Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Kristián Csicsay PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

AlpArray - AlpArray
AlpArray
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.1.2020


Národné projekty

* WECAFARE - Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ