Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

AKTUALIZÁCIA - CALL OPEN - 12th Call for SAS-MOST Joint Research Projects (Taiwan)

13.5.2020, otvorené 197-krát

 

AKTUALIZÁCIA

13. 5. 2020: Vzhľadom na stále trvajúcu mimoriadnu situáciu na Slovensku sa mení spôsob podávania návrhov projektov. Navrhovateľ nemusí k 31. 5. 2020 podať aplikačné dokumenty v papierovej verzii a môže ich doručiť na odbor medzinárodnej spolupráce dodatočne po skončení mimoriadnej situácie. Elektronickú verziu dokumentov je v takom prípade potrebné poslať na e-mailové schválenie riaditeľke/riaditeľovi príslušnej organizácie SAV a následne do 31. 5. 2020 aj so schválením preposlať na odbor medzinárodnej spolupráce (cernakova@up.upsav.sk).

20. 4. 2020: Medzi prílohy bol vložený vzor Letter of Commitment k spoluúčasti ústavu SAV

 

Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministry of Science and Technology, Taiwan (MOST) vyhlasuje v poradí už 12. výzvu na predkladanie spoločných výskumných projektov slovensko-taiwanských tímov

 

12th Call for SAS-MOST Joint Research Projects

pre roky 2021-2023.

 

Návrhy projektov môžu predkladať výskumné tímy zo SAV spolu s partnermi z taiwanských výskumných inštitúcií na základe paralelne publikovanej výzvy oboch financujúcich organizácií (SAV a MOST). Bližšie informácie o podmienkach účasti a procese podania žiadosti pre uchádzačov zo SAV možno nájsť v priloženom texte výzvy a aplikačných fromulároch. Pravidlá a formuláre platné pre taiwanských partnerov sú dostupné na stránkach MOST-u.

Predpokladaná výška podpory pre uchádzačov zo SAV je do 40 000 eur (z čoho do 15 000 eur kryje príslušná organizácia SAV) na jeden rok s dobou riešenia max. 3 roky. V prípade nižšej než maximálnej sumy dotácie zostáva pomer príspevku SAV a spoluúčasti organizácie zachovaný.  Predpokladá sa výber najviac 2 projektov na financovanie.

Termín uzávierky výzvy: 31. 5. 2020

 

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, cernakova@up.upsav.sk, +421 2 57510118