Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

H2020 ICT&FET: Vyzva APVV na podporu pripravy projektov H2020

Vložil(a): J. Barančík, 11.4.2018, videné 207-krát

APVV vyhlásila výzvu na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu
na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora prípravy projektov
výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 -
Horizont 2020".

Hlavným zámerom výzvy PP H2020 je stimulovať účasť slovenských organizácií
výskumu a vývoja v rámci  programu Európskej únie  pre výskum a inovácie na
roky 2014 až 2020 - Horizont 2020 (ďalej len "H2020").

Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja
na koordinácii alebo účasti na riešení projektov v programe Európskej únie
H2020 (ďalej len "projekt H2020"). Podpora prípravy projektov H2020, v
ktorých žiadateľ vystupuje v pozícii koordinátora  projektu alebo člena
riešiteľského konzorcia, sa bude realizovať formou hradenia  časti nákladov
na prípravu projektov formou paušálnej refundácie.

 

Podpora prípravy projektu je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v
zmysle zákona č.172/2005 Z. z. vrátane výskumných podnikov (mikro, malých a
stredných, veľkých) a neziskového sektora.

 

Požiadavky verejnej výzvy

1.       Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci
výziev Pracovného programu H2020 na roky 2018 - 2020.

2.       Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje výskum a vývoj výberom
odboru vedy a techniky z číselníka.

3.       V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie
slovenského žiadateľa, že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať
výskum a vývoj.

4.       Projekt H2020 predložený vo výzve Pracovného programu H2020 na roky
2018 - 2020 bol prijatý na hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad
úrovňou prahovej hodnoty (tzv. treshold), čo žiadateľ doloží dokumentom
"Evaluation Summary Report" od EK.

 

Špecifické podmienky verejnej výzvy

1.       Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu projektov
počas celého obdobia trvania výzvy v programe PP H2020 bude maximálne 400
000 EUR

2.       Výška podpory na jedného žiadateľa je 3 000 eur ak je žiadateľ
koordinátor, 2 000 eur ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu
H2020.

3.       Financovanie úhrady nákladov (refundácia) na prípravu projektov je
podmienené schválením požadovanej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu SR v
Národnej rade SR a následne jeho rozpísaním z kapitoly MŠVVaŠ SR pre
agentúru.

4.       Žiadosti budú vybavované podľa poradia doručenia do APVV až do
vyčerpania alokovanej čiastky.

 

Lehota na predkladanie žiadostí je od 29. marca 2018 do 31. októbra 2018.

 

Viac informacii najdete na stranke:
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-h2020.html