Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic PressEKOLÓGIAVolume 22 / Suplement 3 / 2003Forest site relationships with parent material: site conditions on various parent rocks in particular forest territories in the Czech Republic. 

ALEŠ BAJER

Department of Geology and Pedology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 5-18.

Abstract: Presented study summarizes the results of an extensive research of soil-forming materials (parent rocks) carried out at the Department of Geology and Pedology. During 30 years the localities on six parent rocks (soil-forming materials) – serpentinite, granite, gneiss, basalt, syenite and gabbro were gradually studied. The results on particular rocks for particle-size analyses, contents of organic matter and depth of soils were summarized. On all localities total chemical analyses of particular soil and weathering horizons were done. From these results weathering indices of particular components were calculated and four main molecular relations were evaluated. Contents of main mineral nutrients in parent rock as well as in particular horizons of soil body were also evaluated. Examples of graphical data processing are a part of the work.
Key words:
parent rock, weathering processes, soil properties, mineral nutrients, site conditions

 

Výzkum stanovištních poměrů různých matečných hornin v jednotlivých lesních oblastech ČR.

Předkládaná studie shrnuje rozsáhlý výzkum půdotvorných substrátů prováděný na UGP. V průběhu 30. let byly postupně studovány a analyzovány lokality na 6. matečních horninách (půdotvorných substrátech) (serpentinit, granit, rula, čedic, syenit, gabro). U jednotlivých hornin jsou shrnuty výsledky studia zrnitostních analýz, obsahu organické hmoty a hloubky půd. Na všech lokalitách byly provedeny totální chemické analýzy jednotlivých půdních a zvětralinových horizontů. Z těchto pak byly stanoveny zvětrávací indexy jednotlivých komponent a spočítány a vyhodnoceny 4 hlavní molekulární poměry. Byly též vyhodnoceny obsahy hlavních minerálních živin jak v matečné hornině, tak v jednotlivých horizontech půdního tělesa. Součástí práce jsou příklady grafického zpracování výsledků.


Temperature and humidity conditions of the floodplain forest with respect to stand microclimate and mesoclimate. 

PAVEL HADAŠ

Institute of Forest Ecology, Faculty of Forestry and Wood Technolgy, Mendel University of Agriculture and Forestry, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: hadas@mendelu.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 19-46.

Abstract: Sustainable management of floodplain forests is affected by a number of factors of which the primary ones include temperature and moisture conditions of environment forming at a level of both stand microclimate and mesoclimate. The presented work is to bring attention to some specific features of the microclimate of some stand sites within floodplain forests, to their temperature and moisture conditions in particular. Stand microclimate of floodplain forest ecosystem is represented by the localities of Herdy, Ranšpurk and Soutok. The Herdy locality represents a specific site of floodplain forest – dividing line between forest edge and clearcut, the Ranšpurk locality represents a site with the dense crown canopy within an enclosed extensive forest complex. The locality of Soutok is situated in a closed forest, too; however, there is an open forested area with young stand of about 10 years of age in the close vicinity, interwoven with a net of smaller channels of the Kyjovka river. The microclimate/mesoclimate relationship was assessed on the basis of regression and correlation analysis which included air temperature daily averages, minima and maxima, daily means of relative air humidity. Attention has been also paid to the frequency of stand microclimate extremes of air temperature and humidity, moisture balance and reconstruction of time series representing the temperature and precipitation conditions in the area of floodplain forests in the past. It follows from the comparison of temperature conditions of mesoclimate and stand microclimate that all studied localities exhibit lower average air temperatures (0.7-0.8°C) and lower temperature maxima (0.6-1.9°C). On the other hand, all these studied localities show higher values of temperature minima (on av. 0.7-1.3°C). The greatest influence of stand microclimate on the temperature condition is that of the Ranšpurk locality, a less conspicuous effect of the stand microclimate was recorded in the Herdy locality. The greatest influence of the forest stand on relative air humidity was found in the Ranšpurk locality (over 50%), the least effect of the stand was detected in the Herdy locality (nearly 37.5%). It appears that the variances can be rather significant and may also show in the specific requirements of vegetation in these localities. It follows that a further study of the stand microclimate/mesoclimate relation can provide a valuable information about the future development of the floodplain forest ecosystem and about the assurance of sustainable management of these forests with respect to the expected climatic changes of the Earth.
Key words
: temperature, relative humidity, vertical and horizontal precipitation, potential evaporation, moisture balance, stand microclimate, time series of temperatures and precipitation, mesoclimate, floodplain forest of Morava/Dyje river system

 

Teplotní a vlhkostní poměry lužního lesa z hlediska mikroklimatu a mezoklimatu.

Trvale udržitelné obhospodařování lužních lesů ovlivňuje řada faktorů. Mezi základní faktory patří i teplotní a vlhkostní poměry prostředí, které se formují v úrovni mezoklimatu a porostního mikroklimatu. Předložené zpracování si klade za cíl upozornit na některé zvláštnosti mikroklimatu některých porostních stanovišť v lužních lesích, zejména pokud jde o teplotu a vlhkost vzduchu. Porostní mikroklima ekosystému lužních lesů je reprezentováno lokalitami Herdy, Ranšpurk a Soutok. Lokalita Herdy reprezentuje specifické stanoviště lužního lesa – přechod mezi lesem a pasekou, lokalita Ranšpurk reprezentuje stanoviště s hustým zápojem korun v uzavřeném rozsáhlejším lesním komplexu. Lokalita Soutok leží rovněž v zapojeném lesa, avšak v nedalekém sousedství se rozkládá otevřená zalesněná plocha s mladým porostem protkaná sítí menších kanálů řeky Kyjovky.
Hodnocení míry závislosti mikroklimatu a mezoklimatu bylo provedeno na základě regresní a korelační analýzy. Jsou analyzovány denní průměry, minima a maxima teploty vzduchu, denní průměry relativní vlhkosti vzduchu. Pozornost je rovněž věnována četnosti výskytu extrémní teploty a vlhkosti vzduchu porostního mikroklimatu, vláhové bilanci a rekonstrukci časových řad reprezentujících teplotní a srážkové poměry oblasti lužních lesů v minulosti.
Ze srovnání teplotních poměrů mezoklimatu a porostního mikroklimatu vyplývá, že všechny studované lokality vykazují nižší průměrné teploty vzduchu v rozsahu od 0.7 až do 0.8 °C a rovněž nižší hodnoty teplotních maxim v průměru od 0.6 až do 1.9 °C. Naopak, všechny studované lokality vykazují vyšší hodnoty teplotních minim v průměru od 0.7 až do 1.3 °C. Největší vliv porostního mikroklimatu na teplotní poměry si zachovává lokalita Ranšpurk, méně výrazný vliv porostního mikroklimatu je dosažen v lokalitě Herdy. Největší vliv lesního porostu na relativní vlhkost vzduchu byl zjištěn v lokalitě Ranšpurk (více jak 50 % podíl). Nejmenší míra vlivu porostu byla zjištěna v lokalitě Herdy (téměř 37.5 % podíl).Ukazuje se, že rozdíly mohou být dosti významné, což se může projevovat i ve specifických nárocích vegetace v těchto lokalitách. Je zřejmé, že studium vztahu porostního mikroklimatu a mezoklimatu nám může poskytnout informace o budoucím vývoji ekosystému lužních lesů a o zajištění trvale udržitelného obhospodařování lesů ve vztahu k očekávaným změnám klimatu Země.


Evaluation of humus conditions under different forest stands: beech vs. spruce dominated forest stand. 

Jarmila Lesná, Jiří Kulhavý

Institute of Forest Ecology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: kulhavy@mendelu.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 47-60.

Abstract: The study is concerned with comparing two different forest stands, the former dominated by European Beech (Fagus sylvatica L.) the later by Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.) according to characteristics of their humic substances. When comparing soil samples of the two soil profiles, it was observed that total carbon content was generally higher in soil horizons under spruce stand than under that of beech. This may be caused by decreased mineralization and humification rates, what bears on decreased nutrient cycling. This is consistent with much higher accumulation of organic matter in forest floor under spruce (46.0 t.ha-1), as compared with beech (16.7 t.ha-1), and higher acidity of the soil profile with spruce. When comparing humus conditions under the two stands, humic to fulvic acids ratio, degrees of humification and colour quotient Q4/6 were used as indicators. Also DOC of the soil samples was measured. Humic to fulvic acids ratio was generally higher under spruce stand, where the ratio was more than 1.0 in Of and Oh horizons, while less than 1.0 under the beech one. Degrees of humification under beech stand indicated, on contrary, larger portion of soil carbon to be transformed to humic substances or humic acids respectively. Colour quotient Q4/6 ratio showed humic acids of the beech stand to be more condensed (lower Q4/6 ratio) and therefore of higher quality than of the spruce stand. DOC content was three to five times higher under spruce stand in upper soil horizons (Ol, Of, Oh Al), which indicates higher readily available energy for microbial processes, but also higher risk of soil acidification and lost of material by leaching. According to these observations we have concluded, that when planting spruce stands in lower altitudes, higher portion of broadleaved tree species should be used in order to avoid soil acidification, nutrients cycling disturbance and/or humus degradation.
Key words
: humus, forest floor, humic acids, fulvic acids, TOC, DOC, spruce, beech, Picea, Fagus

 

Hodnocení humusových poměrů v porostech s různou druhovou dřevinnou skladbou – srovnání bukového a smrkového lesního porostu.

Studie se zabývá srovnáním humusových poměrů ve dvou rozdílných lesních porostech, jednoho s dominantním podílem buku lesního (Fagus sylvatica L.) a druhého s převahou smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.). Při porovnávání půdních vzorků bylo zjištěno, že obsah celkového uhlíku byl obecně vyšší v půdních horizontech u smrkového porostu. Poukazuje to na sníženou rychlost dekompozice a mineralizace, což souvisí se sníženou rychlostí koloběhu živin ve smrkovém porostu. Tomu odpovídá také vyšší akumulace organického materiálu v nadložním humusu u smrkového porostu (46,0 t/ha) ve srovnání s porostem bukovým (16,7 t/ha) a zvýšená kyselost půdy, zejména u svrchních horizontů půdního profilu smrkového porostu.
Hlavními charakteristikami pro posouzení humusových poměrů byly poměr huminových kyselin k fulvokyselinám, stupně humifikace a barevný kvocient Q4/6, posuzován byl také obsah rozpustného organického uhlíku (DOC). U smrku byl zaznamenán vyšší podíl huminových kyselin oproti buku téměř ve všech půdních horizontech, zejména pak v horizontech Of a Oh, kde u smrku dosahoval hodnoty nad 1,0 a u buku méně než 1,0. Stupně humifikace ovšem naznačují, že u bukového porostu byla větší část z celkového obsahu uhlíku přeměněna na látky humusového charakteru, resp. na huminové kyseliny než tomu bylo u porostu smrkového. Barevný kvocient Q4/6 indikuje u buku vyšší kondenzaci huminových kyselin než u smrku (nižší poměr Q4/6) a tudíž i jejich vyšší kvalitu. Obsah DOC byl na smrkové ploše tři až pětkrát vyšší než na ploše bukové a to zejména ve svrchních horizontech Ol až Al, což představuje větší množství energie rychle dostupné půdním mikroorganizmům, ale také větší riziko okyselení půdy. Na základě získaných výsledků je možné vyvodit, že pod bukovým porostem dochází k rychlejšímu koloběhu živin a vyšší kondenzaci humusových kyselin, čímž vznikají kvalitnější humusové látky ve srovnání s porostem smrkovým. V tomto smyslu je možné konstatovat, že byl prokázán pozitivní vliv bukového porostu na stav humusových poměrů.


Biodiversity of forest plant communities within spruce stands conversion in vegetation tiers 3 and 4. 

JAN ŠTYKAR

Department of Forest Botany, Dendrology and Typology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: stykar@mendelu.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 61-75.

Abstract: Mature spruce forest stands, younger conversion beech stands and mature beech stands of natural tree species composition were aranged into a cycle of conversion. An analysis of biodiversity at the level of species, spatial and ecological structure was made for particular plots within these types of actual stands. The study area consists of two parts: research polygon of “Pokojná hora Mts” in the Drahanská vrchovina upland and research polygon of “Hetlín” in the Hornosázavská pahorkatina upland. Vegetation of the plots was characterised and classified according to natural constitution of tree species composition. This viewpoint was also the guide to appreciate changes in biodiversity. Terrestrial moss synusia development is the significant mark of changed stands together with typical changes in the composition of herb synusia at the level of species and ecological structure. High degree of terrestrial moss synusia coverage and coverage of species contributing to the formation of raw humus forms (humiproducers) are typical of spruce stands together with low vegetation diversity and low total number of herb species.
Key words:
biodiversity, conversion of forest stands, stages of development

 

Biodiverzita lesních rostlinných společenstev v rámci přeměn smrkových porostů ve 3. a 4. vegetačním stupni.

Do cyklu přeměn byly zařazeny porosty starší smrkové, mladší přeměňované (zejména bukové) a starší bukové přirozené skladby dřevin. Rozbor biologické rozrůzněnosti na úrovni druhové, prostorové a ekologické skladby byl proveden pro jednotlivé plochy v rámci těchto typů současných porostů. Studované území mělo dvě části: objekt Pokojná hora v Drahanské vrchovině a objekt Hetlín v Hornosázavské pahorkatině. Vegetace na plochách byla charakterizována a roztříděna co do přirozenosti. Toto hledisko bylo také vodítkem k posouzení změn v diverzitě vegetace. Rozvoj mechového patra se ukázal jako výrazný znak změněných porostů spolu s typickou směnou druhové skladby synuzie podrostu v úrovni druhové i ekologické. Vysoká pokryvnost terrestrických mechorostů a druhů přispívajících k tvorbě surového humusu je typická pro smrkové porosty spolu s nízkou rozrůzněností vegetace a nízkými počty druhů účastnících se skladby těchto změněných geobiocenóz.


Evaluation of the effect of root rots on the stability of secondary spruce stands on nutrient-rich sites of the Drahany highlands. 

Libor Jankovský

Department of Forest Protection and Game Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 76-85.

Abstract: In 12 circular sample plots of the ICP Forest in the course of autumn 2001, in total 240 spruce trees were examined with respects to root rots caused by Armillaria sp. The cause of the root rots in studied plots was Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink. The number of trees without any symptoms of damage ranged to 10%, exclusively to 20%. Higher damage to spruce in mixtures with beech than in pure spruce stands was found. The reason can consist in a different water regime as compared with pure spruce stands or unfavourable conditions for spruce on particular sites. On nutrient-rich sites of the 2-4 forest vegetation zones, honey fungus is a biotic site factor reducing competition possibilities of spruce in relation to other species. A number of present mixed stands of spruce with beech or other species was established as pure spruce stands. First of all, the stress load of spruce as a result of summer droughts and high temperatures appears to be a predisposition factor. Therefore, it is possible to expect that Armillaria sp. will occur as an important biotic factor increasing impacts of a prognosticated climatic change.
Key words
: honey fungus, root rots, Drahany highlands, spruce, decline

 

Zhodnocení vlivu kořenových hnilob na stabilitu sekundárních smrkových porostů na živných stanovištích Drahanské vrchoviny.

Na 12 kruhových zkusných plochách ICP Forest bylo v průběhu podzimu 2001 vyšetřeno celkem 240 smrků z hlediska poškození kořenů václavkami. Původcem zjištěných kořenových hnilob na šetřených plochách byla převážně Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink. Počet stromů bez symptomů napadení se na sledovaných plochách pohyboval do 10 %, výjimečně až 20 %. Bylo zaznamenáno vyšší poškození smrků ve směsích smrku s bukem než v čistých smrkových porostech. Příčinou může být odlišný vodní režim oproti čistě smrkovým porostům, případně nepříznivé podmínky pro smrk na konkrétních stanovištích. Václavky se na živných stanovištích 2.–4. lvs. uplatňují jako biotický stanovištní faktor, který omezuje konkurenční možnosti smrku ve vztahu k ostatním dřevinám. Řada současných smíšených porostů smrku s bukem, resp. dalšími dřevinami byla zakládána jako čisté smrkové porosty. Jako predispoziční faktor se uplatňuje především stresová zátěž smrku v důsledku letních přísušků a vysoké teploty. Z tohoto důvodu lze očekávat, že václavky se výrazně uplatní jako negativní biotický faktor, prohlubující dopady prognózované klimatické změny.


Soil water dynamics and evapotranspiration in a spruce monoculture and a mixed broadleaf-conifer stand. 

Helmut Schume, Herbert Hager, Georg Jost

Institute of Forest Ecology; BOKU-University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 86-101.

Abstract: Two forest stands of 0.5 ha area were investigated for spatial and temporal change of volumetric soil water content (VWC) and soil water storage (SWS) within the special research program (SRP) on Forest Ecosystem Restoration. One stand was a pure Norway spruce stand the other was a mixed stand, consisting of European beech and Norway spruce at a standing volume ratio of two to one. Sites, which were situated on a stagnic cambisol, were instrumented with meteorological and hydrological sensors to measure the relevant variables for computation of a water balance. Soil moisture was measured with a TDR system on a grid scale discontinuously and for six different depths with wave guides implanted in a soil pit. The latter measurements were logged continuously. The mixed species stand showed a higher and deeper reaching soil water depletion than the pure spruce stand, which may be attributed to deeper rooting and higher water consumption of European beech in the mixture. Interception evaporation was higher in the spruce stand, but its total evapotranspiration remained below that of the mixed stand. Soil water recharge during humid periods was more effective and rapid in the mixed stand than in the spruce stand. Spruce fine rooting pattern, as was found by other researchers at the same site, diminished when in competition with beech as compared to pure spruce stands. Thus, in mixed stands Norway spruce may be more susceptible to drought than when it is growing in pure stands.
Keywords
: Norway spruce, European beech, volumetric water content; evapotranspiration, interception, water balance, forest ecosystem restoration.

 

Dynamika půdní vody a evapotranspirace ve smrkové monokultuře a smíšeném listnatojehličnatém porostu.

Tyto dva lesní porosty o výměře 0.5 ha byly zkoumány z hlediska prostorových a časových změn objemového obsahu půdní vody (VWC) a zásoby půdní vody (SWS) v rámci speciálního výzkumného programu (SPR) o obnově lesních ekosystémů. Jeden z porostů byl stejnorodý smrkový porost a druhým porostem byl smíšený porost buku a smrku v poměru 2:1 (v poměru porostní zásoby). Stanoviště ležící na stagnokambizemi byla přístrojově vybavena meteorologickými a hydrologickými senzory pro měření příslušných veličin pro výpočet vodní bilance. Půdní voda se měřila systémem TDR na síťové stupnici přerušovaně a pro šest různých hloubek s vlnovým vedením v půdní sondě. Posledně uvedená měření byla registrována nepřetržitě. Smíšené porosty vykazovaly vyšší a do větší hloubky sahající spotřebu půdní vody než porosty smrkové, což lze přisoudit hlouběji sahajícím kořenům a vyšší spotřebě vody buku ve směsi. Evaporační intercepce byla vyšší ve smrkovém porostu, avšak nesečítala se, takže celkové evaporační ztráty smrkových porostů mohou překonat ztráty smíšených porostů. Doplnění půdní vody během vlhkých období bylo efektivnější a rychlejší ve smíšeném porostu než ve smrkovém porostu. Jemný kořenový systém smrku, jenž byl zjištěn ostatními badateli na tomtéž místě, se zmenšoval v konkurenci s bukem ve srovnání se stejnorodým smrkovým porostem. A tak ve smíšených porostech smrk může být citlivější vůči suchu, než když roste ve stejnorodých porostech.


The influence of silvicultural practices on the sustainability of forests in Croatia. 

Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić

Faculty of Forestry, Institute of Silviculture, P.O. Box 422, HR - 10002 Zagreb, e-mail: slavko.matic@zg.tel.hr; igor.anic@hrast.sumfak.hr; milan.orsanic3@zg.tel.hr

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 102-114.

Abstract: Forests in Croatia have been managed on legal and scientific bases for over 200 years. Forest management has always been organised on the principle of sustainability, the concept underlying all legal regulations. Along with the principle of sustainability, all cutting operations have been aimed at tending and regenerating forests naturally. Today, cutting operations ensure that approximately one third of the increment remains in the forest. The implementation of the principle of multifunctional sustainability is provided both in terms of quantity and quality. The first and the second generation of forests being managed today were raised in this way. The goal of this research is to establish how forest management, with the mentioned principles, affects the sustainability and biodiversity of forests. The analyses were made on three examples: the total forest area in Croatia, a forest of Slavonian pedunculate oak and a fir-beech-forest. The analysed examples show that management based on the mentioned principles increases the volume in even-aged forest management. In a selection forest, permanent cutting retains a constant equal volume in the same area. In terms of the number of species, commercial stands show better diversity than unmanaged ones. This means that silvicultural practices of tending and regeneration under the crown cover with the shelterwood system or with selection system do not eliminate species. On the contrary, such management methods increase the natural condition and diversity of commercial forests. The analyses confirm that the application of the principles of the classical school of silviculture in forest management ensures stand sustainability and biological diversity.
Key words
: silviculture, sustainability, natural regeneration, Quercus robur L., Abies alba Mill.

 

Vliv pěstební praxe na udržitelnost lesů v Chorvatsku.

Lesy v Chorvatsku jsou obhospodařovány na zákonných a vědeckých základech již přes 200 let. Lesní hospodářství bylo vždy organizováno na principu trvalé udržitelnosti, tj. koncepci, která je základem veškerých zákonných předpisů a nařízení. Spolu s principem udržitelnosti, všechny těžební činnosti byly zaměřeny na výchovu a přirozenou obnovu lesů. V současné době těžební operace zajišťují, že přibližně jedna třetina přírůstu zůstává v lese. Realizace principu víceúčelové udržitelnosti je zajišťována jak z hlediska kvantity tak kvality. Prvá a druhá generace lesů, které jsou dnes obhospodařovány, byla pěstována tímto způsobem. Cílem tohoto výzkumu je stanovit, jak lesní hospodářství založené na výše uvedených principech ovlivňuje udržitelnost a biodiverzitu lesů. Tyto analýzy byly provedeny na třech příkladech: celková plocha lesů v Chorvatsku, les slavonského dubu letního a jedlo-bukový les. Analyzované příklady ukazují, že hospodaření založené na výše uvedených principech zvyšuje zásobu v hospodářství zaměřeném na pěstování stejnověkých porostů. Ve výběrném lese pak permanentní těžba ponechává stále stejný objem dřevní hmoty na téže ploše. Pokud jde o počet druhů, hospodářské porosty vykazují lepší diverzitu než porosty neobhospodařované. To znamená, že pěstební praxe výchovy a obnovy pod korunovým zápojem u podrostního hospodářství nebo u výběrného hospodářství nevyřazuje druhy dřevin. Naopak, takové metody hospodaření zlepšují přírodní podmínky a diverzitu hospodářských lesů. Tyto analýzy potvrzují, že aplikace principů klasické pěstební školy v lesním hospodářství zajišťuje trvalou udržitelnost porostů a biodiverzitu.


Production potential of spruce, fir, pine and larch in a mixed stand on an acid site. 

Petr Kantor1, Robert Knott2, Václav Hurt1

1Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Department of Forest Establishment and Silviculture, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic
2Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Institute of Forest Ecology, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 115-135.

Abstract: The paper assesses the production potential of Norway spruce, silver fir, Scots pine and European larch in a single-tree mixed stand which is intentionally left to its natural development without any intended thinning measures. At present, the stand aged 70 years is situated on a slightly sloped plateau, Forest District Olomučany, Training Forest Enterprise Křtiny, 17 km north of Brno. The unusual mixture of 4 coniferous species was characterized by high production potential on an acid site. A periodic increment in the studied period 1961 to 2001 amounted to 9.7 m3.ha-1.year-1. It is possible to consider the stand to be adequately stable because mortality ranged generally on the level of natural reduction of trees.
Key words:
production, increment, mortality, mixed stand, Norway spruce, silver fir, Scots pine, European larch

 

Produkční potenciál smrku, jedle, borovice a modřínu ve smíšeném porostu na kyselém stanovišti.

Hodnocení růstu a vývoje smíšeného porostu 113A6 na polesí Olomučany Školního lesního podniku Křtiny je postaveno na 40leté řadě precizních měření všech základních dendrometrických parametrů jednotlivých stromů. Přitom se jedná o přirozeně se vyvíjející porost bez úmyslných těžebních zásahů. Odstraňovány jsou pouze odumřelé stromy. Jednotlivá forma smíšení, zanedbatelný věkový rozptyl i srovnatelné vstupní parametry smrku, jedle, borovice a částečně i modřínu umožňují objektivně posoudit postavení každé dřeviny v daném porostu, její produkční potenciál i míru stability:
Smrk:
Ve společnosti ostatních jehličnanů vykazoval nejdynamičtější produkční parametry (nejvyšší nárůst výčetní základny a hmoty) i nejnižší mortalitu. Původní zastoupení 21 % se zvýšilo na 31 % a smrk je v současné době dominantním druhem zkoumané směsi dřevin. Smrk je navíc schopen přežívat velmi dlouho v podúrovni, v daném případě i déle než jedle. To dokumentuje např. rozložení četnosti výšek v r. 2001 (při průměrné výšce 20,4 m rostlo 20 % smrků ve výškových stupních 3-13 m).
Jedle:
Obecně známý, i když stále nejednotně vysvětlovaný kalamitní úhyn jedle v našich lesích v 60. a 70. letech byl zaznamenán i v porostu 113A6 na polesí Olomučany ŠLP Křtiny. Ústup této dřeviny se zde ale od počátku 80. let zpomalil a od poloviny téhož decennia prakticky zastavil. Tento trend však mohou potvrdit až další šetření, i když již při posledních revizích v r. 1996 a v r. 2001 byla klasifikována řada jedlí jako vitální stromy s dynamickým tloušťkovým i hmotovým přírůstem. Jedle samozřejmě přežívá i v podúrovni, v posuzovaném porostu však hůře než smrk.
Borovice:
Byly potvrzeny vysoké nároky borovice na světlo. Rychle odumírají nejen všechny potlačené stromy, ale i borovice, které zaostávají v růstu ve spodní polovině úrovně. Nadúrovňové borovice jsou však většinou charakterizovány plnodřevným kmenem a vysokými tloušťkovými dimenzemi. I přes vysokou mortalitu (po jedli druhá nejvyšší) tak zůstává postavení a zastoupení borovice v posuzované směsi dřevin konstantní.
Modřín:
Za zajímavé lze považovat zjištění, podle něhož je modřín schopen snášet zástin déle než borovice. V posuzovaném porostu tvořil modřín významnou příměs (počáteční zastoupení 7 %, poslední 11 %), která si udržovala své postavení s pravidelným pozvolným nárůstem všech hodnocených parametrů po celých 40 let. Modřín je zde dále charakterizován i relativně vysokým podílem přeštíhlených kmenů s nepříznivým štíhlostním kvocientem, nicméně rozhodující postavení mají nadúrovňoví jedinci průměrných až nadprůměrných dimenzí.
Neobvyklá směs všech čtyř našich hospodářských jehličnatých dřevin (smrk, jedle, borovice, modřín) s podúrovňovou příměsí buku se tak v průběhu posuzovaných 40 let vyznačovala, a to na kyselém stanovišti, vysokým produkčním potenciálem (průměrný běžný přírůst hlavního porostu v 70 letech 9,5 m3.ha-1.rok-1, periodní přírůst v hodnoceném období 1961 až 2001 dokonce 9,7 m3.ha-1.rok-1) i přiměřenou stabilitou, kdy se mortalita vesměs pohybovala na úrovni přirozené redukce stromů.


Possibilities of growing Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /M i r b./ F r a n c o) in the conception of sustainable forest management. 

Antonín Martiník

Faculty of Forestry and Wood Technology, Department of Forest Establishment and Silviculture, Mendel University of Agriculture and Forestry, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: AMartinik@seznam.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 136-146.

Abstract: The paper is a contribution for a discussion on the permissible participation of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /M i r b./ F r a n c o) under conditions of the Czech Republic. It starts from the conception of sustainable forest management. From the viewpoint of methodology, the study is based on monitoring the effect of different species composition (various participation of Douglas fir) on basic pedochemical properties. Simultaneously, problems of mineral nutrition of Douglas fir were studied through leaf analyses. Investigations were carried out in relation to the study of the production and stability of a mixed stand (age 73 years) on a nutrient-rich site of the Křtiny Training Forest Enterprise (TFE). The determined decrease of basic nutrients (calcium and magnesium) in the humus horizon (A) under Douglas fir indicates the soil impoverishment. Leaf analyses did not show any significant deficiencies in Douglas fir nutrition. Results indicate a possibility to grow the introduced species in the conception of sustainable forest management as a single-tree- or group-interspersed species in a mixture with broadleaved species on pre-determined sites.
Key words:
Douglas fir, sustainable forest management, pedology, mineral nutrition, species composition

 

Možnosti pěstování douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /M i r b./ F r a n c o) v konceptu „trvale udržitelného lesního hospodářství“.

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /M i r b./ F r a n c o) patří mezi nejvýznamnější introdukované dřeviny v podmínkách střední Evropy. Také v České republice je této dřevině věnována pozornost a to především pro její značný produkční potenciál. V současnosti, kdy mluvíme o trvale udržitelném a polyfunkčním lesním hospodářství, přistupují při posuzování možnosti pěstovat introdukované dřeviny také jiné, než jen produkční aspekty.
V článku je věnována pozornost teoretickým předpokladům pěstování introdukovaných dřevin v konceptu trvale udržitelného lesního hospodářství. Jsou zde rovněž nastíněny hlavní okruhy otázek, které souvisí s posuzováním introdukovaných dřevin v lesním hospodářství.
Ve smíšeném porostu (73 let) na bohatém stanovišti (3B) ŠLP Křtiny byl proveden výzkum, který sledoval vliv odlišného zastoupení dřevin (s odlišným zastoupením douglasky ve směsi) na pedochemické vlastnosti. Součastně byla sledována otázka minerální výživy douglasky tisolisté. Šlo přitom o porost, kde se v minulosti uskutečnila rozsáhlá produkční šetření a výzkum přirozeného vývoje dané směsi.
Při šetřeních bylo zjištěno zhoršování půdních vlastností s rostoucím zastoupením douglasky ve směsi. Přitom jako stěžejní se jeví úbytek bazických iontů (vápník a hořčík) v humusovém (A) horizontu, který je způsoben fixací těchto prvků v biomase. Problematika minerální výživy douglasky byla sledována podle listové analýzy. Z těchto šetření sice vyplynuly odlišnosti v obsahu prvků (N, P, K, Ca, Mg) v jehličí douglasek reprezentujících odlišné zastoupení douglasky ve směsi, celkově se však zjištěné hodnoty příliš nelišily od hodnot znamenajících optimální výživu a to podle evropských údajů.
Z těchto a také z ostatních dostupných poznatků vyplývá, že je možné pěstovat tuto introdukovanou dřevinu v konceptu trvale udržitelného lesního hospodářství na vhodných stanovištích pouze jako jednotlivou příp. skupinkovitou příměs v porostech listnatých dřevin.


Wood structure: a tool for evaluating in growing conditions of Norway spruce. 

Petr Horáček

Department of Wood Science, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: horacek@mendelu.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 23, Supplement 3/2003, p. 147-162.

Abstract: The effects of mean daily air temperature and soil water supplies on cell enlargement, cell-wall thickening (maturation), radial diameter and tangential cell-wall thickness in Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) were investigated in the years 1983-1999. The tracheid size decreases throughout the season while the wall thickness increases to a maximum in October and then decreases. Generally, the thin-walled earlywood cells remain longer in the enlargement zone than in maturation zone. Later in the season the relative proportion of time in these two zones is reversed. The radial diameter varies from 15 to 50 µm and the tangential cell-wall thickness from 2 to 12 µm. The anatomical dimensions of tracheids depend on the exact time location during growing season. There is a general positive association between relative position of tracheid and exact assigned time. The final position of differentiated cell within tree-ring is clearly proportional to the period when the process took place. The results presented show that water and temperature have a marked effect on tracheid dimensions, both radial diameter and cell-wall thickness. Temperature and soil water interact in such a way that the effect of temperature is greater at maximum moisture values and nearly absent at minimum soil water extremes. The effect of temperature is greater the higher is the soil water supply.
Key words
: wood formation, effect of environment, cell differentiation, Norway spruce

 

Stavba smrkového dřeva – nástroj pro hodnocení růstových podmínek smrku.

V letech 1983-1999 jsme studovali u smrku ztepilého vliv průměrných denních teplot vzduchu v porostu a zásoby vody v půdě ve fyziologické vrstvě půdy na tvorbu dřeva vyjádřenou (1) prolongační a diferenciační růstovou fází buněčného cyklu a (2) výslednými anatomickými parametry tracheid – radiálním průměrem a tloušťkou buněčné stěny. Klesající průměr tracheid a rostoucí tloušťka buněčné stěny byly časově lokalizovány během vegetačního období. Jarní tracheidy zůstávají v růstové fázi prolongační déle ne ve fázi diferenciační, výsledkem je velký průměr tracheid a malá tloušťka buněčné stěny. V průběhu vegetačního období se poměr růstových fází a rozměrů tracheid inverzně mění. Průměr tracheidy v radiálním směru se pohybuje v rozmezí 15-50 µm, tloušťka buněčné stěny v tangenciálním směru v rozmezí 2-12 µm. Výsledné rozměry tracheid závisí na době, kdy byla fáze růstu ukončena. Existuje úzký vztah mezi relativním umístěním tracheidy v rámci letokruhu a časovým zařazením růstu během vegetačního období. Výsledky naznačují významný vliv teploty vzduchu a zásoby vody v půdě na oba anatomické parametry – průměr tracheidy i tloušťku buněčné stěny. Vliv teploty je patrný v případě nasycení půdy vodou, při vodním deficitu vliv teploty vymizí. S rostoucí zásobou vody v půdě se vliv teploty zvyšuje. Určeny jsou optimální hodnoty teploty a vody v půdě pro tvorbu dřeva. Na základě popsaných vztahů je naznačena ekologická interpretace anatomických parametrů tracheid.


Root system development in sessile oak (Quercus petraea / Mattusch. / Lieblein) from generative and vegetative propagation. 

Oldřich Mauer, Antonín Jurásek, Eva Palátová

Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Department of Forest Establishment and Silviculture, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: omauer@mendelu.cz, evapal@mendelu.cz
Research Institute of Forest and Game Management, Opočno Research Station, 517 73 Opočno, The Czech Republic, e-mail: jurasek@vulhmop.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 163-175.

Abstract: The paper presents an analysis of aboveground part growth, development of root system, vitality and losses of sessile oak after the following methods of regeneration: natural regeneration, sowing, manual plantation of bare-rooted seedlings with roots trimmed to 10 or 15 cm, manual plantation of containerized rooted cuttings, and plants grown by in vitro method. The analyses were made on two research plots established for the purpose in 1996 and 1999. The root systems were elevated by hand. Trees from all studied methods of regeneration exhibited the same dynamics of aboveground part growth, approximately identical losses, and did not show impaired vitality. None of the studied methods of regeneration exhibited adverse impact on root system architecture and rooting depth. The detected deformations of the root system were not induced by the propagation method but resulted only from bad work.
Key words
: sessile oak, forest regeneration, root system, rooted cuttings, in vitro

 

Vývin kořenového systému generativně a vegetativně množeného dubu zimního (Quercus petraea /Mattusch./ Lieblein).

Cílem práce bylo porovnat růst nadzemní části a vývin kořenového systému dubu zimního (Quercus petraea /Mattusch./ Lieblein) po těchto technologiích obnovy lesa: přirozené zmlazení, síje, ruční výsadba prostokořenných semenáčků s neupraveným kořenovým systémem, ruční výsadba prostokořenných semenáčků s kořenovým systémem zkráceným na 10 nebo 15 cm, ruční výsadba krytokořenných řízkovanců a ruční výsadba krytokořenných rostlin vypěstovaných technologií in vitro. Sledování bylo uskutečněno na dvou výzkumných plochách. Pro analýzy kořenového systému bylo u každé technologie obnovy ručně archeologickým způsobem vyzvednuto na ploše založené v roce 1996 minimálně 8 stromů, na ploše založené v roce 1999 minimálně 45 stromů. Výsledky práce lze shrnout do těchto hlavních závěrů:
– Mezi sledovanými technologiemi obnovy nebyly zjištěny žádné podstatné rozdíly ve velikosti a dynamice růstu nadzemní části stromů, jejich vitalitě a ztrátách po výsadbě.
– Stromy ze všech sledovaných způsobů obnovy mají podobnou architektoniku kořenového systému a prokořeňují půdní profil do stejné hloubky. Po mechanické úpravě kořenového systému semenáčků se vytváří kořenový systém s větším počtem horizontálních kořenů než u stromů ze síje a přirozeného zmlazení; největší počet horizontálních kořenů však vytváří stromy vegetativního původu. Ani stromy ze síje a přirozeného zmlazení, stejně tak i další sledované technologie obnovy, nevytváří kůlový kořenový systém, ale kořenový systém s pozitivně geotropicky rostoucími panohami.
– Nepřiměřeně vysoký výskyt nejzávažnější deformace kořenového systému – strboulu, zjištěný u generativních způsobů obnovy, ale zejména u stromů vegetativního původu, není vyvolán biologickými principy těchto technologií, ale pouze lidským faktorem – nevhodným způsobem pěstování krytokořenného sadebního materiálu a nedbalou výsadbou.


Conditions for germination and performance of pedunculate oak (Quercus robur L.) seedlings from natural seeding in a floodplain forest of hard-wooded broadleaves. 

Kateřina Vaňková, Milena Martinková

Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: vankova@mendelu.cz, mart@mendelu.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 176-188.

Abstract: In South-Moravian floodplain forests (altitude of 150-170 m; 48° 43‘ northern latitude and 16° 57‘ eastern longitude), regular spring floods occurred till 1976 when an extensive hydroengineering structure was put into service. After the gradual drying and degradation of floodplain ecosystems, artificial flooding is practised since the 90s. In spite of this, natural regeneration of pedunculate oak stagnates for several decades and, if some seedlings occur, they die within two or three years. In a selected stand aged 130-150 years, two plots were established after the seed year 1999 for study causes of the problem. A control plot with natural seeding left under crown canopy and a trial plot where full-grown trees were felled and completely removed. Forest weed control and spraying of seedlings against oak mildew are carried out at the trial plot continuously. Through the analysis of environmental conditions (groundwater table dynamics, soil water content, mean air temperatures, precipitation totals) and comparing the seedlings of both variants on the basis of differences in morphological/physiological characteristics of leaves (particularly in pigment pool and transpiration area reduction) it has been demonstrated that the main cause of the young progeny mortality is neither soil drought caused by competition for water with full-grown trees nor other climatic conditions but the critical deficiency of solar radiation. In case of rich acorn crop, it is necessary to carry out either intensive opening up of the stand (it means that the rest of a parent stand is left as the protection of young seedlings against late frosts) or it is possible to risk and to fell all already in the course of the following winter. It is necessary to take care of the natural seeding by systematic reduction of forest weed (both herbs and woody species), to protect it against game and oak mildew attack.
Key words:
leaf pigments, specific leaf area, solar irradiation, pedunculate oak, natural regeneration, climatic conditions, floodplain forest, southern Moravia

 

Podmínky pro klíčení a prosperitu náletových semenáčů dubu letního (Quercus robur L.) v tvrdém luhu.

V jihomoravských lužních lesích (nadm.v. 150-170, zem. š. 48° 43‘, zem. d. 16° 57‘) docházelo k pravidelným jarním záplavám do doby než bylo r. 1976 uvedeno do provozu rozsáhlé vodní dílo. Po postupném vysýchání a degradaci lužních ekosystémů je od 90. let provozováno umělé povodňování. Přesto přirozená obnova dubu letního po několik desetiletí vázne – pokud se semenáče vyskytnou, do dvou, tří let odumírají. Ve vybraném porostu s věkem stromů 130-150 let (do něhož povodňování nezasahuje) byly po plodném roce 1999 pro účely poznání příčin problému vytýčeny dvě plochy. Plocha kontrolní, s náletem ponechaným pod zápojem a plocha pokusná, na níž byly vzrostlé stromy ve dvou etapách káceny až zcela odstraněny. Průběžně je na ní potlačována buřeň a prováděny postřiky semenáčů proti padlí dubovému. Cílem práce bylo porovnat vitalitu semenáčů na obou plochách, zjistit příčiny oslabování až masivního hynutí semenáčů na ploše kontrolní a navrhnout vhodné pěstební postupy vedoucí k úspěšné přirozené obnově. Analýzou podmínek prostředí (dynamika změn výšky hladiny podzemní vody, obsah vody v půdě, průměrné teploty vzduchu, srážkové úhrny a podmínky ozářenosti) a porovnáním semenáčů obou variant na základě rozdílů morfofyziologických charakteristik listů (zejména v pigmentovém fondu a v redukci transpirační plochy) bylo prokázáno, že hlavní příčinou úhynu mladého potomstva není půdní sucho vyvolané kompeticí o vodu se vzrostlými stromy ani jiné klimatické podmínky, ale kritický nedostatek slunečního záření. Na semenáče pod porostem dopadalo jen globální záření od 2,4 do 3,8 % plné ozářenosti resp. od 0,8 do 2,8 % fotosynteticky aktivního záření, zatímco podle literárních údajů jsou minimální přípustné hodnoty 15-20 % globální radiace a kritické hodnoty 5,9% až 11,8% fotosynteticky aktivní radiace. Uvedené podmínky záření pod clonou byly příhodné pouze pro fázi klíčení a vzcházení mladých rostlin, které ještě mohou využívat sekundární fotosyntáty z děloh. Avšak po přechodu od heterotrofie k plné autotrofii jsou uvedené hodnoty pro semenáče dubu letního zcela nedostatečné. V případě bohaté úrody žaludů je nutné buď silně porosty prosvětlit (tzn. že zbytek mateřského porostu ponecháváme jako ochranu klíčních rostlin před pozdními mrazy) nebo je možné riskovat a vše smýtit již v průběhu hned následující zimy. O nálet je nadále třeba pečovat soustavným omezováním buřeně (bylinné i dřevinné), chránit ho proti zvěři a ataku padlí dubového.


Dendroclimatological analysis of radial increment of pedunculate oak (Quercus robur L.) in the permanent experimental plot Opeke – Lipovljani. 

Nikola Lukić, Zvonko Seletković

University of Zagreb, Faculty of Forestry, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb, Croatia

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement 3/2003, p. 189-198.

Abstract: Dendrochronology is a field of forestry science in which the annual rings of trees (especially of trees in the temperate zone) as a feature of tree growth, are used to date historical events and assess the development of trees and stands in a forest using biometric tools of time series. The paper is a presentation research relates to the study of the radial increment, or ring width at 1.3 m from the ground of pedunculate oak (Quercus robur L.) in the community of pedunculate oak and great greenweed with remote sedge (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938) in the permanent plot “Opeke”, Croatia. Dendroclimatological research conducted for a short period (1971-1998) in the permanent sample plot – Opeke on pedunculate oak (Quercus robur L.) points to the following conclusions: The temperature – precipitation interaction expressed with the vegetation quotient should be monitored for one vegetation period and not for the whole year. These two ecological factors, expressed with Prpić’s vegetation quotient, indicate that they affect the development of ring widths of pedunculate oak, that is, the quality of the annual ring index (WtW1,t), which is higher than the random index because the degree of correlation is higher. Apart from this, radial increments are also influenced by a random signal or signals (influence) (Wt), which were not recognised in the current monitoring. The ring index (yt/Gt) determined with the method of Graybill (1982) shows that in correlation with the weather it has the value of strong correlation (R2 = 0.679; R = 0.824). This means that trees and stands will develop properly if essential ecological factors, water and temperature in particular, are well balanced.

 

Dendrochronologické analýzy letokruhů dubu letního Quercus robur L. na trvalé experimentální ploše Opeke v Chorvatsku.

Dendrochronologie je oblastí lesnické vědy, v níž letokruhy dřevin (zejména stromů mírného pásma) jsou využívány k datování událostí v minulosti a k posuzování vývoje stromů a porostů použitím biometrických nástrojů časových řad. Práce je prezentací výzkumu týkajícího se studia tloušťkového přírůstu nebo šířky letokruhů ve výčetní výšce u dubu letního (Quercus robur L.) ve společenstvu dubu letního a kručinky s ostřicí (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938) na trvalé zkusné ploše “Opeke” v Chorvatsku. Dendroklimatologický výzkum prováděný v krátkém období (1971-1998) na trvalé zkusné Opeke u dubu letního (Quercus robur L.) ukazuje na následující závěry. Interakce mezi teplotou a srážkami vyjádřené vegetačním kvocientem by se měly sledovat po dobu jednoho vegetačního období a ne po celý rok. Tyto dva ekologické faktory vyjádřené Prpićovým vegetačním kvocientem naznačují, že ovlivňují vývoj šířky letokruhů u dubu letního, tj. kvalitu indexu letokruhu (WtW1,t), který je vyšší než nahodilý index, protože stupeň korelace je vyšší. Kromě toho tloušťkový přírůst je také ovlivněn nahodilým projevem či projevy (Wt), které nebyly rozpoznány při průběžném sledování (monitorování). Index yt/Gt určený Graybillovou metodou (1982) ukazuje, že při korelaci s počasím má hodnotu silné korelace (R2 = 0.679; R = 0.824). To znamená, že stromy a porosty se budou náležitě vyvíjet, jestliže základní ekologické faktory, zejména voda a teplota, budou vyvážené.


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press