Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Vladimír Šimo PhD.

Národné projekty

* Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname

Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record

Doba trvania: 1.11.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

* Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname

Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ