Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Igor Petrík DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* akcesórie - Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Accessory minerals as indicators of geological processes of Precambrian granitoids formation and their metalogenetic potential (Ukrainian Shield)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
Correlation of Permian S-type granites from Gemeric unit of the Western Carpathians with the Permian granites in the southern Europe and Anatolia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
High-pressure metamorphism in the crystalline complexes of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ