Electronic Library of Scientific LiteratureBRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
BRATISLAVA MEDICAL JOURNALVolume 99 / No. 3-4 / 1998
AUDIT OF CARDIOVASCULAR DISEASES

AUDIT KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB

CAGÁŇ S., TRNOVEC T.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 131-137

Download full text in PDF format (198 kB)


RELATIONSHIP OF INSULIN RESISTANCE TO SMALL DENSE, LOW DENSITY LIPOPROTEIN PARTICLES IN THE DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROSIS IN DIABETES MELLITUS TYPE 2

VZŤAH INZULÍNOVEJ REZISTENCIE A MALÝCH DENZNÝCH LIPOPROTEÍNOV S NÍZKOU HUSTOTOU K ROZVOJU ATEROSKLERÓZY PRI DIABETES MELLITUS 2. TYPU

FÁBRYOVÁ Ľ., CAGÁŇ S.

Diabetes mellitus type 2 (DM type 2) is a common disease that is associated with high mortality and morbidity due to macrovascular and microvascular complications. CHD mortality and morbidity is 2-3 times higher in diabetic than in non-diabetic patients.
There are many potentially atherogenic factors in diabetes these may underlie this problems. Except major risk factors (high serum cholesterol concentration, hypertension, cigarette smoking), insulin resistance is common in DM type 2 patients. The dyslipidemic component of insulin resistance is „atherogenic lipoprotein phenotype", its components include small LDL particles (pattern B) with higher atherogenic risk.
Several recent studies have demonstrated the preponderance of small, dense LDL in patients with DM type 2 and IR. The question of whether small, dense LDL can be explained by triglyceride levels alone or whether it is directly related to DM type 2 and insulin resistance is still the subject of debate. If serum triglycerides exceed 1,3 mmol/l, small, dense LDL increases. The practical implication is that serum triglyceride levels should be maintained as low as possible to prevent the deleterious effects of triglycerides on LDL subclass distribution and size.
There are several potential mechanisms to explain the increased atherogenicity of dense LDL (small dense LDL is more susceptible to lipid peroxidation and oxidation leading to its increased uptake by macrophages and subsquent removal by scavenger pathway, also has a lower binding affinity to LDL receptors).
Theoretical grounds postulate that the treating of diabetic dyslipoproteinemias would reduce atherosclerosis disease. However, to date, there have been no intervention studies specifically designed to test this postulate in the diabetic population. Such studies the Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (DAIS), Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD), Collaborative Atorvastatin in Diabetes Study and Lipid in Diabetes Study are currently in progress. (Tab. 4, Fig. 2, Ref. 81.)
Key words: diabetes, dyslipoproteinemia, small dense LDL.

Bratisl Lek Listy 1998; 99: 138-145

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších ochorení so zvyšujúcou sa prevalenciou na celom svete. Budúcnosť diabetika 2. typu je ohrozená aj makroangiopatickými komplikáciami. Hlavnou príčinou mortality pri DM 2. typu sú kardiovaskulárne ochorenia, najmä ischemická choroba srdca, ktorá sa u diabetikov vyskytuje 2-3-krát častejšie ako v nediabetickej populácii.
Základné rizikové faktory aterosklerózy ako hypercholesterolémia, hypertenzia, fajčenie sa zúčastňujú asi 50 % na progresii aterosklerózy. Druhú polovicu predstavuje zrejme inzulínová rezistencia (IR) so skupinou rizikových faktorov, ktoré sa s ňou pravidelne združujú a významne zvyšujú riziko vzniku a rozvoja aterosklerózy. Za dyslipidemický komponent syndrómu IR sa považuje aterogénny lipoproteínový fenotyp, ktorého súčasťou je výskyt tzv. malých denzných LDL označovaných ako fenotyp B-LDL s výrazne aterogénnym potenciálom.
Mnohé štúdie poukazujú na výskyt malých denzných LDL u pacientov s DM 2. typu a IR. Často sa diskutuje o tom, či sa ich výskyt dá vysvetliť len samým zvýšením hladín triacylglycerolov (TGL), alebo je v priamom vzťahu k DM 2. typu a IR. Zvýšenie hladín malých denzných LDL nastáva už pri zvýšení TGL nad 1,3 mmol/l. Obsah TGL v plazme a veľkosť častíc VLDL sa považujú za významný prediktor veľkosti dominantnej subfrakcie LDL. Malé častice VLDL sú substrátom pre vznik veľkých LDL, naopak veľké častice VLDL bohaté na TGL dávajú vznik malých LDL. Z týchto konštatovaní vyplýva úsilie o dosiahnutie čo najnižšej hladiny TGL, v snahe eliminovať ich efekt na zloženie a veľkosť LDL-partikúl.
V literatúre sa opisuje mnoho mechanizmov, ktoré vysvetľujú podiel malých denzných LDL na rozvoji aterosklerózy a jej komplikácií pri DM 2. typu (zvýšený prienik malých častíc do steny cievy, zvýšená afinita k cievnej stene s predĺžením expozície voči voľným kyslíkovým radikálom, vznik „glykooxidačných" aterogénnych produktov, znížená rezistencia voči oxidatívnej modifikácii, nižšia afinita k LDL-receptoru).
Napriek tomu, že teoretické znalosti jednoznačne podporujú nevyhnutnosť terapie diabetickej dyslipidémie, v súčasnosti neexistuje žiadna štúdia, ktorá by potvrdila hypotézu, že korekcia dyslipoproteinémie u diabetikov redukuje morbiditu i mortalitu na ICHS. Prísľubom potvrdenia hypotézy sú práve prebiehajúce štúdie The Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (DAIS), Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD), Collaborative Atorvastatin in Diabetes Study a Lipid in Diabetes Study. (Tab. 4, obr. 2, lit. 81.)
Kľúčové slová: diabetes mellitus, dyslipidémia, malé denzné LDL.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 138-145

Download full text in PDF format (273 kB)


PRE-HOSPITALIZATION PHASE OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

PREDHOSPITALIZAČNÁ FÁZA AKÚTNEHO INFARKTU MYOKARDU

MIKLA F., MURÍN J., KASPER Jr. J., MALÍK J., BULAS J.

The therapy of AMI is aimed at the prevention of death, minimalization of discomfort caused by the disease and the reduction of the infarction focus (as soon and as markedly as possible) since the success of this step links with the later short-term as well as the long-term prognoses of the patient. (Tab. 2, Ref. 15.)
Key words: acute myocardial infarction, therapy of AIM, prognosis of AIM.

Bratisl Lek Listy 1998; 99: 146-148

Cieľom liečby AIM je prevencia úmrtia, minimalizácia dyskomfortu spôsobeného ochorením a zmenšením (čím skôr a čím výraznejšie) veľkosti infarktového ložiska, pretože od tohto úspechu sa odvíja neskoršia krátkodobá aj dlhodobá prognóza pacienta. (Tab. 2, lit. 15.)
Kľúčové slová: akútny infarkt myokardu, liečba AIM, prognóza pri AIM.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 146-148

Download full text in PDF format (206 kB)


THE PREDICTIVE VALUE OF BIOCHEMICAL MARKERS IN ACUTE CORONARY SYNDROMES

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM BIOCHEMICKÝCH MARKEROV PRI AKÚTNYCH KORONÁRNYCH SYNDRÓMOCH

PECHÁŇ I.

The article reviews the possibilities of biochemical markers in coincidence with the assessment of prognosis in acute coronary syndromes and in the revealing of effectivity of their therapy. The current options of clinical biochemistry in many cases allow to supplement, confirm, or exclude the results of modern physical and other clinical examination methods and in this way to contribute to the accuracy of the diagnostic process, and enable to comment the prognosis and the risk measure of the patient.
A significant progress has been achieved in the assessment of effectivity in thrombolytic therapy in acute myocardial infarction, where especially the series assessment of myoglobin levels or specific troponin cardiomarkers can facilitate the process of physician's decision as to the assessment of the subsequent procedure in the treatment of patients.
The assessment of levels of both specific and partly less specific cardiomarkers becomes one of the criteria of the decision in coincidence with ischaemic episodes in the peri and post-operative periods (the diagnosis of peri-operative myocardial infarction). Specific troponin cardiomarkers acquire an extraordinary significance in the prediction of the measure of risk in patients with unstable angina pectoris where already one single assessment of the level of these markers is sufficient for hospitalization of the patient and thus enables to change the physician's strategy of further therapy. (Ref. 95.)
Key words: biochemical cardiomarkers, effectivity of thrombolytic therapy, peri-operative myocardial infarction, non-stabile angina pectoris.

Bratisl Lek Listy, 1998; 99: 149-156

V prehľadovom článku sa uvádzajú možnosti biochemických markerov pri určovaní prognózy akútnych koronárnych syndrómov a pri odhaľovaní efektívnosti ich liečby. Súčasné možnosti klinickej biochémie dovoľujú v mnohých prípadoch doplňovať, potvrdzovať alebo vylučovať výsledky moderných fyzikálnych a ďalších klinických vyšetrovacích metód, a tak prispievať nielen k spresneniu diagnostického procesu, ale vysloviť sa i k prognóze a rizikovosti pacienta.
Výrazný pokrok sa dosiahol pri určovaní efektívnosti trombolytickej liečby pri akútnom infarkte myokardu, kde najmä sériové stanovenie hladiny myoglobínu alebo špecifických kardiomarkerov - troponínov - môže uľahčiť rozhodovací proces lekára pri určovaní ďalšieho postupu pri manažovaní pacienta. Stanovenie hladín špecifických a sčasti i menej špecifických kardiomarkerov sa stáva jedným z kritérií pri hodnotení zníženej funkcie srdca, pri detegovaní akútnych ischemických príhod v perioperačnom a pooperačnom období (diagnóza perioperačného infarktu myokardu). Mimoriadny význam dostávajú špecifické kardiomarkery z rodiny troponínov pri predikcii rizikovosti pacienta pri nestabilnej angina pectoris, kde často stačí už jediné stanovenie hladiny týchto markerov pri prijatí pacienta, a tak umožňuje zmeniť stratégiu lekára pri jeho ďalšej liečbe. (Lit. 95.)
Kľúčové slová: biochemické kardiomarkery, efektívnosť trombolýzy, perioperačný infarkt myokardu, nestabilná angina pectoris.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 149-156

Download full text in PDF format (252 kB)


THROMBOLYTIC THERAPY IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

TROMBOLYTICKÁ LIEČBA AKÚTNEHO INFARKTU MYOKARDU

REMKOVÁ-OKRUCKÁ A.

The data gained from clinical studies in the past years have indicated that the thrombolytic therapy (TL) has favourable effect on patients with acute myocardial infarction (AMI). It is aimed at reperfusion in the ischaemic area, a decrease in the extent of infarction site and a decrease in mortality.
TL administered within the initial hours after the onset of AMI leads to better results than when administered after several hours. Currently, TL is not limited by age. The patients who were given streptokinase (SK) or anistreplase (APSAC) prior to more than 4 days, if necessary, urokinase or alteplase (rt-PA) should be given. There are differences in the opinions as to the optimal selection of thrombolytic drugs. However, all currently used drugs lead to a significant decrease in mortality due to AMI. The preferential use of accelerated administration of rt-PA in contrast to SK is justified in younger patients with extensive AMI of the anterior wall, in whom the therapy has begun within 4 hours since its onset.
The occurence of severe bleeding indicates that TL should be halted and coagulation factors should be replaced by freshly frozen plasma or fibrinogen concentrate, if necessary, transfusion of full blood should take place. If the severe bleeding occurs shortly after the administration of SK, the persisting plasminaemia can be arranged by antifibrinolytic drugs.
An improvement in TL results can be achieved by adjuvant antithrombotic therapy. At the same time, in addition to acetylsalicylic acid, the patient treated with rt-PA should be given heparin. Heparin administration is not necessary in patients treated with SK or APSAC. However, heparin is indicated in patients at risk due to systemic embolization in congestive heart disease, extensive infarction or atrial fibrillation. (Tab. 1, Ref. 28.)
Key words: acute myocardial infarction, thrombolytic therapy, antithrombotic therapy, streptokinase, alteplase (rt-PA), heparin, reperfusion/reocclusion of coronary artery.

Bratisl Lek Listy 1998; 99: 157-161

Údaje z veľkých klinických štúdií v posledných rokoch poukázali na priaznivý účinok trombolytickej liečby (TL) u pacientov s akútnym infarktom myokardu (AIM). Jej cieľom je reperfúzia ischemickej oblasti, zníženie rozsahu ložiska infarktu a zníženie mortality.
TL podaná v prvých hodinách od vzniku AIM vedie k lepším výsledkom než jej podanie po niekoľkých hodinách. V súčasnosti TL už nie je limitovaná vekom. Pacienti, ktorí pred viac ako 4 dňami dostali streptokinázu (SK) alebo anistreplázu (APSAC), musia v prípade potreby dostať urokinázu alebo alteplázu (rt-PA). Na výber optimálneho trombolytika sú rozdielne názory. Všetky z doterajších trombolytík však vedú k významnému zníženiu mortality pri AIM. Prednostné použitie akcelerovaného podania rt-PA oproti SK je odôvodnené u mladších pacientov, s rozsiahlym AIM prednej steny, u ktorých sa liečba začala do 4 hodín od jeho vzniku.
Pri výskyte závažného krvácania by sa mala TL zastaviť, koagulačné faktory substituovať čerstvo zmrazenou plazmou alebo koncentrátom fibrinogénu, podľa potreby sa podáva transfúzia plnej krvi. Ak sa závažné krvácanie vyskytne krátko po podaní SK, pretrvávajúcu plazminémiu možno upraviť antifibrinolytikami.
Zlepšenie výsledkov TL možno dosiahnuť adjuvantnou antitrombotickou liečbou. Okrem kyseliny acetylsalicylovej by pacienti liečení rt-PA mali súčasne dostať aj heparín. Pri liečbe SK alebo APSAC nie je síce potrebné podanie heparínu, je však indikované u pacientov s rizikom systémovej embolizácie pri kongestívnom zlyhaní srdca, rozsiahlom infarkte alebo fibrilácii predsiení. (Tab. 1, lit. 28.)
Kľúčové slová: akútny infarkt myokardu, trombolytická liečba, antitrombotická liečba, streptokináza, altepláza (rt-PA), heparín, reperfúzia/reoklúzia koronárnej artérie.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 157-161

Download full text in PDF format (221 kB)


REPERFUSION ARRHYTHMIAS

REPERFÚZNE ARYTMIE

JURKOVIČOVÁ O., CAGÁŇ S.

Reperfusion arrhythmias originate as a consequence of the complex of cellular and humoral reactions accompanying the opening of coronary artery. As the primary cause of their generation are considered the chemically defined substances that are produced and accumulated in myocardium during reperfusion. The key role is ascribed to free oxygen radicals but of importance are also other substances such as calcium, thrombin, platelet activating factor, inositol triphosphate, angiotensin II and others. These chemical mediators of reperfusion arrhythmias operate as modulators of cellular electrophysiology causing the complex changes at the level of ion channels.
It is supposed that in the genesis of reperfusion arrhythmias unlike ischemic arrhytmias operate nonreentrant mechanisms such as abnormal or enhanced automacy and triggered activity due to afterdepolarizations.
As a typical reperfusion arrhythmia is considered an early (within 6 hours after start of thrombolysis), frequent (>30 episodes/hour) and repetitive (occurring during >3 consecutive hours) accelerated idioventricular rhythm (AIVR). AIVR with such characteristics has a high specificity and positive predictive accuracy but relative low sensitivity as a predictor of reperfusion. Thus, in occurrence of AIVR, recanalization of infarction-related coronary artery is very probable, but in absence of AIVR, reperfusion is still not excluded.
The following arrhythmias are regarded also as markers of reperfusion: frequent premature ventricular complexes (>twofold increase in frequency within 90 minutes after the start of thrombolysis), a significant increase of episodes in nonsustained ventricular tachycardia, sinus bradycardia and probably also high-degree atrioventricular blocks. At present, there is no definite evidence, as to whether sustained ventricular tachycardia and especially ventricular fibrillation can be caused by reperfusion.
Reperfusion arrhythmias are an important noninvasive marker of successful recanalization of infarction-related coronary artery. However, they are also a sign of reperfusion injury and a finding which may limit the favourable effect of reperfusion. In account of that, there is a very intensive search for pharmacologic interventions which could protect or attenuate the reperfusion injury and thereby also the genesis of reperfusion arrthythmias. Althgough promising results were obtained with many substances antagonizing the effects of mediators of reperfusion injury, there is no definite recomendation for their use under clinical conditions. However, the results from the latest clinical trials with ACE inhibitors are very promising. These trials render relative conclusive evidence, that ACE inhibitors could have a protective effect against reperfusion arrhythmias. (Ref. 89, Tab. 1.)
Key words: accelerated idioventricular rhythm, acute myocardial infarction, free oxygen radicals, recanalization of coronary artery, reperfusion arrhythmias.

Bratisl Lek Listy 1998; 99: 162-171

Reperfúzne arytmie vznikajú ako následok komplexných celulárnych a humorálnych reakcií, ktoré sprevádzajú otvorenie predtým uzavretej koronárnej artérie. Za primárnu príčinu ich vzniku sa považujú chemicky definované látky, ktoré vznikajú a hromadia sa v myokarde počas reperfúzie. Kľúčová úloha sa pripisuje voľným kyslíkovým radikálom, avšak významne sa podieľajú aj iné látky, ako je kalcium, trombín, faktor aktivujúci trombocyty, inozitoltrifosfát, angiotenzín II a iné. Tieto chemické mediátory reperfúznych arytmií pôsobia ako modulátory celulárnej elektrofyziológie tým, že vyvolávajú komplexné zmeny na úrovni iónových kanálov.
Predpokladá sa, že pri vzniku reperfúznych arytmií sa na rozdiel od arytmií podmienených ischémiou uplatňujú iné mechanizmy než mechanizmus reentry, a to abnormálna, resp. zvýšená automacia a spúšťaná aktivita („triggered activity") vznikajúca na podklade následných depolarizácií („afterdepolarizations").
Za typickú reperfúznu arytmiu sa považuje predovšetkým včasný (do 6 hodín od spustenia trombolýzy), frekventný (>30 epizód/h) a repetitívny (objavujúci sa po dobu >3 po sebe idúcich hodín) zrýchlený komorový rytmus (ZKR). Ako prediktor úspešnej reperfúznej liečby má takto definovaný ZKR vysokú špecifickosť i pozitívnu prediktívnu hodnotu, ale pomerne nízku senzitívnosť. Pri výskyte ZKR je teda rekanalizácia koronárnej artérie prislúchajúcej akútnemu infarktu myokardu (AIM) vysoko pravdepodobná. Chýbanie ZKR ju však ešte nevylučuje.
Ďalšími arytmiami, ktoré sa považujú za markery reperfúzie, sú: frekventné komorové extrasystoly (>2-násobné zvýšenie frekvencie výskytu počas 90 minút od spustenia trombolýzy), významné zvýšenie epizód nepretrvávajúcej komorovej tachykardie, sínusová bradykardia a pravdepodobne aj átrioventrikulárne blokády vyššieho stupňa. Názory na to, či môže reperfúzia vyvolávať aj pretrvávajúcu komorovú tachykardiu a najmä fibriláciu komôr, nie sú jednotné.
Reperfúzne arytmie sú významným neinvazívnym markerom rekanalizácie koronárnej artérie prislúchajúcej AIM. Zároveň sú však i prejavom reperfúzneho poškodenia a nálezom, ktorý môže limitovať priaznivý efekt reperfúzie. Z tohto dôvodu sa veľmi intenzívne hľadajú farmakologické intervencie, ktoré by zabránili alebo oslabili reperfúzne poškodenie, a tým aj výskyt reperfúznych arytmií. Aj keď sa získali sľubné výsledky s viacerými látkami antagonizujúcimi účinky mediátorov reperfúzneho poškodenia, jednoznačne osvedčený prostriedok, ktorý by sa mohol bežne použiť v klinických podmienkach, zatiaľ neexistuje. Veľmi nádejné sú však výsledky najnovších klinických štúdií, ktoré prinášajú pomerne presvedčivé dôkazy o tom, že inhibítory ACE by mohli mať protektívny účinok voči reperfúznym arytmiám. (Lit. 89, tab. 1.)
Kľúčové slová: akútny infarkt myokardu, rekanalizácia koronárnej artérie, reperfúzne arytmie, voľné kyslíkové radikály, zrýchlený komorový rytmus.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 162-171

Download full text in PDF format (267 kB)


SUPRAVENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND ATRIOVENTRICULAR AND INTRAVENTRICULAR CONDUCTION DISTURBANCES IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

SUPRAVENTRIKULÁRNE ARYTMIE A PORUCHY ATRIOVENTRIKULÁRNEHO A INTRAVENTRIKULÁRNEHO VEDENIA U CHORÝCH S AKÚTNYM INFARKTOM MYOKARDU

JURKOVIČOVÁ O., CAGÁŇ S.

In addition to ventricular arrhythmias, various forms of supraventricular arrhythmias (SVA) and atrioventricular (AV) and intraventricular (IV) conduction disturbances occur also in acute myocardial infarction (AMI).
In the setting of AMI, SVA may be caused by relevant atrial ischemia or infarction. SVA complicate the course especially that of inferior, posterior and lateral AMI. SVA occur frequently also in the right ventricular myocardial infarction and in pericarditis.
SVA appearing in the late phase of AMI are caused particularly by hemodynamic factors especially those of both left and right ventricular dysfunctions. Atrial dilatation and the increase of intraatrial pressure are also important factors in the genesis of SVA.
The autonomous nervous system, electrolyte disturbances, acidosis and global hypoxia may operate as modulating factors in the development of SVA.
AV conduction disturbances are significantly more frequent in patients with inferior than with anterior AMI. In inferior AMI, they are frequently caused by reflex parasympathetic activation. In the genesis of AV conduction disturbances, a significant role may be played also by the following mechanisms: ischemia or necrosis of AV node or AV junction and the negative dromotropic effect of adenosine and potassium which are released to a great extent during myocardial ischemia and reperfusion.
A high-degree AV block complicating the course of inferior AMI has a significantly better prognosis than that occurring in the setting of anterior AMI. In inferior AMI, AV block is frequently reversible, whereas in anterior AMI, it is persistent and irreversible. Early AV conduction disturbances, appearing within 24 hours of AMI have a better prognosis than those occurring in the late phase of AMI.
Bundle branch blocks (BBB) complicating the course of AMI are caused by occlusion of bundle-related coronary artery or by serious ischemia in its bed. BBB is frequently a marker of a multivessel disease. New BBB appearing in AMI especially the right bundle branch block is considered as an predictor for the development of a complete AV block.
Frequent and repetitive SVA as well as serious AV and IV conduction disturbances are frequently associated with a significantly worse clinical course of AMI and with increased mortality, with that of especially hospital mortality. However, this is usually not caused by SVA or AV and IV conduction disturbances per se. The major cause of death in these patients are heart failure, cardiogenic shock and malignant ventricular arrthythmias due to larger AMI, significant reduction of left ventricular function and advanced coronary heart disease.
Complex SVA as well as serious AV and IV conduction disturbances are usually considered as markers, but not as independent predictors for both increased hospital mortality and in some cases also for that of posthospital mortality. Their occurrence in AMI may help to identify the patients at great risk who require a very intensive treatment including aggressive management of extensive coronary heart disease. (Ref. 62.)
Key words: acute myocardial infarction, atrioventricular block, bundle branch block, supraventricular arrhythmias.

Bratisl Lek Listy 1998; 99: 172-180

Okrem komorových arytmií sa pri akútnom infarkte myokardu (AIM) vyskytujú aj rôzne formy supraventrikulárnych arytmií (SVA) a poruchy átrioventrikulárneho (AV) a intraventrikulárneho (IV) vedenia.
Príčinou SVA pri AIM môže byť závažná ischémia alebo infarkt predsiení. SVA komplikujú priebeh predovšetkým spodného, zadného a bočného AIM. Veľmi často sa vyskytujú aj pri AIM pravej komory a pri perikarditíde.
Vznik SVA, vyskytujúcich sa najmä v neskorších fázach AIM, je spôsobený predovšetkým hemodynamickými faktormi, najmä dysfunkciou ľavej, ale aj pravej komory. Dilatácia predsiení a zvýšenie vnútropredsieňového tlaku sú ďalšími činiteľmi zúčastňujúcimi sa na vzniku SVA.
Ako modulujúce faktory môžu pri genéze SVA pôsobiť: autonómny nervový systém, poruchy elektrolytov, acidóza a celková hypoxia.
Poruchy AV-vedenia vznikajú podstatne častejšie u chorých so spodným ako s predným AIM. Ich príčinou pri spodnom AIM býva pomerne často reflexná aktivácia parasympatika. Ďalšími uvažovanými mechanizmami vzniku sú: ischémia alebo nekróza v oblasti AV-uzla, resp. AV-junkcie a negatívne dromotropný vplyv adenozínu a kália, ktoré sa vo zvýšenej miere uvoľňujú pri ischémii a reperfúzii myokardu.
AV-blokády vyššieho stupňa komplikujúce priebeh spodného AIM majú obvykle podstatne lepšiu prognózu ako závažné poruchy AV-prevodu zjavujúce sa pri prednom AIM. AV-blokády pri spodnom AIM sú pomerne často reveribilné, kým pri prednom AIM sú obvykle trvalým, ireverzibilným nálezom. Včasné poruchy AV-vedenia, zjavujúce sa do 24 hodín od vzniku AIM, majú väčšinou lepšiu prognózu ako AV-blokády vznikajúce v neskorších fázach AIM.
Príčinou vzniku ramienkových blokád (RB) komplikujúcich priebeh AIM je oklúzia alebo závažná ischémia v povodí zásobujúcich koronárnych artérií. Pomerne často sú RB prejavom viaccievneho postihnutia. Novovzniknutá RB pri AIM, najmä blokáda pravého ramienka, sa považuje za prediktora rizika vzniku úplnej AV-blokády.
Frekventné a repetitívne SVA a závažné poruchy AV-vedenia a IV-vedenia majú pri AIM spoločné predovšetkým to, že sa ich výskyt spája s významne horším klinickým priebehom a zvýšenou najmä nemocničnou mortalitou. Táto však obvykle nie je spôsobená vlastnými SVA alebo poruchami AV-vedenia a IV-vedenia. Jej príčinou býva zlyhanie srdca, kardiogénny šok alebo malígne komorové arytmie, ktoré súvisia s väčším rozsahom AIM, významným obmedzením funkcie ĽK a pokročilou ICHS.
Komplexné SVA a závažné poruchy AV-vedenia a IV-vedenia sa väčšinou považujú iba za markery a nie za samostatné a nezávislé prediktory zvýšenej nemocničnej a v niektorých prípadoch i posthospitalizačnej mortality. Ich výskyt pri AIM nám môže pomôcť pri identifikácii ohrozených a vysokorizikových chorých, ktorí vyžadujú maximálne nasadenie všetkých dostupných liečebných postupov, vrátane agresívnejšieho manažmentu často prítomného viaccievneho postihnutia koronárnych artérií. (Lit. 62.)
Kľúčové slová: akútny infarkt myokardu, átrioventrikulárna blokáda, ramienková blokáda, supraventrikulárne arytmie.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 172-180

Download full text in PDF format (259 kB)


INVASIVE DIAGNOSIS, TRANSCATHETRAL AND SURGICAL TREATMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROMES

INVAZÍVNA DIAGNOSTIKA, TRANSKATéTROVÁ A CHIRURGICKÁ LIEČBA AKÚTNYCH KORONÁRNYCH SYNDRÓMOV

FABIÁN, J., HRICÁK, V., FRIDRICH, V., FISCHER, V.

On the basis of long-term personal experiences and critical evaluation of the present literatury sources authors described the role of invasive diagnostic methodes and transcathetral and cardiosurgical possibilities in the recognition and therapy of acute coronary syndromes. These techniques are, and in the forthcoming year shall be available only in specialized institutions. The paper describes the indication for these aggressive techniques as well as their limitations and complications. The goal of the presented article is to inform both the cardiological and frequently broad physicians' societies about the possibilities of diaventional cardiology and cardiosurgery which will be gradually more applied in the care of the patients with acute coronary syndromes. (Ref. 39, Tab. 2, Fig. 3.)
Keys words: coronary arteriography, percutaneous transluminal coronary angioplasty, surgical reconstruction of coronary arteries, acute coronary syndromes.

Bratisl Lek Listy 1998; 99: 181-186

Autori na základe dlhodobých vlastných skúseností a kritických rozborov aktuálnych údajov z literatúry opisujú úlohu invazívnych diagnostických metód a transkatétrových a kardiochirurgických možností pri rozpoznávaní a liečení akútnych koronárnych syndrómov. Tieto postupy sú a v najbližších rokoch budú dostupné iba na špecializovaných pracoviskách. V práci sú uvedené indikácie pre tieto agresívne postupy, ako aj ich obmedzenia a úskalia. Cieľom publikácie je oboznámiť širšiu kardiologickú, ale aj všeobecnú lekársku verejnosť s možnosťami diavenčnej kardiológie a kardiochirurgie, ktoré sa budú u nás stále výraznejšie uplatňovať pri starostlivosti o pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami. (Lit. 39, tab. 2, obr. 3.)
Kľúčové slová: koronárna artériografia, perkutánna transluminálna koronárna angioplastika, chirurgické rekonštrukcie koronárnych tepien, akútne koronárne syndrómy.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 181-186

Download full text in PDF format (432 kB)


THE POSSIBILITIES OF SECONDARY PREVENTION IN PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

MOŽNOSTI SEKUNDÁRNEJ PREVENCIE U PACIENTOV PO PREKONANOM INFARKTE MYOKARDU

BADA V.

The confirmation of ischaemic disease of the heart increases the probability of death due to cardiovascular causes to more than 80 %. The overcoming of myocardial infarction increases, according to the past AHA data, the risk of the origin of a new coronary episode 5 or 7-fold. The necessity of decreasing this risk in the frame of secondary prevention is therefore very urgent. The first assumption of success in secondary prevention resides in optimal therapy in the acute phase of myocardial infarction. The thrombolytic therapy is accompanied by risks of re-perfusion lesion implying from the increased production of free oxygen radicals, activation of leukocytes, intracellular calcium overload at a current deficit in potassium and magnesium, the defects of coronary microcirculation, increased sympathetic activities, general disturbances of energetic reserves in myocardium. Very significant is an early stratification of patients after MI to those indicated to intervention / in case that the mass of ischaemic myocardium exceeds 20 %, or if EF is below 40 %, and to patients who regarding the low risk are manageable by conservative procedure. Both groups profit from the modification of classical risk factors (hypertension, smoking, hypercholesterolaemia). The values of cholesterol measured within the acute phase of myocardial infarction are not indicative , very often they are low. Finally, also in the later period with so-called adequate values of the total cholesterol, the patient after overcoming IM is increasingly under threat. The aim of secondary prevention is to reduce the chief pathogen, namely LDL cholesterol below 2.6 mmol/l, the level of HDL cholesterol on the opposite should be above 1.0 mmol/l. It is necessary to re-emphasize that the bioactive capacity is borne but by the oxidated form of LDL. Oxidative stress has a direct negative effect on vascular endothelium, and haemocoagulation potential, it participates in the metabolic X syndrome (insulin resistance, hyperinsulinaemia, defects in glucose tolerance, hypertriglyceridaemia, hypertension). (Ref. 41.)
Kľúčové slová: infarkt myokardu, prevencia sekundárna pri AIM, ischemická choroba srdca, kardiológia.

Bratisl Lek Listy 1998; 99: 187-193

Potvrdením ischemickej choroby srdca stúpa pravdepodobnosť úmrtia z kardiovaskulárnych príčin na viac ako 80 %. Prekonaním infarktu myokardu stúpa podľa najnovších údajov AHA riziko vzniku novej koronárnej príhody 5-7-násobne. Potreba znižovania tohto rizika v rámci sekundárnej prevencie je preto veľmi naliehavá. Prvým predpokladom úspešnosti sekundárnej prevencie je optimalizácia liečby akútnej fázy infarktu myokardu. Trombolytickú liečbu sprevádzajú riziká reperfúzneho poškodenia vyplývajúce zo zvýšenej produkcie voľných kyslíkovch radikálov, aktivácie bielych krviniek, vnútrobunkového preťaženia kalciom za súčasného deficitu kália a magnézia, porúch koronárnej mikrocirkulácie, zvýšenej sympatikovej aktivity, celkového narušenia energetických zásob myokardu. Veľmi významné je včasné stratifikovanie pacientov po IM na indikovaných k intervenčným výkonom (ak hmota ischemického myokardu presahuje 20 %, resp. ak je EF pod 40 %) a takých, kde vzhľadom na nízke riziko stačí konzervatívny postup. Obe skupiny profitujú z modifikácie klasických rizikových faktorov (hypertenzia, fajčenie, hypercholesterolémia). Hodnoty cholesterolu namerané v akútnej fáze infarktu myokardu nie sú smerodajné, často bývajú nízke. Napokon aj v neskoršom období pri tzv. primeraných hodnotách celkového cholesterolu je pacient po prekonaní IM zvýšene ohrozený. Cieľom sekundárnej prevencie je zníženie rozhodujúceho patogénu - LDL-cholesterolu pod 2,6 mmol/l, naopak hladina HDL-cholesterolu by mala byť nad 1,0 mmol/l. Opäť treba zdôrazniť, že bioaktívnou je len oxidovaná forma LDL. Oxidatívny stres bezprostredne negatívne pôsobí na cievny endotel, hemokoagulačný potenciál sa zúčastňuje na metabolickom syndróme X (inzulínovej rezistencii, hyperinzulinémii, poruche glukózovej tolerancie, hypertriacylglycerolémii, hypertenzii). (Lit. 41.)
Kľúčové slová: infarkt myokardu, prevencia sekundárna pri AIM, ischemická choroba srdca, kardiológia.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 187-193

Download full text in PDF format (242 kB)


FUNCTIONS AND DYSFUNCTIONS OF THE VASCULAR ENDOTHELIUM

FUNKCIE A DYSFUNKCIE CIEVNEHO ENDOTELU

HRNČIAR J., OKAPCOVÁ J., GÁBOR D.

Endothelium represents a large paracrine gland with an enormous reactive surface. By means of its numerous vasodilation and vasospastic factors it manages the basal and working tonus of vessels and thus also the regional flow and the access of target tissues to hormones and metabolic substrates. It manages also the proliferation and migration of myocytes of the vascular wall and thus its adaptation to overload. The dysfunctional states of endothelium are observed in arterial hypertensions, diabetes, dyslipoproteinaemia, and they grow with age. They are the first stage of atherothrombogenic processes. They manifest themselves by a decreased vasodilation reserve of the vascular wall to strain, insulin and many other stimuli. On the contrary, quite frequently they paradoxically react to physical strain, acetylcholine, histamine, ATP etc. by vascular spasms which can determine vasospastic and microvascular angina pectoris including spasms and occlusions of e.g. coronary arteries in sites of insignificant stenoses with the origin of infarctions. The damaged endothelium, so to explain, conceives these stimuli in accordance wtih the encoded programme as a stimulus to the protection from haemorrhage during stress (fight or flight) and develops "suicidal" defensive reaction against them which we are nowadays able to modulate by administration of ACE-inhibitors, beta-blockers, hypolipidaemic drugs, inhibitors of cyclooxygenase-1 (30-100 mg of aspirin), Ca-antagonists and antioxidants including numerous non-pharmacological procedures. We can retard or halt the process of atherothrombogenesis and avoid or lower thus the number of sudden vascular ventricular as well as brain episodes, including the congestive heart failures, limb amputations and ischaemic damage of the brain. (Fig. 4, Ref. 70.)
Key words: vascular endothelium, heart failure, vascular tonus, endothelium dysfunction.

Bratisl Lek Listy 1998; 99: 194-201

Endotel predstavuje veľkú parakrinnú žľazu s obrovskou reakčnou plochou. Svojimi početnými vazodilatačnými a vazospastickými faktormi riadi bazálny aj pracovný tonus ciev, a tým aj regionálny prietok a dostupnosť hormónov a metabolických substrátov k cieľovým tkanivám. Riadi aj proliferáciu a migráciu myocytov cievnej steny, a tým jej adaptáciu na zaťaženie. Dysfunkčné stavy endotelu sa pozorujú pri artériovej hypertenzii, cukrovke, dyslipoproteinémii a narastajú aj s vekom. Sú prvým stupňom aterotrombogénneho procesu. Prejavujú sa zníženou vazodilatačnou rezervou cievnej steny na námahu, inzulín a mnohé ďalšie podnety. Naopak na námahu, acetylcholín, histamín, ATP, ergonovín a pod. sa dostavuje neraz paradoxný cievny spazmus, ktorý môže podmieňovať vazospastickú a mikrovaskulárnu angina pectoris aj spazmy a oklúzie napríklad vencových tepien na miestach nesignifikantných stenóz so vznikom infarktov. Poškodený endotel totiž tieto podnety vníma podľa zakódovaného programu ako podnety na obranu proti vykrvácaniu počas stresu (boja alebo úteku) a rozvíja proti nim „samovražedné" obranné reakcie, ktoré dnes vieme modulovať podávaním ACE-inhibítorov, betablokátorov, hypolipidemík, inhibítorov cyklooxygenázy-1 (30-100 mg acylpyrínu), Ca-antagonistov a antioxidantov vrátane početných nefarmakologických postupov. Môžeme tak spomaliť alebo zastaviť proces aterotrombogenézy a predísť alebo znížiť tým počet náhlych cievnych koronárnych aj mozgových príhod, ako aj kongestívnych zlyhaní srdca, amputácií končatín a ischemických poškodení mozgu. (Obr. 4, lit. 70.)
Kľúčové slová: endotel cievny, zlyhanie srdca, tonus ciev, dysfunkcia endotelu.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 194-201

Download full text in PDF format (339 kB)


AUDIT DIAGNOSTICKÉHO A TERAPEUTICKÉHO POSTUPU U CHORÝCH S AKÚTNYMI KORONÁRNYMI SYNDRÓMAMI

INFORMÁCIA O NIEKTORÝCH VÝSLEDKOCH Z PILOTNEJ ŠTÚDIE PROJEKTU MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR

CAGÁŇ S., WIMMEROVÁ S., TRNOVEC T. A SPOL.

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 202-205

Download full text in PDF format (174 kB)


VEDECKÉ A ODBORNÉ INFORMÁCIE PREDNESENÉ NA SPOLKU SLOVENSKÝCH LEKÁROV V BRATISLAVE

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, č. 3-4, s. 206-219

Download full text in PDF format (273 kB)