Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Pavol Zahorec, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • MAJKRÁKOVÁ, Miroslava - PAPČO, Juraj - ZAHOREC, Pavol - DROŠČÁK, Branislav - MIKUŠKA, Ján. Comparison of different approaches to gravity determination and their utilization for calculation of geopotential numbers in the Slovak National Levelling Network. In International Association of Geodesy Symposia : 1st Joint Commission 2 and IGFS Meeting, Thessaloniki, Greece, September 19-23, 2016, 2018, vol. 148, p. 173-183. ISSN 0939-9585.(Vega č. 1/0462/16 : Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách [Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications]. APVV-0194-10 : Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát). Typ: ADMB
  • PAŠTEKA, Roman - ZAHOREC, Pavol - BIELIK, Miroslav - SZALAIOVÁ, Viktória - MIKUŠKA, Ján - MARUŠIAK, Ivan - PAPČO, Juraj - KUŠNIRÁK, Dávid - KRAJŇÁK, Martin. Revision of Bouguer gravity anomalies map of Slovak Republic and interpretation of their enhanced higher derivatives. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 171. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • PAŠTEKA, Roman - ZAHOREC, Pavol - KUŠNIRÁK, Dávid - BOŠANSKÝ, Marián - PAPČO, Juraj - SZALAIOVÁ, Viktória - KRAJŇÁK, Martin - MARUŠIAK, Ivan - MIKUŠKA, Ján. Transformované polia odvodené z novej verzie mapy úplných bouguerových anomálií na území SR pre účely kvalitatívnej interpretácie anomálneho tiažového poľa. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 49. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
  • VAJDA, Peter - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - BILČÍK, Dušan - GRECO, Filippo - CANTARERO, Massimo. Advances in volcano gravimetry: Handling topographic effects. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 184-187. ISBN 978-80-85754-42-1.(APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). Vega č. 1/0462/16 : Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách [Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications]. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]). Typ: AEDA
  • VAJDA, Peter - ZAHOREC, Pavol - BILČÍK, Dušan - PAPČO, Juraj - CARBONE, Daniele - GRECO, Filippo - CANTARERO, Massimo. Modelling vertical gradiemts of gravity: application to 4D volcano gravimetry : abstract: IUGG19-0281. In 27th IUGG General Assembly=Assemblée Générale de L´UGGI : abstracts. - Montreal : IUGG General Assembly, 2019, p. [1].(IUGG General Assembly). Typ: AFG
  • ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - VAJDA, Peter - SZABÓ, Stanislav. High-precision local gravity survey along planned motorway tunnel in the Slovak Karst. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2019, vol. 49, no. 2, p. 207-227. ISSN 1335-2806.(Vega č. 1/0462/16 : Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách [Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications]). Typ: ADNB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus