35.6%, total K by 21.3%, and available K by 57%; while 3 years cultivated soils decreased SOM by 62.9%, total N by 52.6%, total K by 31%, and available K by 60%. The deterioration indices showed that a severe degradation occurred to 3 years cultivated land and to chestnut forest. Cultivation on steeper slopes (> 20°) should be prohibited. Because the soils in chestnut forest did not deteriorate as severely as slope farmland, and because chestnut forest can produce more economic benefits, it can be selected to be a rational land use in the hilly area of Zunhua County. However, soils under chestnut forest will severely deteriorate unless appropriate soil and water conservation practices are used.
Key words: land use, soil nutrients, bulk density, hilly area, northern China

 

 

Vplyv využitia pôdy na pôdne vlastnosti v horskej oblasti Severnej Číny.

Ako racionálne využiť pôdu v horskej oblasti Číny sa stalo naliehavou úlohou čínskej vlády. V tejto štúdii hodnotíme vplyvy rôznych typov využitia pôdy na sypnú hmotnosť pôdy a pôdne živiny na pahorkatine Zunhua v severnej Číne. Vzorky sme odoberali z povrchu zeme (0-20 cm) v borovicovom lese, na lúke, v gaštanovom lese a na farme, ktoré sme kultivovali 6 mesiacov a viacej ako 3 roky. Výsledky naznačovali, že odlesnenie a kultivácia zvyšovala sypnú hmotnosť pôdy, ako aj pôdne živiny. Prirovnajúc k borovicovému lesu, sypná hmotnosť pôdy na lúke 6 mesiacov kultivovanej pôdy, gaštanového lesa a 3 roky kultivovanej pôdy sa zvýšila o 13.3%, 14.2%, 27.5% a 39.7%. Pôdne živiny okrem N a P poukázali na značné rozdiely na rôznych pôdnych typoch. Pri porovnaní s borovicovým lesom obsah pôdnych živín okrem celkového P v gaštanovom lese a 3 roky kutivovanej pôdy sa značne znížila. V gaštanovom lese pôdna organická hmota (SOM) sa znížila o 60.7%, celkový N o 35.6%, celkový K o 21.3% a aktívne K o 60%. Indexy zhoršovania poukázali na to, že vážna degradácia sa objavila na pôde kultivovanej 3 roky a v gaštanovom lese. Kultivácia na strmejších svahoch (> 20 o) by sa mala zakázať. Keďže pôda v gaštanovom lese sa nezhoršila do takej miery ako svahovitá poľnohospodárska pôda a keďže gaštanový les môže produkovať vyšší ekonomický zisk, môže sa stať vybratým typom racionálneho využívania zeme v horskej oblasti Zunhua. Pôdy v gaštanovom lese budú však vážne ohrozené, ak sa nepoužije vhodná ochrana pôdy a vody.


liming and Fertilization effects on rhizosphere and soil properties in mountain spruce stand

Bohdan Konôpka, Pavel Pavlenda

Forest Research Institute Zvolen, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, The Slovak Republic, e-mail: bkonopka@fris.sk


Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No. 1, 14-23, 2004.

Abstract: Quantity and vertical distribution of fine roots (diameter up to 0.2 cm) were studied in a 80-year-old spruce forest growing in the Low Tatras Mts in the Slovak Republic. The total biomass of fine roots in the LFH horizon and the mineral soil to a depth of 0-20 cm was from 1570 kg per ha (in the year 2002) to 2180 kg per ha (2001). Fine root density was almost 2.5 times higher in the LFH horizon than in the mineral soil at a depth of 10-20 cm. Influences of liming (Varinit) and fertilization (NPK with ratio of elements 8:14:22) on fine root biomass were analyzed as well. Fine root biomass was stimulated in the LFH horizon in the case of liming by Varinit, and in the mineral soil with a depth of 0-10 cm following NPK fertilization. Positive changes in chemical properties of soil, particularly in pH, Ca, Mg, K, and Al, were recorded two years after liming and fertilizing treatments.
Key words: Picea abies, fine roots, forest soil, fertilization, liming

 

 

Vplyv vápnenia a hnojenia na rizosféru a pôdne vlastnosti v horskej smrečine.

Skúmali sme kvantitu a verikálnu distribúciu jemných koreňov (hrúbky do 0,2 cm) 80 ročných smrekov rastúcich v pohorí Nízkych Tatier. Celková biomasa jemných koreňov v LFH horizonte a v minerálnej pôde s hĺbkou 0-20 cm bola od 1570 kg na ha (rok 2002) do 2180 kg na ha (2001). Hustota jemných koreňov klesala s hĺbkou pôdy, keď v LFH horizonte bola takmer 2,5 krát vačšia než v minerálnej pôde s hĺbkou 10-20 cm. Taktiež sme analyzovali vplyv vápnenia (Varinit obsahujúci hlavne Ca a Mg) a hnojenia (NPK s podielom elementov 8:14:22) na biomasu jemných koreňov. Kvantitu jemných koreňov stimulovalo v LFH horizonte použitie Varinitu a v minerálnej pôde s hĺbkou 0-10 cm hnojenie s NPK. Pozitívne zmeny sme zaznamenali pri chemických vlastnostiach pôdy, konkrétne pre hodnoty pH, Ca, Mg, K a Al dva roky po vykonaní povrchového vápnenia a hnojenia.


VEGETATION SUCCESSION AND SOIL GRADIENTS ON INLAND SAND DUNES

VLADIMIR HRŠAK

Department of Botany, Faculty of Science, Maruliæev trg 20, HR-1000 Zagreb, Croatia, e-mail: vhrsak@lipa.botanic.hr

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No. 1, 24-39, 2004.

Abstract: A part of the sand dune area with the best-preserved pioneer sand vegetation in the vicinity of the town of Ðurðevac in northern Croatia was declared a Botanical Reservation in 1963. Since then natural succession and other vegetation types replaced the pioneer sand vegetation. Vegetation succession was studied using the space-for-time substitution approach. The environmental features related to the succession process were also studied. The co-structure among the succession stages and some soil features were established by constrained ordination (Co-Inertia Analysis). Organic matter and nitrogen contents showed the strongest relation with the vegetation structure. These two soil properties are assumed to be the most important driving forces for vegetation succession on sand. Therefore, all measures for slowing down or halting vegetation succession with the aim of conservation or recovering the pioneer sand vegetation need to be focused on reducing the organic matter and nitrogen in the soil.
Abbreviations: Bold letters in Appendix 1 are abbreviations of plant species names in ordination graphs, CA = Correspondence Analysis, CIA = Co-Inertia Analysis, ISA = Indicator Species Analysis, PCA = Principal ComponentAanalysis; TWINSPAN = Two Way INdicator SPecies ANalysis
Key words: co-inertia analysis, constrained ordination, direct gradient analysis, indicator species analysis, Koelerio-Corynephoretea, sand vegetation

 

Vegetačná sukcesia a pôdne stupne na vnútrozemských pieskových dunách.

V roku 1963 bola časť pieskových dún s najlepšie zachovanou vegetáciou v okolí mesta Durdevac v severnom Chorvátsku vyhlásená za Botanickú rezerváciu. Odvtedy prírodná sukcesia a ďalšie vegetačné typy nahradili pioniersku pieskovú vegetáciu. Vegetačnú sukcesiu sme skúmali priestorovo-časovým prístupom. Skúmali sme i environmentálne charakteristiky vo vzťahu k procesu sukcesie. Spoločnú štruktúru medzi sukcesnými štádiami a niektorými pôdnymi vlastnosťami sme stanovili co-inertnou analýzou. Obsah organickej hmoty a dusíka javí najsilnejší vzťah so štruktúrou vegetácie. Predpokladáme, že tieto dve pôdne vlastnosti sú najdôležitejšími hnacími silami vegetačnej sukcesie na piesku. Všetky opatrenia na zníženie sukcesií s cieľom zachovať alebo prinavrátiť pioniersku vegetáciu na piesok by sa preto mali sústrediť na redukciu organickej hmoty a dusíka v pôde.


Conservation of Marginal Areas in Protected Territories: the Ojców National Park – Case Study

Zbigniew J. Witkowski1, Stefan Michalik2, PaweL Adamski2

1 Faculty of Ecology and Environmental Management, Academy of Physical Education, al. Jana Pawla II 78, 31-571 Krakow, Poland, e-mail: witkowski@iop.krakow.pl
2 Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, Poland

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No. 1, 40-56, 2004.

Abstract: Abundant literature concerned with flora and fauna of the Ojców National Park (ONP) allowed to reconstruct changes occurring there during the last 150 years. Human activity in the area increased the number and diversity of ecosystems (plant communities). Taking of that site under protection resulted in a decrease in spatial differentiation and number of ecosystems, mainly semi-natural chalk grasslands and semi-open bushy habitats. This have caused great changes in flora and fauna. A marked decrease in the number of species confined to water-marshy and xerothermic habitats and a slight decrease in shade-loving and oligothermic species are observed. Only meadow and pasture species increased in number during the last 150 years.
Landscape and environmental changes occurring around and within the ONP lead to increasing isolation of local nature and growing rate of autochtonous species extinction. As the rate of species immigration to the Park can not be influenced the authors decided that conservation work should be focused on decreasing the rate of species extinction in the area.
The authors’ proposals are:

Key words: Ojców National Park, biodiversity, viable populations, conservation management, marginal areas, immigration, extinction

 

 

Ochrana okrajových území v chránených oblastiach: prípadová štúdia Národného parku Ojców.

Na základe štúdia literatúry zaoberajúcej sa flórou a faunou Národného parku Ojców možno rekonštruovať zmeny za posledných 150 rokov. Ľudskou činnosťou sa zvýšil počet a diverzita ekosystémov (rastlinných spoločenstiev). Faktom, že toto stanovište sa stalo chráneným, znížila sa priestorová diferenciácia a počet ekosystémov, hlavne poloprírodných kriedových lúk a polootvorených krovinných habitatov, čo vo flóre a faune zapríčinilo veľké zmeny. Významný pokles sme zaznamenali v počte druhov bažinných a xerotermných stanovíšť a mierny pokles v tieňomilných a oligotermných druhov. V posledných rokoch sa zvýšil počet druhov iba na lúkach a pasienkoch. Krajinárske a environmentálne zmeny sa uskutočnili okolo a vo vnútri Národného parku Ojców a viedli k zvyšujúcej sa izolácii miestnej prírody a k tendencii vyhynutia autochtónnych druhov. Mieru imigrácie druhov do Parku nemožno ovplyvňovať tak, ako predpokladali autori, že ochranné práce by mali znížiť mieru vyhynutia druhov v území.
Autori navrhujú:


Ecological parameters of oak and oak-hornbeam forests in the Lučenecká kotlina basin

Hubert Žarnovičan

Gymnázium B.S. Timravy, Halièská 9, 98401Lučenec, The Slovak Republic

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No. 1, 57-64, 2004.

Abstract: This paper deals with ecological characteristics of oak and oak-hornbeam forests in selected areas of the Luèenecká kotlina basin. It gives more exact information on requirements of such communities for ecological factors of the environment in sense of Ellenberg’s opinions (Ellenberg, 1974). The relations estimated between individual vascular plants and soil reaction using ecological values of Ellenberg seem to the most interesting ones. These results show that the association Genisto pilosae-Quercetum has the highest number of acidophilous or extremely acidophilous species. Moreover, it well suits to synecological characteristics of this phytocoenose, which is typical for its affinity to podzols. Associations Querco petraeae-Carpinetum and Aceri tatarici-Quercetum are typical for the occurrence of slightly acidophilous species.

 

 

Ekologické parametre dubových a dubovohrabových lesov v Lučeneckej kotline.

V rokoch 1999-2001 sme na vybratých lokalitách Lučenskej kotliny opísali a fytocenologicky spracovali asociácie Aceri tatarici-Quercetum Zólyomi 1957, Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs (1931) 1957 so subasociáciami Querco petraeae-Carpinetum caricetosum pilosaepoetusum nemoralis a asociáciu Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. in Zólyomi et Jakucs 1957. Definované lesné spoločenstvá sme podopreli aj pedologickým výskumom. V príspevku uvádzame výsledky ekologickej analýzy, ktorá podáva presnejšie informácie o nárokoch opísaných spoločenstiev na ekologické faktory prostredia: svetlo, teplotu, kontinentalitu, vlhkosť, pôdnu reakciu a pôdny dusík. Ich konkrétny priebeh vidieť na obr. 1-6.


SOIL AND GENOTYPE INFLUENCES ON HEAVY METALS STATUS IN MAIZE

Vlado Kovacevic1, Manda Antunovic1, Gordana Bukvic1, Mirta Rastija1, Imre Kadar2

1 University J. J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Agriculture Osijek, Croatia, e-mail: vladok@pfos.hr
2 Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, H-1022 Budapest, Hungary, e-mail: kadar@lclnet.hu

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No.1, 65-70, 2004.

Abstract: Ten maize hybrids were grown under fields conditions on two soils type: Calcaric Fluvisols (caFL) and Stagnic Albe Luvisol (stAB), during two growing seasons in four replicates. Both soils are situated of Drava valley and they are mutually distanced about 2 km. Cd, Pb, Cr and Ni concentrations in ear-leaves (beginning of silking) and soil were measured by ICP-AES technique after their microwave digestion using concentrated HNO3+H2O2. Maize yields on stAB were about 25% lower in comparison with caFL. Also, there were found differences among the hybrids. In general, we found low concentrations of heavy metals in maize with significant differences among the hybrids as follows (mg. kg-1 in dry matter): from 0.112 to 0.224 (Cd), from 0.73 to 1.04 (Pb) and from 0.303 to 0.391 (Pb), while Ni values were similar (mean 1.58). These values are very low with aspects of harmful influences on environment. For this reason, production of healthy food is possible in Croatia. By growing of genotype characterizing lower uptake of heavy metals, especially under contaminated conditions, is possible to alleviate environmental problem.
Key words: soil type, maize hybrids, cadmium, chrom, lead, nickel

 

 

Vplyvy pôdy a genotypu na stav ťažkých kovov v kukurici.

Na vápnitej fluvizemi (caFL) a stagnickej bielej luvizemi (stAB) sme počas dvoch vegetačných období v štyroch opakovaniach sledovali desať kukuričných hybridov, ktoré v terénnych podmienkach rástli na dvoch pôdach.

Obe pôdy ležia v údolí Drávy a od seba sú vzdialené asi na 2 km. Koncentrácie kadmia, olova, chrómu a niklu v šúpolí a v pôde sme namerali technikou ICP-AES po mikrovlnovom vylúhovaní pri použití koncentrovaného HNO3+H2O2. Výnos kukurice na stAB bol o 25% nižší ako na caFL. Podobné rozdiely sme zistili aj medzi hybridmi. Vo všeobecnosti sme nízke koncentrácie ťažkých kovov našli v kukurici s významnými rozdielmi medzi hybridmi (mg.kg-1 v sušine): od 0,112 do 0,224 (Cd), od 0,73 do 1,04 (Pb) a od 0,303 do 0,391 (Pb), kým hodnoty Ni boli podobné (stredná 1,58). Tieto hodnoty z aspektu škodlivých vplyvov na prostredie sú veľmi nízke. Preto produkcia zdravých potravín je v Chorvátsku možná. Vypestovaním genotypu charakterizujúceho nízky príjem ťažkých kovov, hlavne v kontaminovaných podmienkach, možno zmierniť environmentálny problém.


Microbiological characterization of the soil influenced by the negative anthropization.

Alexandra Šimonovičová1, Zdena Krnáčová2, Katarína Pavličková3, Andrea Beňová1

1 Comenius University, Faculty of natural Sciences, Department of Soil Sciences, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: asimonovicova@fns.uniba.sk, e-mail: andrea.benova@post.sk
2 Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: zdenka@savba.sk
3 Comenius University, Faculty of natural Sciences, Department of Landscape Ecology, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: pavlickova@fns.uniba.sk

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No. 1, 71-79, 2004.

Abstract: In the contribution we have dealt with a long-term negative influence on anthropogenic activities on microbial character of soil in the studied territory – Nováky region. The affected area belongs to region with the most important energetic raw in Slovakia, where one of the biggest fuel – energetic complex is build. The main environmental problems of the region are: the air contamination, the surface water contamination, and also the problematic of arsenic. The source of arsenic is the brown coal from Nováky mine. The samples for microbiological analysis were sampled from the Novaky mine – from the brown coal and mound in the depth 0-5 cm, 20-30 cm. The species from kind Aspergillus, Penicillium and Paecilomyces were dominant. Species Paecilomyces lilacinum and Scopulariopsis brevicaulis have the ability of methylation As from inorganic into the organic form.
Key words:
environment, Nováky region, arsenic, soil microscopic fungi, methylation

 

 

Mikrobiologická charakteristika pôd ovplyvnená negatívnou antropizáciou.

V práci sa zaoberáme dopadom dlhodobého negatívneho pôsobenia antropogénnych aktivít na mikrobiologické vlastnosti pôdy v okolí mesta Nováky. Skúmané územie je najvýznamnejším zdrojom energetických surovín na Slovensku a taktiež je tu vybudovaný jeden z najvýznamnejších palivovo-energetických komplexov. K hlavným environmentálnym problémom územia patrí znečistenie ovzdušia, povrchových vôd a problematika arzénu, ktorého zdrojom je v celom území hnedé uhlie z Novák. Vzorky sme odoberali v areáli banského podniku z uhlia a z haldy (v hĺbke 0-5 cm a 20-30 cm). Z mikroskopických húb vo vzorkách dominovali predovšetkým druhy rodu Aspergillus, PenicilliumPaecilomyces, pričom druhy Paecilomyces lilacinusScopulariopsis brevicaulis sú schopné metylovať As z anorganickej formy na formu organickú.


Contamination of sediment deposits at the backwater level ends in Waterwork Ružín I by some heavy metals. 

JÁN BREHUV, MILAN BOBRO, JOZEF HANČUĽÁK

The Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, Watsonova 45, 043 53 Košice, The Slovak Republic

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No. 1, 80-85, 2004.

Abstract: The major part of sediment deposits is situated in the localities, where Hnilec, Hornád, Belá and Opátka rivers flow into the water reservoir of Waterwork Ružín I. The analysis of sediment deposits for heavy metals (HM) showed the following results.
Except for Cu, Co and Ni, the small tributary Belá creates sediment deposits with a low content of HM compared with the requirements of the Methodical Instruction of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic No. 549/1998-2. The sediment deposits of the second small tributary Opátka have a similar composition, only the content of Cu exceeds the admissible concentration specified by the Instruction. The analyses of sediment deposits in the Hnilec river proved a high content of Cu and the increased content of Co and Ni. The sediment deposits of the Hornád river are heavily contaminated by HM, especially by Hg.

 

 

Kontaminácia nánosov z koncov vzdutia v nádrži Vodného diela Ružín I niektorými ťažkými kovmi.

Najväčšia časť nánosov je usadená v lokalitách, kde rieky Hnilec, Hornád, Belá a Opátka ústia do nádrže Vodného diela Ružín I. Analýzy nánosov zamerané na ťažké kovy poukázali na nasledujúce výsledky. Menší prítok Belá, s výnimkou prvkov Cu, Co a Ni, tvorí nánosy s nízkym obsahom ťažkých kovov vzhľadom na požiadavky Metodického pokynu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.549/1998-2. Druhý z menších prítokov Opátka má nánosy podobného zloženia, len obsah Cu výraznejšie prekračuje prípustnú koncentráciu podľa spomenutého pokynu. Analýzy nánosov rieky Hnilec svedčia o vysokom obsahu Cu a zvýšenom obsahu Co a Ni. Nánosy rieky Hornád sú veľmi kontaminované ťažkými kovmi, podľa spomenutého pokynu.


Growth of six coniferous species in different bioclimates in Croatia. 

SANJA PERIĆ, STEVO ORLIĆ, MLADEN IVANKOVIĆ

Forest Research Institute, Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Croatia, e-mail: sanjap@sumins.hr

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No. 1, 86-98, 2004.

Abstract: With the aim of determining a good selection of coniferous species for the establishment of cultures, the Forest Research Institute in Jastrebarsko began research work in 1960. Trial planting comprised three indigenous and three foreign species. The indigenous species included a Scotch pine (Pinus sylvestris L.), Black pine (Pinus nigra A r n.) and Norway spruce (Picea abies Karst.), and the foreign species were European Larch (Larix decidua M i l l.), Weymouth pine (Pinus strobus L.) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis F r a n c o). These are economically the most interesting coniferous species that are often used in Croatia for establishing new cultures in non-forested areas and for reconstruction of lower quality stands of broadleaves. In spring of 1969 three comparative trials were established in three ecologically characteristic forest regions of Republic of Croatia.
A necessary condition for successful production could simply be expressed in this way: “The right species in the right place”. It can be achieved when the basic indicators of productive ability of stands as well as bio-ecologic traits of the species are known. An absolute success may be expected only in the cultures where the highest degree of harmonisation of species requirements regarding stands has been obtained. This paper shows the results of the 32-year development of plants of the aforementioned species.
Key words: coniferous species, culture, survival, growth, height, DBH, wood volume, bio-ecological traits

 

 

Rast šiestich ihličnatých druhov v rôznej bioklíme Chorvátska.

Vo výskumnom ústave v Jastrebarsku sme kvôli zisteniu dobrej selekcie ihličnatých druhov pre založenie kultúr začali na tomto probléme pracovať už od r. 1960. Pokusnú výsadbu sme začali s troma pôvodnými a troma cudzími druhmi. Pôvodnými druhmi boli Pinus sylvestris (L.), Pinus nigra (Arn.) a Picea abies (Karst.) a cudzími druhmi boli Larix decidua (Mill.), Pinus strobus (L.) a Pseudotsuga menziesii (var. viridis Franco). Z ekonomického hľadiska to boli medzi cudzími druhmi najzaujímavejšie, ktoré sa často používali v Chorvátsku na založenie nových kultúr v nelesných oblastiach a na rekonštrukciu nižšej kvality širokolistových porastov. Na jar 1969 tri porovnávacie výsadby boli založené v troch ekologicky charakteristických lesných regiónov Chorvátskej republiky.
Pre úspešnú produkciu je dôležitá jedna podmienka, ktorú možno vyjadriť takto: „Správny druh na správnom mieste“. Môžeme to dosiahnuť vtedy, ak základné indikátory produkčnej schopnosti porastov ako aj bio-ekologických vlastností druhov sú známe.
Absolútny úspech môžeme očakávať iba v kultúrach, kde sa dosiahne najvyšší stupeň požiadaviek harmonizácie druhov. V práci prezentujeme 32 ročný vývoj rastlín uvedených druhov.


Invertebrate fauna in habitats with different soil moisture in floodplain meadows of the river Morava. 

Stanislav Kalúz1, Jozef Čarnogurský1, Tomáš Čejka1, Zuzana Krumpálová1, Oto Majzlan2, Ivo Rychlik3

1 Institute of Zoology of the Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 845 02, Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: Stanislav.Kaluz@savba.sk , Jozef.Carnogursky@savba.sk , Tomas.Cejka@savba.skZuzana.Krumpalova@savba.sk 
2 Faculty of Education, University of Comenius, Moskovská 2, Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: Oto.Majzlan@fedu.uniba.sk
3 Slovak Entomological Society, Institute of Zoology of the Slovak Academy of Sciences,Dúbravská cesta 9, 845 02, Bratislava, The Slovak Republic

 

 

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, No. 1, 99-112, 2004.

Abstract: During the research in floodplain of river Morava several groups of invertebrate fauna (Mollusca, Acari, Areneae, Collembola and Coleoptera) were studied. These animal groups were studied in various habitats with different soil moisture during the years 2000-2002. Standard methods of field research were used there. During the research the basic soil characters were observed (ammount of water, porosity, air content, specific weigth of soil samples) and the ammount of rainfall was measured. Two the most wet habitats involved the lower number of invertebrate species with both the lowest density and the frequency. Mildly wet flooded meadow showed the richest communities of the majority of invertebrates. This habitat included mainly semihygrophilous species with the highest abundance, frequency and the highest number of species.. Vertically the highest situated habitat was inhabited mainly by species requiring mildly wet or drier soils. The abundance and number of hygrophilous species decreased with the decreasing ammount of water in the soil. Community structure of invertebrates changed within the gradient of soil moisture and each habitat showed characteristic species living there.
Key words:
habitats, fauna, floodplain, Acari, Araneae, Coleoptera (Carabidae), Collembola, Mollusca, moisture, river Morava, soil


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press