Podujatia

Autority v mestskom prostredí - konferencia historikov 6. - 7. 11. 2017

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 2.11.2017, videné 414-krát

Historický ústav SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská historická spoločnosť pri SAV -- Sekcia pre dejiny miest pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou
AUTORITY V MESTSKOM PROSTREDÍ -- ICH MINULOSŤ A VÝVOJ.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 6. -- 7. novembra 2017 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11.

Program:


6. november 2017

9:00 - 10:00 hod.
 
STREDOVEKÉ MESTSKÉ KNIHY AKO AUTORITA PRÁVA ČI INŠPIRAČNÝ ZDROJ STREDOVEKÉHO PRÁVA?
doc. JUDr. et PhDr. Adriana Švecová, PhD., Trnavská univerzita
 
PROTAGONISTI TRESTNÉHO SÚDNICTVA V STREDOVEKEJ BRATISLAVE
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., Vojenský historický ústav
 
STARÁ RADNICA V BRATISLAVE VO SVETLE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOV Z OBDOBIA POSLEDNEJ REKONŠTRUKCIE V ROKOCH 2008 -- 2010
PhDr. Margaréta Musilová, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

10:30 – 11:30 hod.

TRNAVSKÝ RICHTÁR ERHART MODRER (1424)
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., Trnavská univerzita

AUTORITY BEZ AUTORITY? VÁŽNOSŤ A REŠPEKT MESTSKÝCH ELÍT V RANOM NOVOVEKU
PhDr. Michal Duchoň, PhD., Archív mesta Bratislavy
 
SPOCHYBNENÁ AUTORITA. URÁŽKY A DEHONESTÁCIE RICHTÁRA A MESTSKEJ RADY
Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Historický ústav SAV

14:00 – 15:00 hod.

K OTÁZCE KARIÉRNÍHO

RŮSTU MĚSTSKÉHO PÍSAŘE Z PROSTŘEDÍ VRCHNOSTENSKÉHO MĚSTEČKA NA MORAVĚ 16. STOLETÍ NA PŘÍKLADU PÍSAŘE VÁCLAVA LETOVSKÉHO
Mgr. Ivana Musilová, Masarykova univerzita v Brne
 
INTELEKTUÁL A OBCHODNÍK. PRÍBEH KARIÉR DVOCH ČLENOV MESTSKEJ RADY MESTA PREŠPORKA
Mgr. Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
 
KALIGRAF KRÁĽA A RADCA KANCELÁRIE V SLUŽBÁCH A PRIAZNI BRATISLAVY (GEORG BOCSKAY
A BRATISLAVA)
Mgr. Zuzana Ludiková, Slovenská národná galéria
 
15:30 – 16:30 hod.
 
POSTAVENIE MESTSKÉHO KAPITÁNA V 1. POLOVICI 16. STOROČIA V TRNAVE
Mgr. Darina Fridrichová, Štátny archív v Trnave
 
VÝZNAM JEDNOTLIVCA. GEORG SCHAFFER V SILOČIARACH MOCI
Mgr. Milan Georgievski, Historický ústav SAV
 
JURAJ FREISEISEN AKO AUTORITA V SPOLOČENSKOM PROSTREDÍ RANONOVOVEKEJ KREMNICE
Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD., Múzeum mincí a medailí, Kremnica
 
7. november 2017
 
9:00 – 10:20 hod.
 
MESTSKÉ ELITY SKALICE VO SVETLE TESTAMENTOV 17. STOROČIA
PhDr. Richard Drška, Záhorské múzeum v Skalici
 
ŽILINSKÝ RICHTÁR BALTAZÁR KOŠELA
Mgr. Martina Bernátová, Považské múzeum v Žiline
 
AUTORITY V MESTSKOM SÚDNICTVE NA PRÍKLADE KOŠÍC V 16. AŽ 18. STOROČÍ
Mgr. Richard Papáč, Východoslovenské múzeum v Košiciach
 
RADNICE JAKO MÍSTO KONSENSU A STŘETÁVANÍ SPRÁVNÍCH ELIT (NA PŘÍKLADU RANĚ NOVOVĚKÉHO BRNA)
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
PhDr. Jana Jordánková, Archiv města Brna
 
10:50 – 12:10 hod.
 
POBYTY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ V HORNOLUŽICKÝCH MĚSTECH V RANÉM NOVOVĚKU
Doc. PhDr. Mlada Holá, PhD.,Univerzita Karlova
 
STŘET AUTORIT OHROŽENÉHO MĚSTA (ČESKÉ BUDĚJOVICE V POLOVINĚ ROKU 1618)
Mgr. Tomáš Sterneck, PhD., Historický ústav AV ČR
 
PETER ALVINCZI AKO VÝZNAMNÁ AUTORITA NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA V KOŠICIACH V PRVEJ TRETINE 17. STOROČIA
Mgr. Annamária Kónyová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 
MESTO V KONFLIKTE S AUTORITOU: REPRESIE GENERÁLA CARAFFU V PREŠOVE, DEBRECÍNE
A BRAŠOVE
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 
14:00 – 15:40 hod.
 
OSOBITOSŤ KATECHETICKÉHO BRATSTVA MEDZI BAROKOVÝMI NÁBOŽENSKÝMI BRATSTVAMI A JEHO ÚLOHA V KONTEXTE TEREZIÁNSKYCH ŠKOLSKÝCH REFORIEM
Mgr. Martin Čičo, Slovenská národná galéria
 
VZÁJOMNÁ INTERAKCIA ÚRADOV SPOLKOVEJ SPRÁVY MESTA PRAHY A SLOVENSKÉHO SPOLKU DETVAN DO VYPUKNUTIA PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
Mgr. Lukáš Hedmeg, Prešovská univerzita v Prešove
 
SKALICA A BRATISLAVA POD TAKTOVKOU KATOLÍCKEHO DUCHOVNÉHO A PRIMÁTORA MESTA DR. ĽUDOVÍTA OKÁNIKA
PhDr. Alena Bartlová, CSc., Bratislava
 
PROFESORI ČESKOSLOVENSKÉHO REÁLNEHO GYMNÁZIA JÁNA HOLLÉHO V TRNAVE V ROKOCH 1918 – 1939
Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., Trnavská univerzita
 
BUDOVA STAREJ FARY V ČADCI -- LIKVIDÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Mgr. Marián Grupač, PhD., Žilinská univerzita v Žiline