Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Zuzana Kusá CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* HODYSE - Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe
Values in the Dynamics of Societal Changes in Slovakia and Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a spoločenskom diskurze
Changing Representations of a Decent Life in the Life History Narratives and in the Public Discourse
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ