Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

POĽSKÁ AKADÉMIA VIED - VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2019-2021

Vložil(a): J. Barančík, 14.6.2018, videné 342-krát

PROGRAM  VEDECKEJ  SPOLUPRÁCE

 MEDZI  POĽSKOU AKADÉMIOU  VIED  A  SLOVENSKOU AKADÉMIOU VIED

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2019-2021

     UZÁVIERKA 15. SEPTEMBRA 2018

 

Všeobecné informácie pre podanie projektu:

-  dĺžka trvania projektov je obmedzená na 3 roky 

-  začiatok riešenia projektov je 1. január 2019, termín ukončenia: 31.december 2021

-  výskumný program musí byť koordinovaný s poľskými vedcami

- projekt treba podať na predpísanom poľsko-anglickom tlačive  (viď príloha) na oboch   

  stranách (slovenskí   vedci  podávajú prihlášku na SAV a poľskí vedci na PAV) 

- podmienkou je účasť mladých vvýskumných pracovníkov

- NOVINKA! – Výmenná kvóta na každý projekt bude stanovená na 15 dní/rok. Venujte preto prosím     pozornosť

   rozpisu plánovaných pobytov na celé obdobie riešenia projektu podľa jednotlivých rokov (str. 7 tlačiva)

 

Návrh projektu vyplňte podľa predtlače v anglickom jazyku v úzkej spolupráci s Vašim poľským partnerom.

Návrhy zasielajte:

  1. elektronicky na e-mailovú adresu: fundarek@up.upsav.sk
  2. poštou na adresu:              Úrad SAV

                                                           Odbor medzinárodnej spolupráce 

                                                           Štefánikova 49

                                                            814 38 Bratislava

V prípade ďalších informácií kontaktujte Mgr. Františka Fundárka, CSc., teritoriálneho referenta na odbore OMS, ktorá má na starosti  spoluprácu s Poľkou akadémiou vied.

Kontakt:   Tel: 02/ 5751 0138                                                          

                 E-mail: fundarek@up.upsav.sk

 

                                                                    Ing. Ján Barancík, PhD.

                                                    vedúci odboru medzinárodnej spolupráce

                                                                              Úrad SAV