Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Stanislava Milovská PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils at important Cu-deposits of Europe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Luptáková Jarmila PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
Quaternary climate changes in isotope archives of Slovak caves
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ