Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Newsletter 2/2018

Vložil(a): J. Barančík, 9.3.2018, videné 157-krát

Vážené dámy,
Vážení páni, 

prinášame Vám zhrnutie a krátky prehľad toho najdôležitejšieho za mesiac február z oblasti európskej vedy, výskumu a inovácií.

Dňa 22. februára 2018 predstavila profesorka Mariana Mazzucato, poradkyňa komisára EÚ Carlosa Moedasa pre tzv. "cieľovo orientovaný prístup / misie", svoju správu „Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth“.

Správa odporúča päť kľúčových kritérií na úrovni EÚ pre výber "cieľovo orientovaného prístupu / misií". Misie by mali byť:
  •  odvážne a inšpiratívne so širokým významom pre spoločnosť;
  •  ambiciózne, ale realizovateľné;
  •  podporovať medziodborové a medzisektorové inovácie;
  •  mať jasný smer: cielené, merateľné a časovo obmedzené;
  •  vyžadovať niekoľko riešení založených na prístupe "zdola nahor" (tzv. bottom-up approach).
Komisia teraz vyzýva verejnosť a zainteresované strany na poskytnutie spätnej väzby, vrátane návrhov na potenciálne misie pre výskum a inovácie. Vyjadriť sa môžete do 3. apríla 2018 prostredníctvom nasledujúceho dotazníka.

Dôležité novinky za mesiac február nájdete nižšie a ďalšie informácie získate na našej stránke

Želáme Vám príjemne čítanie.

Tím SLORD
 
Európska komisia hľadá hodnotiteľov projektových návrhov Horizontu 2020
 

Európska komisia neustále hľadá nezávislých expertov na hodnotenie projektových návrhov v rámcovom programe Horizont 2020.
Pre riadne a korektné fungovanie najväčšieho európskeho programu pre výskum a vývoj – Horizont 2020 potrebuje Európska komisia nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre výskum a inovácie.
Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13 a teda aj zo Slovenska. Viac informácií a možnosti, ako sa prihlásiť za experta nájdete tu.

 
 
EIC Horizon Prize "Inovatívne batérie pre elektrické vozidlá"
EK spustila ďalšiu cenu Európskej inovačnej rady (EIC), ktorej cieľom je vyvinúť inovatívne batérie pre elektrické vozidlá. Ocenenie vo výške 10 miliónov EUR bude udelené za vývoj prototypu batérie, ktorá dokáže poháňať elektrické vozidlo s podobným výkonom z hľadiska rozsahu a času nabíjania, ako je bežné malé rodinné vozidlo poháňané benzínom alebo naftou. Viac informácií...
 
Swafs: nový formulár pre vyhľadávanie partnerov na rok 2018
Sieť národných kontaktných bodov SIS.net pre oblasť Science with and for Society (Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť) v programe Horizont 2020 dáva do pozornosti aktualizovaný formulár pre vyhľadávanie partnerov pre výzvy Science with and for Society na rok 2018. Viac informácií...
 
EK zverejnila najnovšie údaje z oblasti V&I a účasti krajín v H2020
Zo Slovenska bolo doteraz úspešných 306 účastníkov z celkového počtu 2.359 žiadateľov o grant, ktorí získali finančný príspevok vo výške 77.5 mil. EUR. V programe uspelo 72 MSP zo Slovenska, ktoré získali finančnú podporu vo výške 15.79 mil. EUR. Hlavné zistenia a odporúčania EK pre zvýšenie výkonnosti VaV nájdete tu.
 
Verejná konzultácia k Európskej biohospodárskej stratégií
 EK aktualizuje Európsku stratégiu biohospodárstva z roku 2012. Proces aktualizácie je založený na širokej konzultácii s občanmi a zainteresovanými stranami. Od 20. februára 2018 do 20. marca 2018 sú všetky zainteresované strany vyzvané, aby poskytli spätnú väzbu prostredníctvom verejnej konzultácie. Viac informácií...
 
Správa o výsledkoch EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií
EK predstavila najnovšiu edíciu správy „Výkon EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií v roku 2018" (SRIP), ktorá analyzuje dynamiku výkonnosti Európy v týchto oblastiach a diskutuje o faktoroch, ktoré ju v globálnom kontexte k danému výkonu vedú. V dokumente sa uvádza, ako sa hospodárska prosperita Európy a sociálny model spoliehajú na schopnosti vytvárať a šíriť inovácie. Viac informácií...
 
Nový program na rozvoj firiem založených na programe Copernicus
EK spustila nový Copernicus Incubation Programme s cieľom pomôcť začínajúcim podnikom (start-upom) a scale-upom pri využívaní príležitostí, ktoré prinášajú úplné, voľné a otvorené údaje z vesmírneho programu Copernicus.Program bude každý rok podporovať 20 začínajúcich podnikov sumou 50.000 EUR. Viac informácií...
 
Nové vedenie Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie
Novým generálnym riaditeľom DG RTD sa stal Jean-Eric Paquet z Francúzska. Paquet vystrieda na pozícii  Roberta-Jana Smitsa. V minulosti pôsobil ako úradník Komisie na vysokej úrovni, pomohol formovať návrhy na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie či stratégie pre priemyselnú politiku. Viac informácií...
 
Výzva na podporu vytvárania centier kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti
EK oznámila zámer podporiť vytvorenie siete stredísk kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom podnietiť vývoj a zavádzanie technológií v tejto oblasti. Okrem toho prichádza EK s pilotným projektom v H2020 s cieľom prepojiť národné centrá do siete a vytvoriť nový impulz v oblasti kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a rozvoja technológií. Viac informácií...