Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic PressEKOLÓGIAVolume 22 / No. 4 / 2003The relationship between defoliation of Norway spruce and atmospheric deposition of sulphur and nitrogen compounds in the Hrubý Jeseník Mts (the Czech Republic). 

Miloš Zapletal, Petr Chroust, David Kuňák

Centre for Environment and Land Assessment, Ekotoxa Opava, Horní náměstí 2, 746 01 Opava, The Czech Republic, e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 4, 337-347, 2003.

Abstract: The relationship between defoliation of major tree species (Norway spruce) and the measured and modelled stress factor (acid deposition) was investigated by using statistical analyses. The deposition levels of sulphur and nitrogen compounds in 1994, 1998 and 2000 have been used as a criterion for defoliation of trees taken from the LANDSAT satellite images from 1994 to 2000 due to acidification of forest soil. Wet deposition was derived from concentration values for SO42-, NO3- and NH4+ in precipitation and from precipitation amounts. Dry deposition of SO2, NOX, NO2, NH3 and aerosol particles (SO42-, NO3- and NH4+) was derived from concentrations of gaseous components and aerosol in the air, and from their deposition velocities. Acid deposition and defoliation of Norway spruce were evaluated at 20 monitoring sites within the Hrubý Jeseník Mountains (north-east part of the Czech Republic) with the following results: parameters, expressing defoliation of crown showed correlation with deposition levels of sulphur and nitrogen. Defoliation in 1997 and 1998 showed a statistically significant positive relationship with a total deposition of sulphur and total potential acid deposition (P < 0.01) in 1994. Defoliation in 1998 showed a statistically significant positive relationship with total deposition of nitrogen (P < 0.01) in 1994. Total defoliation in 1995 showed statistically significant positive relationship with total deposition of reduced nitrogen (P < 0.01) in 1994.

Key words: atmospheric deposition, acid deposition, sulphur oxides, nitrogen oxides, ammonia/ammonium, dry deposition, wet deposition, Norway spruce, the Czech Republic, defoliation, forest decline

 

Vztah mezi defoliací smrku ztepilého (Picea abies) a atmosférickou depozicí sloučenin síry a dusíku v Hrubém Jeseníku (Česká republika).

Súhrn: Pomocí statistické analýzy byl zkoumán vztah mezi defoliací převažujícího druhu stromu (Picea abies) a naměřeným a modelovaným stresovým faktorem (kyselou depozicí). Jako kritérium pro hodnocení defoliace porostů v důsledku acidifikace lesní půdy v letech 1994 až 2000 byly použity úrovně depozice sloučenin síry a dusíku v letech 1994, 1998 a 2000. Defoliace porostů byla odvozena ze satelitních snímků družice LANDSAT. Mokrá depozice byla odvozena z koncentrací SO42-, NO3- a NH4+ ve srážkách a ze srážkových úhrnů. Suchá depozice SO2, NOx, NO2, NH3 a aerosolových částic (SO42-, NO3- and NH4+) byla odvozena z koncentrací plynných složek a aerosolových částic v ovzduší a jejich depozičních rychlostí. Kyselá depozice a defoliace smrku ztepilého (Picea abies) byla hodnocena na 20 monitorovacích místech v Hrubém Jeseníku (severovýchodní část České republiky) s následujícími výsledky: parametry, které vyjadřují defoliací korun stromů korelují s úrovněmi depozice síry a dusíku. Mezi celkovou depozicí sloučenin síry v roce 1994, celkovou potenciální kyselou depozicí v roce 1994 a defoliací v roce 1997 a 1998 existuje statisticky signifikantní pozitivní korelace (P < 0,01). Mezi celkovou depozicí sloučenin dusíku v roce 1994 a defoliací v roce 1998 existuje statisticky signifikantní pozitivní korelace (P < 0,01). Mezi celkovou depozicí sloučenin redukovaného dusíku v roce 1994 a defoliací v roce 1995 existuje statisticky signifikantní pozitivní korelace (P < 0,01).


Comparison of various methods of cellulose decomposition measurement applied in post-mining soils chronosequence. 

Jan Frouz1*, Michal Holásek1,2, Monika Šourková1,3

1 Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Na sádkách 7, 370 05, České Budějovice, The Czech Republic, e-mail: frouz@upb.cas.cz
2 Faculty of Agronomy, University of South Bohemia, Branišovská 31, 370 05, České Budějovice, The Czech Republic
3 Faculty of Biology, University of South Bohemia, Branišovská 31, 370 05, České Budějovice, The Czech Republic

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 4, 348-357, 2003.

Abstract: Four method of cellulose decomposition measurement: filter-paper filled litter bag, cotton filled micro containers, tension strength of cotton strip, and pressure strength of cellophane film were compared in laboratory using the soil from four sites reclaimed after brown coal mining by planting alder 4, 20, 22 and 32 years ago, and from one semi-natural alder forest in the vicinity of the post-mining sites. Additionally, microbial respiration with and without cellulose addition was measured. Except for cellophane film, all methods gave similar results. A rapid increase in cellulose decomposition rate was observed in initial stages of soil development during first 20 years after the alder trees were planted. Lower cellulose decomposition rate was found in older plantations and in the control semi-natural forest. Microbial soil respiration showed the same pattern as cellulose decomposition activity and peaked in 20 years old reclamation. However, older sites displayed a higher relative increase in respiration when cellulose was added, no such increase was observed in younger sites.

Key words: cellulose decomposition, methodology, soil, microbial ecology, reclamation, succession

 

Porovnání různých metod měření rychlosti dekomposice celulózy použitých na různě starých plochách na výsypkách po těžbě uhlí.

Súhrn: Čtyři metody měření rychlosti dekomposice celulózy (opadové sáčky naplněné filtračním papírem, mikrokonteinery naplněné bavlněnou vatou, změna pevnosti bavlněného vlákna a změna pevnosti celofánu) byly porovnány v laboratoři s použitím vrchní vrstvy půdy ze čtyř ploch na výsypkách po těžbě hnědého uhlí rekultivovaných před 4, 20, 22 a 32 lety a s polopřirozeného lesa v okolí rekultivovaných ploch. Dále byla měřena mikrobní respirace bez a s přídavkem celulózy. S výjimkou celofánu, všechny metody ukazovaly podobný průběh rychlosti dekompozice během sukcese s prudkým nárůstem brzy po rekultivaci, vrcholem u 20-22-letých ploch a poklesem u starších ploch. Mikrobní respirace vykazovala podobný trend. Nicméně nárůst respirace po přidání celulózy byl pozorován pouze u starších ploch. To ukazuje na relativně větší zabudovávání uhlíku do mikrobní biomasy na mladších plochách.


Evaluation of the raw-material exploitation impacts to the landscape structure of the protected landscape area Ponitrie. 

Jan Jahn

Department of Ecology and Environment, Faculty of Natural Science of the Constantine Philosopher University, 949 01 Nitra, The Slovak Republic, e-mail: jknitra@centrum.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 4, 358-363, 2003.

Abstract: Knowledge obtained in the research of 63 areas of the raw material exploitation brings a new point of view for the evaluation of landscape structure changes. Changes can be evaluated in accordance with lithostratigraphic sequences. They vary in structure, age and spatial arrangement. Single interfered surfaces without any sign of anthroporegulation are in lead. Such a condition is an advantage for raise of ecologically valuated areas with spontaneous succession.

 

Hodnotenie dopadov ťažby nerastných surovín na krajinnú štruktúru v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

Súhrn: Poznatky získané výskumom na 63 lokalitách ťažby nerastných surovín prinášajú nový pohľad na hodnotenie zmien krajinnej štruktúry. Zmeny možno hodnotiť na základe litostratigrafických súborov, ktoré sa líšia zložením, vekom a priestorovým rozložením. Prevládajú plôšky s jednorazovým narušením, bez znakov antroporegulácie. Táto skutočnosť je priaznivá pre vytvorenie podmienok vzniku ekologicky hodnotných lokalít so spontánnou sukcesiou.


Landscape changes and landscape scenery: social approach. 

Miloslav Lapka, Eva Cudlínová

Institute of Landscape Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, The Czech Republic, e-mail: milala@uek.cas.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 4, 364-375, 2003.

Abstract: Rural landscape in the Czech Republic and in the western part of Europe is under great changes. We can witness at least two main streams in understanding the landscape changes. The first one should be called ”reduction” and the second ”multiple”. While the first one is more or less predictable, the second stream shows more intrinsic qualities of landscape ecosystems, including man and its world of values and attitudes. Landscape changes touch both approaches. There is one difficulty – how to find a common language and a common theme for ecology and the communities living in rural landscape. We introduce the narrative approach and its application for this purpose. There were three groups investigated in terms of individual stories (life-stories) connected with the future of rural landscape. Rural group, urban group and expert group have a common theme in their stories: high appreciation of rural landscape structure, of the ”face”, the scenery and mosaics of rural landscape, while the system of traditional rural values, settlements and culture are replaced by new landscape functions in the last two mentioned groups. We discussed the possibilities of using the narrative approach as the first step of the concept of adaptive management.

 

Změny v krajině a krajinná scenérie: sociální pohled.

Súhrn: Studie se zaměřuje na změny v rurální krajině. V teoretické části ukazuje, že změny v evropské rurální krajině se dotýkají jak viditelného povrchu ve smyslu struktur krajiny, jejích vzorů a krajinné mosaiky, tak skrytého systému lidských hodnot a postojů. Pro úspěšný krajinný management, dotýkající se krajinných změn, je však třeba najít společné sdílené postoje a hodnoty. Z tohoto důvodu je ve studii představena aplikace narativního přístupu ke krajinným změnám. V území jižních Čech byly sebrány narativní metodou příběhy tří skupin, které mají své zájmy v rurální krajině: soukromých rolníků – rurální skupina, lidí žijících na venkově, ale pracujících ve městě – urbánní skupina a lidí pracujících v krajině, ale mimo zemědělství – expertní skupina. Ukazuje se, že spojovacím článkem pro budoucí ochranu rurální krajiny by se mohla stát právě její tradiční rurální scenérie, procházející napříč všemi skupinami jako sdílená hodnota. Naopak, lze zřejmě očekávat velké změny tradiční zemědělské funkce rurální krajiny.


Mercury in skin and feathers of wild birds collected in Warsaw conurbation area. 

Tadeusz P. Żarski1, Łukasz Rejt2, Henryka Żarska1, Luiza Cieślik1, Jerzy F. Żarski1, Jozef Válka3

1 Department of Animal Environment Biology. Faculty of Animal Science, Warsaw Agricultural University, Poland
2 Museum and Institute of Zoology of Polish Academy of Sciences, Poland
3 Institute of Forest Ecology of Slovak Academy of Sciences, The Slovak Republic

Ekológia (Bratislava),Vol. 22, No. 4, 376-380, 2003.

Abstract: Twenty wild birds collected in the conurbation area Warsaw were subjected to study to determine the content of mercury in their skin and feathers. Evident relationship was confirmed between concentrations of mercury in these two covering tissues. The amounts of mercury both in skin and feathers were dependent to a considerable extent on the type of the bird‘s diet.

Key words: wild birds, skin, feather, mercury

 

Distribúcia ortute v koži a perí voľne žijúcich vtákov zozbieraných z aglomerácie mesta Varšava.

Súhrn: Z aglomerácie mesta Varšava bola u 20 kusov voľne žijúcich vtákov urobená analýza kože a peria na obsah ortute. V analyzovanom materiáli sa potvrdil vzťah medzi koncentráciami. Množstvo ortute v koži a v perí však do značnej miery záviselo od typu potravy týchto vtákov.


Radiation conditions at Bílý Kříž (the Czech Republic) in 2000 and 2001.

Irena Marková , Dalibor Janouš

Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Institute of Landscape Ecology, Zemědělská 1, 613 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: markova@mendelu.cz
Institute of Landscape Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Poříčí 3b, 603 00 Brno, The Czech Republic

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 4, 381-393, 2003.

Abstract: Evaluation of radiation conditions during the growing seasons (May–October) in 2000 and 2001 was performed at the ecological experimental study site of Bílý Kříž (the Moravian-Silesian Beskids). Daily sums of incident global radiation and daily sums of the diffuse component of incident global radiation were used to describe the radiation conditions as well as values of “diffuse index” (the share of diffuse component in global radiation) and “clearness index” (the share of global radiation in solar radiation incident on the upper boundary of the atmosphere). Average daily sum of incident global radiation determined for the whole growing season was 13.98 MJ.m-2 in the 2000 and 13.13 MJ.m-2 in the 2001. The year 2001 showed higher share of diffuse component in global radiation (average value of “diffuse index” for the whole growing season was 0.58 ± 0.28 in the 2000 and 0.64 ± 0.30 in the 2001). 21.2% of all days of the growing season could be characterized as clear days and 38.5% as overcast days in the 2000 and 18.0% of all days of the growing season as clear days and 43.5% as overcast days in the 2001. The average value of “clearness index” calculated for the whole growing season was 0.42 ± 0.20 in the 2000 and 0.39 ± 0.22 in the 2001.

Key words: incident global radiation - diffuse component of incident global radiation – diffuse index – clearness index

 

Popis radiačních podmínek na Bílém Kříži (Česká republika) v letech 2000 a 2001.

Súhrn: Na ekologickém experimentálním pracovišti Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) bylo provedeno zhodnocení radiačních podmínek během vegetační sezóny (květen–říjen) v letech 2000 a 2001. K popisu radiačních podmínek bylo použito denních sum dopadající globální radiace a denních sum difúzní složky dopadající globální radiace. Dále byly použity hodnoty „difúzního indexu“ (podíl difúzní složky v dopadající globální radiaci) a „clearness indexu“ (podíl dopadající globální radiace ve sluneční radiaci dopadající na horní hranici atmosféry). Průměrná denní suma dopadající globální radiace stanovená pro celou vegetační sezónu byla 13.98 MJ.m-2 v roce 2000 a 13.13 MJ.m-2 v roce 2001. Rok 2001 vykazoval větší podíl difúzní složky v dopadající globální radiaci (průměrná hodnota „difúzního indexu“ za celou vegetační sezónu byla 0.58 ± 0.28 v roce 2000 a 0.64 ± 0.30 v roce 2001). V roce 2000 bylo možné charakterizovat 21.2% ze všech dní vegetační sezóny jako dny jasné a 38.5 % jako dny zatažené, v roce 2001 bylo ve vegetačním období 18.0 % jasných dní a 43.5 % 
zatažených dní. Průměrná hodnota „clearness indexu“ vypočítaná za celou vegetační sezónu byla v roce 2000 0.42 ± 0.20 a v roce 2001 0.39 ± 0.22.


Browsing damage to broadleaves in some national nature reserves (Czech Republic) in 2000-2001. 

Petr Čermák, Radomír Mrkva

Department of Forest Protection and Game Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno, The Czech Republic, e-mail: cermacek@mendelu.cz

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 4, 394-403, 2003.

Abstract: The impact of ruminant even-toed ungulate game – red deer (Cervus elaphus), sika deer (Cervus nippon), fallow deer (Dama dama), mouflon (Ovis musimon), roe deer (Capreolus capreolus) and chamois (Rupicapra rupicapra) living in the open on the condition and development of forest ecosystems in some national nature reserves was studied in 2000 and 2001. The national nature reserves included into the project were NNR Vývěry Punkvy, NNR Praděd, NNR Vrapač, NNR Týřov, NNR Jezevčí vrch, NNR Karlštejn and NNR Břehyně-Pecopala. The browsing damage (% of damaged individuals in the total number of trees up to 2m height) was measured in deciduous species.
The studies showed that browsing damage to broadleaves remains a significant limiting factor for evolution of the forest ecosystems in some regions. In three of the studied reserves, viz. NNR Týřov, NNR Břehyně-Pecopala, and NNR Praděd, browsing reaches intensities which put into danger the set-up goals of protection in these landscape areas. In other two localities – NNR Vývěry Punkvy and NNR Vrapač – browsing has become a significant factor. There are only two nature reserves – NNR Karlštejn and NNR Jezevčí vrch – where browsing does not considerably affect the growth of the tree-layer.

Key words: national nature reserve, browsing, even-toed ungulate game

 

Poškození listnatých dřevin okusem ve vybraných národních přírodních rezervacích v letech 2000-2001.

V letech 2000 a 2001 byl hodnocen vliv volně žijících přežvýkavých sudokopytníků – jelena evropského (Cervus elaphus), siky východního (Cervus nippon), daňka skvrnitého (Dama dama), muflona (Ovis musimon), srnce evropského (Capreolus capreolus) a kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) – na stav a vývoj lesních ekosystémů vybraných národních přírodních rezervací. Šlo o NPR Vývěry Punkvy, NPR Praděd, NPR Vrapač, NPR Týřov, NPR Jezevčí vrch, NPR Lužické hory, NPR Karlštejn a NPR Břehyně–Pecopala. Byla zjištována míra okusu (% poškozených jedinců ze všech jedinců do 2 m výšky) u listnatých dřevin.
Tyto studie prokázaly, že okus listnatých dřevin zůstává na některých územích významným omezujícím faktorem přirozeného vývoje lesních ekosystémů. Ve třech rezervacích, NPR Týřov, NPR Břehyně-Pecopala a NPR Praděd je jeho role natolik významná, že ohrožuje stanovené cíle ochrany těchto území. V dalších dvou rezervacích, NPR Vývěry Punkvy a NPR Vrapač je významným faktorem. Pouze ve dvou rezervacích – NPR Karlštejn a NPR Jezevčí vrch – neovlivňuje okus vývoj dřevinného patra výraznější mírou.


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press