Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

2. etapa prideľovania finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS

15. 6. 2020 | zhliadnuté 213-krát

V súlade so Zásadami prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov Medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) na rok 2020  ukončí Komisia SAV pre MVTS dňa 18. septembra 2020 prijímanie žiadostí o finančnú podporu projektov MVTS z rozpočtových prostriedkov SAV pre rok 2020 (2. etapa prideľovania finančných prostriedkov).

Základnú výšku príspevku na jeden projekt (hodnota „n“) určilo Predsedníctvo  SAV na 2500 €.

V závislosti od stavu rozpočtu určeného na podporu projektov MVTS môže byť hodnota „n“ v priebehu roka upravená. Prípadné dodatočné navýšenie finančných prostriedkov sa bude realizovať spolu s 2. etapou prideľovania finančných prostriedkov  na podporu projektov MVTS v septembri 2020.

Žiadosti sa podávajú na Odbor medzinárodnej  spolupráce Úradu SAV  poštou (1x) na adresu OMS Úradu SAV, Štefánikova 49,  814 38 Bratislava, a elektronicky (v pôvodnom formáte Word-doc, resp. pdf) na adresu bibova@up.upsav.sk . Spolu so žiadosťou je nutné poslať aj nasledujúce prílohy:

  1. doklad o účasti žiadateľa na riešení projektu.  Z dokladu musí byť zrejmý začiatok a koniec účasti  žiadateľa na riešení projektu.
  2. doklad o pridelení finančných prostriedkov zo zahraničia


Prílohy nemusia posielať žiadatelia, ktorí žiadajú príspevok na projekt programu COST v prípade, že sú prvými účastníkmi danej akcie COST zo Slovenska. Ak sa žiadateľ pripojí k projektu COST v priebehu riešenia ako ďalší účastník zo Slovenska, je potrebné poslať doklad o dátume pripojenia k projektu. 
 
Žiadosti sa podávajú len na nové projekty, t. j. na tie, na ktoré ešte nebola podaná žiadosť o pridelenie fin. podpory projektom MVTS. Na projekt, na ktorý už bola podaná žiadosť je potrebné poslať novú (aktualizovanú) žiadosť len v prípade, ak by došlo v informáciách uvedených v pôvodnej žiadosti k určitým zmenám (zmena zodpovedného vedúceho projektu za organizáciu SAV, zmena doby riešenia projektu, resp. zmena doby účasti organizácie SAV na riešení daného projektu, zmena požadovanej sumy na podporu projektu a pod.).