Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Pavel Šuška PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)
Evaluation of the transformation of natural and socio-cultural diversity of the cultural landscape in Slovakia (on example of selected areas)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hanušin Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
Intergenerational social networks in an aging city, continuity and innovation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šuška Pavel PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* SUBURBA - Suburbanizácia - vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization - development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šveda Martin PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020
* Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách
Urban and suburban environments: a space for innovations and alternatives in the retail and services sector
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bilková Kristína PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ