Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Nezávislí experti - hodnotitelia v Horizonte 2020

Vložil(a): J. Barančík, 14.2.2018, videné 173-krát

Vážené dámy, vážení páni,

Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel H2020 a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre R&I.

Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13 a teda aj zo Slovenska.

Peter Dröll,  riaditeľ DG Research and Innovation - Industrial Technologies  v krátkom videu, ktoré nájdete na adrese  https://youtu.be/751rtlgqzYo vysvetľuje úlohy a zodpovednosti expertov, ktorí hodnotia projekty H2020.

Ďalšie a podrobnejšie informácie nájdete v časti FAQ Participant Portal-u (Support):   vyberte kategóriu “Expert evaluators, reviewers, monitors”..

Tamtiež nájdete ďalšie rady a odpovede ako sa prihlásiť za experta a čo to v detailoch obnáša.

 

RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk

http://h2020.cvtisr.sk