Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic PressEKOLÓGIAVolume 22 / No. 3 / 2003wild pear Pyrus pyraster (L.) B u r g s d. requirements on environmental conditions

Nároky hrušky planej Pyrus pyraster (L.) B u r g s d. na podmienky prostredia.

VIERA PAGANOVÁ

Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Slovak Agricultural University, Tulipánová 7, 949 01 Nitra, The Slovak Republic, e-mail: viera.paganova@uniag.sk

Abstract: Within the study of the wild pear (Pyrus pyraster (L.) B u r g s d.) variability in Slovakia, there were obtained data from 64 experimental plots, what allowed to analyse pear demands on environmental conditions. There were verified high demands of the pear on light and higher temperatures. Majority of the pear stands (80%) were found on altitudes up to 500 m. The highest frequency of this woody plant was found within the climate-geographic subtypes of the warm till temperate warm fold climate as well as of the warm and temperate warm mountain climate. Within all analysed experimental plots there were recognised average January temperatures ranging from -1.4şC to -5.8şC, average July temperatures ranging from 13.5şC to 20.4şC and annual sum of precipitation from 570 mm to 900 mm. In Slovakia pear grows mostly on fertile soils, supplied with the nutrients very well (Chernozem, Fluvi-mollic soils, Cambisols and Orthic Luvisols), or well (Luvisols, Pararendzinas and Fluvisols). Pear is flexible in demands on water content in soil and is able to grow from forest-steppe stands to inundated territories of the hardwood flooded forest. As it results from the analysis of environmental conditions, the wild pear is perspective woody plant concerning the expected changes of global climate.
Key words
: wild pear, environmental conditions, distribution, soil, population

Súhrn: Pri štúdiu premenlivosti hrušky planej (Pyrus pyraster (L.) B u r g s d.) na Slovensku sme získali údaje zo 64 pokusných plôch, čo umožnilo preskúmať nároky hrušky na podmienky prostredia. Overili sme nároky hrušky na svetlo a vyššie teploty. Väčšina lokalít s hruškou (80%) sa nachádzala v nadmorských výškach do 500 m. Najvyššiu početnosť mala táto drevina v klimaticko-geografickom subtype teplej až mierne teplej kotlinovej klímy, ako aj v teplej a mierne teplej horskej klíme. Na všetkých analyzovaných pokusných plochách sa priemerné teploty v januári pohybovali od -1.4 do -5.8 oC, priemerné júlové teploty sa pohybovali od 13.5 do 20.4 oC a ročný úhrn zrážok od 570 do 900 mm. Na Slovensku hruška rastie prevažne na humóznych pôdach veľmi dobre zásobených živinami (černozem, čiernice, kambizem a hnedozeme), alebo dobre zásobených živinami (luvizeme, pararendziny a fluvizeme). Hruška je prispôsobivá v nárokoch na obsah vody v pôde a je schopná rásť od stanovíšť lesostepného charakteru po zaplavované územia tvrdého lužného lesa. Ako vyplynulo z analýzy podmienok prostredia, pri očakávaných globálnych klimatických zmenách je hruška perspektívnou drevinou.

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 225-241, 2003.


Influence of secondary spruce cutting on increase of the aboveground biomass production of Calamagrostis arundinacea (Nálepkovo, THE Slovenské rudohorie Mts)

Vplyv odlesnenia na zvyšovanie nadzemnej biomasy druhu Calamagrostis arundinacea v Spišskej časti Slovenského rudohoria.

Ivana Vykouková

Department of Soil Science, Faculty of Natural Sciences of Comenius University, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, The Slovak Republic, e-mail: vykoukova@fns.uniba.sk

Abstract: The impact of sanitation cutting after massive secondary forest dying on the aboveground biomass production of Calamagrostis arundinacea was investigated in the Spiš part of the Slovenské rudohorie Mts (a communal forests of the Nálepkovo village). The values of biomass ranged in the interval 36.16 to 1417.91 g.m-2. Higher solar input and the development of new disengaged stands after sanitation cutting were the most important factors, which influenced increase of the Calamagrostis arundinacea aboveground biomass.
Key words
: Calamagrostis arundinacea, secondary spruce forests, aboveground biomass, forest dying

Súhrn: Z hľadiska celkového hodnotenia nadzemnej biomasy druhu Calamagrostis arundinacea môžeme konštatovať, že zmeny v svetelných podmienkach sa prejavili hlavne zvyšovaním početnosti populácie Calamagrostis arundinacea, ako aj narastaním hmotnosti jedincov, čo následne súvisí aj so zvyšovaním biomasy. Hodnoty biomasy tohto druhu sa pohybovali v rozpätí od 36,16 do 1417,91 g.m-2. Vo všetkých troch sledovaných porastoch (zapojený lesný porast, presvetlený lesný porast a rúbanisko po jednorazovom odlesnení) druh Calamagrostis arundinacea tvoril viac ako 50% z celkovej nadzemnej biomasy bylinnej vrstvy.

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 242-247, 2003.


DIURNAL CHANGES IN HORIZONTAL DISTRIBUTION OF ROTIFERS AND CRUSTACEANS OF A POLYMICTIC LAKE

Denné zmeny v horizontálnom rozšírení Rotifera a Crustacea polymiktického jazera.

NATALIA KUCZYŃSKA-KIPPEN, SŁAWOMIR CERBIN

Department of Hydrobiology, Adam Mickiewicz University, Marcelińska 4, 60-801, Poznań, Poland, e-mail: hydro@main.amu.edu.pl

Abstract: A study on the horizontal distribution of rotifers (Rotifera) and crustaceans (Cladocera and Copepoda) was conducted in Lake Budzyńskie, located in Wielkopolski National Park, Poland. Zooplankton was sampled six times within 24 hours (31 August-1 September, 1996) from five stations. These were located in a zone of rushes, two zones of submerged macrophytes (Chara and Myriophyllum) and two areas of free water between the vegetation beds. It was observed that the diurnal horizontal distribution of particular groups of zooplankton differs, mostly depending on the particular species of macrophyte. The highest numbers of both rotifers and crustaceans were recorded for the Myriophyllum verticillatum zone, irrespective of the time of the day.
Key words:
diurnal migrations, Rotifera, Cladocera, Copepoda, shallow lake, refuges

Súhrn: Výskum horizontálneho rozšírenia Rotifera Crustacea (Cladocera Copepoda) sme uskutočnili na jazere Budzyńskie vo Wielkopolskom Národnom parku v Poľsku.
Zooplankton sme odobrali šesťkrát za 24 hodín (31. august-1. september 1996) z piatich výskumných staníc, ktoré boli umiestnené v zóne rákosia, v dvoch zónach zatopených makrofýt (Chara Myrophyllum) a vo dvoch plochách voľnej vody. Zistili sme, že denné horizontálne rozšírenie zvláštnych skupín zooplanktónu sa odlišuje, hlavne čo sa týka špeciálnych druhov makrofýt. Najvyššie číslo u Rotifera Crustacea sme zaznamenali pre zónu Myriophyllum verticillatum.

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 248-256, 2003.


NUTRIENT CONCENTRATIONS AND BIOMASS IN LAKE VEGETATION AND NUTRIENT LIMITATION IN LAKES OF NORTHERN BLACK SEA REGION OF TURKEY

Koncentrácia živín a biomasy v jazernej vegetácii a limitácia potravy v jazerách regiónu Severného Čierneho mora v Turecku.

ALI BILGIN, ERKAN YALCIN, HAMDI GÜRAY KUTBAY, MAHMUT KILINC

University of Ondokuz Mayis, Department of Biology, 55139, Kurupelit-Samsun, Turkey, e-mail: abilgin@omu.edu.tr

Abstract: Biomass and nutrient concentrations (mg/g) in plant communities in four major lakes which situated in Northern Black Sea Region of Turkey were examined. Biomass values were significantly changed some of the plant communities in studied lakes, however, there were no significant differences between plant communities in respect to biomass in some lakes. Most of the plant communities in studied lakes were N- and K-deficient. There were significant differences between plant communities even in same communities in different lakes. Water parameters were usually significantly changed from spring to fall.
Key words:
nutrient limitation, lake vegetation, water chemistry, biomass of lake communities

Súhrn: V štyroch hlavných jazerách situovaných v regióne Severného Čierneho mora v Turecku sme v rastlinných spoločenstvách skúmali koncentráciu biomasy a živín (mg/g). Zistili sme, že hodnoty biomasy rastlinných spoločenstiev sa významne menia, avšak v niektorých jazerách neboli významné rozdiely. Väčšina rastlinných spoločenstiev v skúmaných jazerách mala nedostatok K a N. Významné rozdiely boli medzi rastlinnými spoločenstvami v rovnakom spoločenstve rôznych jazier. Zaznamenali sme aj významné zmeny vo vodných parametroch.

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 257-268, 2003.


Development of horizontal landscape structure in the Pohořsko region (THE Czech-Austrian frontier) between 1938-2000

Vývoj prostorové struktury krajiny v regionu Pohořsko (česko-rakouské pohraničí) mezi lety 1938-2000.

Jan Kubeš, Karolína Mičková

University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, Dept. of Geography, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, The Czech Republic, e-mail: kubes@pf.jcu.cz, mickova@pf.jcu.cz

Abstract: Development of landscape use and landscape cover structures was examined in the region Pohořsko (region alongside the Czech-Austrian frontier). Research was based on historical and current data about extent of plot types in Cadastral Units and on aerial photos covered a part of the study area and the landscape segment near the Czech-Austrian frontier. Increase of forest plots and decrease of arable land plots were recorded in all Cadastral Units. However, these tendencies manifest more or less intensive courses according to the local geographical conditions. Extent of forest find out from aerial photographs proceeded higher then their extent indicated in statistics. Slight increase of water areas and important one of moorlands were also recorded. Reduction of landscape cover elements density in the open landscape took also place. The share of dispersed tree and shrub vegetation has slowly increased.
Key words:
land use, land cover, development of landscape structure, frontier regions of the Czech Republic

Súhrn: V regionu Pohořsko (oblast Novohradských hor a jejich podhůří) byl sledován vývoj využití krajiny a krajinného krytu na základě historických a současných dat o rozloze druhů pozemků v katastrálních územích a na základě historických a současných leteckých snímků z části řešeného území a také z krajinného segmentu podél česko-rakouské státní hranice. Ve všech sledovaných katastrálních územích byl zjištěn nárůst zastoupení lesních pozemků a úbytek zastoupení pozemků orné půdy, přičemž průběh zjištěných změn závisí na místních geografických podmínkách (také na nadmořské výšce). Rozloha lesa zjištěná z leteckých snímků je vyšší, než jeho rozloha vykazovaná ve statistice pozemků. Dále byl zaznamenán pomalý nárůst zastoupení vodních ploch a velký nárůst v případě zastoupení mokřadů. Došlo též ke „zhrubnutí mozaiky“ otevřené krajiny, zastoupení rozptýlené dřevinné vegetace v otevřené krajině se pomalu zvyšovalo.

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 269-283, 2003.


SOME FACTORS CONCERNING THE ISSUE OF FOREST FIRES IN THE MEDITERRANEAN PART OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Niekoľko faktorov ovplyvňujúcich lesné požiare v mediteránnej časti Chorvátskej republiky.

ŽELJKO ŠPANJOL, KSENIJA ŠEGOTIĆ, ANAMARIJA JAZBEC, VLADIMIR HITREC

Faculty of Forestry, University of Zagreb, Svetošimunska 25, p.p. 422, 10002 Zagreb, Croatia, e-mail: segotic@sumfak.hr, jazbec@sumfak.hr

Abstract: There are no substantial temperature differences between the observed islands in the three summer months: June, July and August. There are, however, differences in the duration of fires and the size of burned areas on the islands of Rab and Korčula. These differences are considered to be the result of differently organised fire control on the islands under observation.
Key words
: fires, air temperature, number of fire occurrences, duration of fires, burned area, AHP model

Súhrn: V letných mesiacoch jún, júl a august na skúmaných ostrovoch sú rozhodujúce teplotné rozdiely. Rozdiely sú však v trvaní požiarov a veľkosti vypálených oblastí na ostrovoch Ráb a Korčuľa. Tieto rozdiely sú výsledkom rôzne organizovanej ochrany proti požiarom na skúmaných ostrovoch.

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 284-291, 2003.


Heavy-metal concentration in the toad Bufo bufo from a region of Mochovce, Slovakia

Koncentrácia ťažkých kovov v tkanivách ropúch Bufo bufo v regióne Mochovce, Slovensko.

Robert Stawarz1, Marian Zakrzewski1, Alojz Marenčík2, Štefan Hraška2

1Pedagogical University, Institute of Biology. ul. Podbrzezie 3, 30-054 Krakow, Poland
2
Constantine the Philosopher University, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra, The Slovak Republic

Abstract: The concentration of three heavy metals in the tissues of the toad Bufo bufo, living near the area of the Mochovce, Slovakia. The liver contained significantly higher amounts of copper (males: 570.83±37.33 µg/g dry weight, females: 90.75±2.45 µg/g dry weight), the kidney contained higher amounts of cadmium (males: 15.42±2.68 µg/g, females: 15.16±0.93 µg/g dry weight).
The high concentration of zinc was detected in kidney (males: 148.18±37.81 µg/g, females: 126.24±14.16 µg/g dry weight). Such concentrations of copper, cadmium and zinc, corresponding to the highly polluted areas, were detected. Toads were during matting period and they were migrated to the wet areas over the stream. The main sources of the stream pollution seem to be fertilizers containing heavy metals as trace elements, pesticides with a heavy metal in their formula, industries and peoples discharge their effluents into this stream.
Key words:
heavy metal, cooper, cadmium, zinc, Bufo bufo, liver, kidney, shin

Súhrn: V oblasti Mochoviec sme skúmali koncentráciu troch ťažkých kovov v tkanivách ropuchy Bufo bufo. Pečeň obsahovala signifikantné množstvo medi (samčekovia: 570,83 ± 37,33 µg/g sušiny, samičky: 90,75 ± 2,45 µg/g sušiny). Obličky obsahovali zvýšené množstvo kadmia (samčekovia: 15,42 ± 2,68 µg/g sušiny, samičky 15,16 ± 0,93 µg/g sušiny). Vysoká koncentrácia zinku bola detegovaná v obličkách (samčekovia: 148,18 ± 37,81 µg/g sušiny, samičky: 126,24 ± 14,16 µg/g sušiny). Tieto detegované koncentrácie medi, kadmia a zinku majú vzťah k veľmi znečistenému prostrediu. Ropuchy boli v období párenia a migrovali z vlhkejších oblastí priľahlého potoka. Ako hlavné zdroje znečistenia potoka možno označiť hnojivá obsahujúce stopové množstvá ťažkých kovov, priemysel, pesticídy s ťažkými kovmi a splašky, ktoré ľudia vypúšťajú do tohto potoka.

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 292-297, 2003.


Forest Road Formation Width as an Indicator of Human Impact on Forest Environment

Šírka lesných ciest ako indikátor vplyvu človeka na les.

Igor Potocnik

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Dep. of Forestry and Renewable Forest Sources, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: igor.potocnik@uni-lj.si

Abstract: The paper deals with the necessary width of forest road formation. Forest roads are necessary for multifunctional management with forests. Beside positive effects forest roads bring also negative effects. One of them is loss of forest area due to its construction in forest environment. The estimation of the possible loss of forest area was the main objective of the research. Rock base and terrain slope were analysed as some of the factors that impact to the road formation width. Comparison the road formation width and basic rocks shows that limestone is the most favourable and tonalite the less. We conclude that road formation width could increase up 80% more on steeper terrain (comparing to gentle terrain slope) and 20% on less solid rock base regardless the terrain slope. It varies between 5.4 m (solid rock base, gentle slope) and 11.4 m (soft rock base, steep slope). We suggest the estimated road formation width to be one of the indicators of human impact on forest environment during the amortisation period of the road (35 to 40 years).

Súhrn: V práci sa zaoberáme potrebnou šírkou lesných ciest, ktoré sú dôležité pre multifunkčný manažment lesov. Lesné cesty majú nielen kladný, ale i negatívny vplyv. Jedným z nich je strata plochy lesa pri ich výstavbe. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo zhodnotiť možné straty plochy lesa. Analyzovali sme podložie a sklon terénu ako faktory ovplyvňujúce šírku lesných ciest. Z porovnania šírky a podložia vidieť, že vápenec je najvhodnejším a tonalita je menej vhodným podložím. Predpokladáme, že šírka ciest by sa na strmšom teréne ( v porovnaní s menej strmým svahom) mohla zvýšiť o 80 % a o 20 % na menej pevnom podloží.
Pohybuje sa to medzi 5,4 m (pevné podložie, mierny svah) a 11,4 m (mäkké podložie, strmý svah). Navrhujeme, aby zhodnotenie šírky lesných ciest bolo jedným z indikátorov dopadu ľudskej činnosti na les počas amortizácie cesty (35 až 40 rokov).

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 298-304, 2003.


Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesni Potok catchment, the Czech Republic

Distribuce, cykly a vlivy vybraných anorganických kontaminantů na ekosystém povodí Lesního potoka v České republice.

Luděk Minařík1, Petr Skřivan1, Jiří K. Novák1, Daniela Fottová2, Tomáš Navrátil1

1Geological Institute, Academy of Sciences, Rozvojová 135, Praha 6 - Suchdol, The Czech Republic, e-mail: skrivan@gli.cas.cz
2
Geological Survey, Klárov 3, Praha 1 - Malá Strana, The Czech Republic

Abstract: Biogeochemistry of the anthropogenic contaminants As, Be, Cd, Cu and Pb was studied in the experimental Lesní potok catchment in central the Czech Republic. The completely forested landscape is underlined by syenogranite and monzogranite. Bedrock, as well as the soil cover, are enriched by As, Be and Pb. The enrichment of Cu and Pb in topmost layers of the soil profile are due to low mobility of elements, metabolic cycling by vegetation (Cu), and anthropogenic emissions (Pb). The content of As and Cd is more or less evenly distributed with depth, and in to a certain extent controlled by content of the soil clayey fraction. Concentration of mobile Be increases with depth of the soil profile. Atmospheric (mostly anthropogenic) inputs of As, Pb and Cu have been considerable. Bulk fluxes of all the studied contaminants in precipitation decreased in period 1994-1999 by approximately 80%. The distribution of elements between the solid and liquid phases depends on pH and Eh of system. Mobility of Pb and Cu is low, what results in their gradual accumulation in soils. Solid forms of As become mobile under reducing conditions. This is reflected in high concentration of As in shallow groundwater, which exceeds more than 50x that in surface water. Atmospheric inputs of Cd and Be are low (< 40 and < 20 mg.m-2.year-1, respectively). The balance of atmospheric inputs and outputs through the surface water and shallow groundwater shows moderate accumulation of Cd. On the other hand, export of Be is more than 300 mg.m-2.year-1.
Key words
: As, Be, Cd, Cu, Pb, contaminants, cycling, catchment, mass balance

Súhrn: Biogeochemie některých antropogenních kontaminantů byla studována v povodí Lesního potoka ve středních Čechách.
Granitické horniny, které tvoří krystalické podloží v oblasti povodí, jsou obohaceny arzénem, beryliem a olovem. Rovněž půda nad granitem (převážně kambisolového typu) má zvýšený obsah těchto prvků.
Atmosférický vstup As, Cu a Pb do povodí je značný na rozdíl od vstupu Be a Cd. Látkové bilance ukazují systematický pokles obsahu anorganických kontaminantů v atmosférických srážkách během sledovaného období 1994-2000. Je to především důsledkem snižování emisí ze spalování uhlí a přechodu na bezolovnatý benzín v Čechách koncem 90. let dvacátého století.

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 305-322, 2003.


Attempt to assessment of non-production soil functions – filtration of organic contaminants

Pokus o hodnotenie neprodukčných funkcií pôdy – filtrácia organických kontaminantov.

Gabriela Barančíková, Mikuláš Madaras

Soil Science and Conservation Research Institute Bratislava, Regional station Prešov, Reimanova 1, 08001 Prešov, The Slovak Republic, e-mail: bar@vupop.sk

Abstract: The paper deals with soil quality assessment and evaluation of soil functions. Because of numerous potential land uses, it is not possible to evaluate soil quality by an only index for all recent and future land uses. Soil quality assessment thus has to be related to particular recent or planned future land use. Nevertheless, partial soil functions can be evaluated alone and then score values of the most important functions can be combined into soil quality index. In this study we attempt to describe and quantify the capability of soil to function as a filter in the cycle of specific organic pollutants. The basis of the approach is comprehension and numerical expression of key physical and chemical processes which account for soil filtration function. Relevant processes were described using soil and environmental indicators. Minimum data set of indicators used for evaluation included quantity and quality of soil organic matter, humus layer thickness, clay content and soil thickness as soil quality indicators and precipitation as an environmental factor. As a demonstration of practical application, data from existing database of selected soil profiles of Complex Soil Survey in the Slovak Republic were used for calculation of a filtration capability score. Indicators were transformed and normalized by soil scoring functions, combined into equation for score of filtration capability and five categories of filtration capability were set up. The map of categories of the soil filtration capability in the Slovak Republic was processed using methods of spatial statistics.
Key words
: soil quality, soil functions, indicators, organic pollutants, contamination, minimum data set

Súhrn: V práci sa zaoberáme posudzovaním kvality pôdy a hodnotením funkcií pôd. Kvalita pôdy nemôže byť pre veľké množstvo potenciálnych využití pôdy ohodnotená jediným indexom, ale mala by sa posudzovať vzhľadom na určité súčasné alebo plánované využitie pôdy. Naproti tomu možno samostatne hodnotiť čiastkové pôdne funkcie a do vytvorenia pôdneho indexu potom zahrnúť tie pôdne funkcie, ktoré sú pre príslušné využitie najdôležitejšie. Pokúsili sme sa opísať a kvantifikovať schopnosť pôdy slúžiť ako filter v cykle špecifických organických kontaminantov. Základom prístupu je pochopiť a číselne vyjadriť hlavné fyzikálne a chemické procesy, ktoré sa na danej funkcii zúčastňujú. Relevantné procesy sme opísali pomocou pôdnych a environmentálnych indikátorov. Minimálny súbor indikátorov zahŕňal množstvo a kvalitu pôdnej organickej hmoty, hrúbku humusového horizontu, obsah ílu a hĺbku pôdy ako pôdne indikátory a množstvo zrážok ako environmentálny indikátor. Ako príklad praktickej aplikácie sme skóre filtračnej schopnosti vypočítali pre pôdy zahrnuté v databáze výberových sond Komplexného prieskumu pôd v SR. Indikátory sme transformovali a normalizovali prostredníctvom skórovacích funkcií a spojili do rovnice pre skóre filtračnej schopnosti. Podľa získaného skóre sme filtračnú schopnosť rozčlenili do piatich kategórií. Metódami priestorovej štatistickej analýzy sme vytvorili mapu kategórií filtračnej schopnosti pôd Slovenskej republiky.

Ekológia (Bratislava), Vol. 22, No. 3, 223-336, 2003.


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press