Information Page of SAS Employee

JUDr. Viliam Janáč, PhD. - curriculum vitae

1. Name, surname, degrees: JUDr. Viliam Janáč


2. Position at the institution: specialist worker


3. Contact data: tel.: +421 907 396 432; e-mail: usapvilo@savba.sk
vjanac@gmail.com

4. Academic résumé:

2006 – university education of 2nd decree, Faculty of Law of Comenius University in Bratislava
2006 - master degree, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
2013 – external doctoral study, Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik University in Košice
2013 - PhD. study in external form, Pavol Jozef Šafárik University, Faculty of Law


5. Areas of scientific interest: company law, joint-stock law, corporate law, law of securities (shares), shareholders agreements


6. Most important publications

JANÁČ, Viliam (100 %). Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) - vybrané aspekty. [Drag-along right - selected aspects]. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 10-11, s. 21-29. ISSN 1339-8652.

JANÁČ, Viliam (100 %). Anonymita akcionárov. [Shareholders' anonymity]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.


7. Scientific outputs since 2012

JANÁČ, Viliam (100 %). Skrytá reklama. Existujúce a nové podoby skrytej reklamy. [Secret advertising. Existing and new forms of secret advertising]. In Vozár, J. (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : Veda, 2014, s. 229-237. ISBN 978-80-224-1394-7.

JANÁČ, Viliam (100 %). K nepriamej účasti na kapitálových spoločnostiach.
[Indirect participation in joint-stock company and limited liability company]. In Husár, J., Csach, K. (eds.) Obchodná spoločnosť ako právnická osoba. Košice : UPJŠ, 2014, s. 116-131. ISBN 978-80-8152-199-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-200-0.(e-publikácia)
dostupné na internete : http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202014/PravF/Husar-Obchodna%20spolocnost.pdf.

JANÁČ, Viliam (100 %). Umiestňovanie produktov. [Product placement]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 468-480. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Anonymita akcionárov. [Shareholders' anonymity]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Odmeňovanie zamestnancov kapitálovou účasťou v akciovej spoločnosti. [Remuneration of employers by capital participation in a joint-stock company]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 5, s. 479-496. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) - vybrané aspekty. [Drag-along right - selected aspects]. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 10-11, s. 21-29. ISSN 1339-8652.

JANÁČ, Viliam (25 %) - KRÁLIČKOVÁ, Barbora (25 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (25 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (25 %). Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. [Planned Legal Regulation of Public Research and Development Institutions]. In SUB SPECIE AETERNITATIS : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

JANÁČ, Viliam (100 %). Recenzia na publikáciu: Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, 2011, 341 s. ISBN 978-80-8078-386-0. [Contractual Penalty : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 90-92. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Recenzia na publikáciu: Vozár, J: Právo proti nekalej súťaži. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013, 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. [Law againist unfair competition : book review]. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 11, s. 51-53. ISSN 1335-1079

JANÁČ, Viliam (100 %). Recenzia na publikáciu: Ovečková, O. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, 303 s. ISBN 978-80-8168-205-6. [Ovečková, O. Limitation in commercial law : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 5, s. 542-543. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam (100 %). Sebauvedomenie právnej vedy. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1953 - 2013). [Self-awareness of legal science. Report from international scientific conference held on the occasion of the 60th anniversary of foundation of the Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences (1953-2013)]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 632-636. ISSN 0032-6984.


8. Papers on scientific conferences since 2012

Country: SR
Worker: Janáč, V.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 7 – 8 April 2014
Name: Milestones of competition law
Paper: Secret advertising. Existing and new forms of secret advertising

Country: SR
Worker: Janáč, V.
Institution: Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik University in Košice in cooperation with the Institute of State and Law of SAS
Date: 1. – 3 April 2014
Name: Company as a legal person – Theoretical basis and practical implications
Paper: Indirect participation in joint-stock company and limited liability company

Country: SR
Worker: Janáč, V.
Institution: Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik University in Košice in cooperation with the Institute of State and Law of CAS and the Institute of State and Law of SAS
Date: 30 – 31 March 2016
Name: Shareholder agreements and their implications for management of companies
Paper: Drag-along right and status of compulsory shareholder


9. Participation in scientific projects and grants

Name of project: Law in dynamics of social development and its theoretical reflections
Grant scheme: APVV
Project number: 0340-10
Duration of project: 05/2011 – 10/2014
Position: project team member

Name of project: Competition and advertising
Grant scheme: VEGA
Project number: 2/0117/10
Duration of project: 2010-2012
Position: fellow researcher

Name of project: Legal entities of research, development and innovation on the background of transformation of organisations of the Slovak Academy of Sciences
Grant scheme: VEGA
Project number: 2/0131/15
Duration of project: 2015-2017
Position: fellow researcher


10. Membership of national and international organisations

11. Given lectures, courses and number of trained doctoral students

12. Research scholarships and grants

13. Academic awards and prizes

14. Others