Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Vladimír Šimo PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Kriedové zmeny m - Klimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
Climate-environmental deteriorations during Greenhouse phases: Causes and consequences of short-term Cretaceous sea-level changes
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.
Doba trvania: 25.4.2014 - 31.12.2019


Národné projekty

* Biostratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
Biostratigraphy and paleoecology of jurassic and lower cretaceous “fleckenmergel” facies in Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antolíková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Doba trvania: 1.11.2018 - 30.6.2022
* Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
Sedimentary paleoenvironments and transport-depositional mechanisms in the Paleogene formations of the Central Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ