Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

EARLY CALL ANNOUNCEMENT - Social Sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease

24. 9. 2020 | zhliadnuté 118-krát

European Joint Programme on Rare Diseases

(EJP RD)

Call for Proposals 2021

"Social sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease”

 

European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) je projekt založený za účelom koordinácie výskumných aktivít členských a pridružených krajín EÚ a nečlenských štátov v oblasti zriedkavých chorôb (ZCH) a tiež za účelom realizácie cieľov Medzinárodného konzorcia pre výskum zriedkavých chorôb (IRDiRC). SAV je súčasťou EJP RD ako organizácia spolufinancujúca nadnárodné výzvy na predkladanie výskumných projektov (EJP RD Joint Transnational Calls).

V rokoch 2019 a 2020 EJP RD implementovalo nadnárodné výzvy zamerané na základný a klinický výskum ZCH. V roku 2021 konzorcium plánuje podporiť výskumné projekty z oblasti spoločenských a humanitných vied, ktoré sú zvlášť dôležité pre lepšie porozumenie potrebám a zlepšenie zdravotnej starostlivosti i každodenného života ľudí so ZCH.

 

Výzva sa opiera o nasledujúcu definíciu spoločenských a humanitných vied Európskej komisie prevzatú z medzinárodnej štandardnej klasifikácie UNESCO (ISCED 2011):

 • Social sciences, business and law
  • Social and behavioural sciences: economics, management, sociology, anthropology, demography, geography, psychology, neuropsychology, cognitive science, human rights, law, political sciences, communication, and social studies of science and technology.
  • Education science: educational research
  • Governance: public and institutional administration, social and health economic and systems, policy, and social policy
 • Humanities and the arts
  • Humanities: cultural studies, linguistics, philosophy, ethics, and history.

 

CIEĽ VÝZVY

 

Hlavným cieľom budúcej výzvy je umožniť vedcom z rôznych krajín, aby spolupracovali na spoločnom interdisciplinárnom projekte, ktorý bude založený na komplementarite a zdieľaní expetíz s jasným cieľom – prospech pacienta.

V rámci témy „Social sciences and Humanities (SSH) Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease“ musia návrhy projektov pokryť aspoň jednu z nasledujúcich tém:

 • Výskum služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti na zlepšenie výsledkov v oblasti zdravia (health outcomes) pre pacientov a ich rodiny/domácnosti
 • Ekonomické dopady ZCH
 • Psychologické a sociálne dopady ZCH
 • Štúdie zaoberajúce sa dopadom/záťažou v dôsledku oneskorenej diagnózy a nedostatočných liečebných zásahov
 • E-zdravie a ZCH: využitie inovatívnych technologických systémov v starostlivosti v zdravotných a sociálnych službách
 • Vývoj a zlepšenie metód výskumu výsledkov v oblasti zdravia pri ZCH
 • Následky pandemickej krízy a reakcia na prepuknutie globálnej epidémie na poli zriedkavých chorôb a vznik inovatívnych spôsobov starostlivosti s ohľadom na daný kontext.

Možné sú aj ďalšie témy z oblasti SSH. Pozri tiež zoznam vylúčených tém v priloženom originálnom texte oznamu.

 

ZLOŽENIE KONZORCIA

 

Projekty sa musia týkať skupiny alebo jednej zriedkavej choroby podľa definície ZCH ako choroby postihujúcej max. 5 z 10 000 osôb v rámci Európskeho spoločenstva, pridružených krajín a Kanady.

Výskumné konzorciá musia zahŕňať expertízu z klinického výskumu aj spoločenských/humanitných vied. Partnerstvo tímov z rôznych oblastí umožní lepšie pochopiť cenu starostlivosti o pacientov so ZCH ako aj optimálne nastavenie tejto starostlivosti a v konečnom dôsledku bude ku prospechu samotných pacientov.

Pre úspech aplikácie na pacienta zameraného výskumu sa silno odporúča zapojenie pacientov a pacientskych organizácií či už pri príprave alebo realizácii projektu. (Pozri The EJP RD Short guide on patient partnerships in rare diseases research projects)

 

Maximálna dĺžka projektu: 3 roky

 

Financované budú len medzinárodné projekty. Konzorcium podávajúce projektový návrh musím byť zložené minimálne z troch hlavných riešiteľov (PI) z minimálne troch rôznych krajín zúčastňujúcich sa na výzve. Konzorcium nemôže obsahovať viac než dvoch partnerov z rovnakej krajiny. Pre jednotlivé krajiny môžu platiť aj ďalšie obmedzenia, ktoré budú špecifikované v texte výzvy.

Zoznam krajín zúčastňujúcich sa na výzve je v štádiu prípravy. Zoznamy krajín/financujúcich organizácií, ktoré sa podieľali na minulej výzve si možno pozrieť tu. O účasti SAV rozhodne predsedníctvo na svojom zasadnutí v októbri 2020.

 

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM

 

Hodnotenie projektov bude dvojkolové (pre-proposals a full proposals). Otvorenie výzvy je plánované na december 2020. Termín na podanie prvotných návrhov projektov (pre-proposals) sa očakáva vo februári 2021.

Užitočné odkazy:

About EJP RD

JTC 2021 Early Announcement

Vyhľadávanie partnerov v oblasti výskumu ZCH (potreba registrácie)

 

Kontaktná osoba za SAV: Zuzana Černáková, +421 (0) 2 5751 0 118, cernakova@up.upsav.sk