Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - Výzva na podávanie projektov SAV - AV ČR v rámci programu Mobility 2021-2022

3.4.2020, otvorené 205-krát

 

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV SAV – AV ČR v rámci programu Mobility
NA OBDOBIE 2021-2022

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Mobility na projekty spolupráce s pracoviskami Akadémie vied Českej republiky na obdobie 2021 – 2022.

 

HARMONOGRAM VÝZVY

 

3. apríl 2020

Otvorenie výzvy

1. jún 2020 24:00

Ukončenie výzvy

September 2020

Ukončenie hodnotenia na národnej úrovni

November 2020

Ukončenie spoločného hodnotenia na medzinárodnej úrovni

Nov./Dec. 2020

Schválenie konečných výsledkov oboma partnerskými organizáciami

December 2020

Oznámenie výsledkov

Január 2021

Začiatok riešenia projektov

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

  • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky.
  • Návrhu projektu SAV – AV ČR musí byť podaný hlavným riešiteľom českého tímu na českej strane, slovenského tímu na slovenskej strane.
  • Projekty budú posúdené nezávislými hodnotiteľmi a príslušnou komisiou zvlášť na českej a slovenskej strane. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov na slovenskej strane je v kompetencii predsedníctva SAV.
  • Na financovanie sa vyberie najviac 20 (dvadsať) dvojročných mobilitných projektov.
  • Maximálny finančný príspevok je 1 500 eur na projekt na jeden rok,
  • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, pridaná hodnota vzájomnej bilaterálnej spolupráce a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedcov).
  • Podmienkou je  účasť mladých vedeckých pracovníkov a/alebo doktorandov.
  • Projekt musí byť podaný na príslušnom formulári.
  • Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu projektu a finančný report za každý rok riešenia projektu.
  • Návrhy projektov treba zaslať v stanovenej lehote v PDF formáte e-mailom na kurthiova@up.upsav.sk, originály na adresu:

 

Mgr. Lucia Kürthiová

Slovak Academy of Sciences

Department of International Cooperation

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Tel: +421 2 57510 139

Email: kurthiova@up.upsav.sk

 

Ďalšie podrobnosti a formulár na podávanie návrhov sú dostupné na stránke:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-mobility-call