Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Stanislav Jeleň CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* akcesórie - Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Accessory minerals as indicators of geological processes of Precambrian granitoids formation and their metalogenetic potential (Ukrainian Shield)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

* Oxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
Oxidation of the resistant tungsten minerals in the specific conditions of the Ochtiná deposit
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ