Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

5. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko) pre roky 2018 - 2021

Vložil(a): J. Barančík, 10.10.2017, videné 408-krát

Otvorenie výzvy:    16. október 2017

Ukončenie výzvy:   29. december 2017

 

Výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK pre roky 2018-2021 v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Radou pre vedecký  a technologický výskum Turecka

 

 Slovenská akadémia vied so sídlom Štefánikova 49, Bratislava, PSČ 814  38 (ďalej len SAV)    v súlade so Zásadami SAV pre podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v spolupráci  s Radou pre vedecký  a technologický výskum Turecka

 

             v y h l a s u j e

 

5. spoločnú výzvu na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK  (Turecko)

pre  roky 2018-2021

 

v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Radou pre vedecký a technologický výskum Turecka

 

 

Podmienky výzvy

1. Výzva je vyhlasovaná pre jednotlivcov alebo výskumné kolektívy z organizácií SAV na podporu bilaterálnych výskumných projektov (Joint Research Projects), s predpokladaným zahájením riešenia
od 1. mája 2018.

2. Náklady schváleného výskumného projektu uchádzača zo SAV budú hradené z položky MVTS rozpočtu SAV. Predpokladaná doba trvania (riešenia) bilaterálnych výskumných projektov činí najviac 3 roky.

3. Uchádzači, ktorí splňujú všetky podmienky stanovené v Zásadách SAV pre podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a podmienky stanovené v zadávacej dokumentácii, môžu podávať v rámci tejto výzvy návrhy výskumných projektov vo všetkých výskumných oblastiach (bez obmedzenia tém projektov).

Predsedníctvo SAV  uznesením číslo  33 z 10. 8. 2017  súhlasilo s finančnou podporou najviac 2 výskumných projektov do výšky max 40.000,-€/rok/projekt na  obdobie 3 rokov, z čoho 15.000,-€/rok/projekt kryje príslušný ústav SAV.

4. Podrobné podklady a informácie nevyhnutné pre spracovanie a podávanie návrhov projektov, podmienky spôsobilosti uchádzačov, požiadavky na ich preukázanie a spôsob a kritériá hodnotenia návrhov projektov sú stanovené v zadávacej dokumentácií.

5. Výskumný projekt uchádzača zo SAV má byť vypracovaný v úzkej spolupráci s tureckým partnerom  (TÜBİTAK). Partner zo SAV podáva projekt spoločne s tureckým partnerom  na základe analogickej výzvy vyhlásenej  SAV a TÜBİTAK-om. Záujemca o projektovú spoluprácu zo SAV môže kontaktovať a osloviť vyhliadnutého potenciálneho partnera v Turecku priamo alebo môže o sprostredkovanie hľadania partnera požiadať Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (v spolupráci s ústredím TÜBİTAK).

6. Platnosť výzvy (súťažná lehota) je od  16. 10. 2017 do 29.12. 2017

7. Návrhy vedeckých projektov sa podávajú elektronicky prostredníctvom systému TÜBITAK ARBIS, ktorý používa turecká strana. Elektronický formulár je dostupný na linku (http://arbis.tubitak.gov.tr).

8. Návrh projektu musí byť podaný v elektronickom systéme najneskôr v posledný deň súťažnej lehoty. Následne je dokumentácia bezodkladne podpísaná tureckým partnerom (Principal Investigator) a doručená slovenskému partnerovi (Principal Investigator), ktorý taktiež zabezpečí svoj podpis. Podpísané dokumenty bezodkladne doručí na adresu:

Úrad SAV
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

9. Hodnotiaca lehota  začína dňom 2. 1. 2018 a končí dňom  6.4.2018

 10. Výsledky výzvy:

Do konca hodnotiacej lehoty, uvedenej vo vyhlásení výzvy, SAV (Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov)  rozhodne o podmienečnom udelení grantov. V súlade s uzavretou medzinárodnou zmluvou o spolupráci si vyžiada od  tureckého partnera (TÜBİTAK)  výsledok hodnotiaceho konania zahraničnej časti grantu, ktorý sa zohľadní pri konečnom výbere projektov v rámci dohody medzi SAV a TÜBİTAK. Výsledkom vzájomného rokovania je odporúčanie na financovanie úspešných projektov príslušným orgánom SAV (P SAV) a TÜBİTAK. Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov:  23. 3. 2018. Predsedníctvo SAV rozhodne o financovaní úspešných projektov na svojom zasadnutí v apríli  2018.

Výsledky budú zverejnené na internetovej adrese SAV www.sav.sk v časti Medzinárodná spolupráca. SAV následne vyrozumie písomne každého uchádzača a navrhovateľa o udelení či neudelení grantu.

 

11. Kontakty

Kontaktná osoba -  SAV:                                                             Kontaktná osoba - TÜBİTAK :

 Ing. Zuzana Panisová                                                                  Mr. Ragip Bayrambeyli

Tel.: + 421 2 57510 245                                                                 Tel:  +90 312 298 1792
E-mail: panisova@up.upsav.sk                                                E-mail: ragip.bayrambeyli@tubitak.gov.tr

 V prípade potreby ďalších informácií môžete tiež kontaktovať vedúceho odboru OMS Úradu SAV

Tel.: + 421 2 57510 137 

E-mail: barancik@up.upsav.sk

 

 

 

Ing. Ján Barančík, PhD.
vedúci
Odbor medzinárodnej spolupráce

 

 

 

 

E n g l i s h    t e x t

 

5th Call for proposals of the SAS - TÜBİTAK research projects for 2018-2021 in the framework of the bilateral scientific cooperation between the Slovak Academy of Sciences and the Scientific and Technological Research Council of Turkey


The Slovak Academy of Sciences (SAS) based in Bratislava, Štefánikova 49,  in accordance with the SAS document „Principles of support of projects of international scientific and technical cooperation“ (ISTC)

 


announces

 

5th Call for the SAS - TÜBİTAK (Turkey) research projects for the years 2018-2021

 

in the framework of the bilateral scientific cooperation between the Slovak Academy of Sciences and the Scientific and Technological Research Council of Turkey


 

 

Terms of the call

1. The call is announced for individual researchers or research teams from the SAS institutes to support bilateral research projects (Joint Research Projects) with an expected date of start from 1st May 2018.

2. The cost of an approved research project, proposed by the applicant from the SAS, will be covered from the budget of the SAS (budget item for ISTC). Expected duration of bilateral research projects is maximum 3 years.

3. Applicants who meet all conditions set in „(SAS) Principles of support of projects of international scientific and technical cooperation“ and as well as the conditions set in Call documents can submit project grant proposals in all research areas. The topics for this Call are not specified. The research teams can choose the topics of their interest.

  

The Presidium of the SAS (Resolution No. 33 of  10 August 2017) agreed with the financial support of up to  2 research projects  up to 40.000, - € / year / project for a period of three years).

  

4. Detailed data and information necessary to process proposals, the eligibility of applicants (and requirements for proving it) and the method and criteria for proposals evaluation  are set out in the Call documents.

5. Research project of the SAS applicant has to be developed in close collaboration with a partner from the Turkey. A partner from the SAS submits his proposal jointly with Turkish partner according to the analogical Call announced by the SAS and the TÜBİTAK. The SAS applicant interested in project collaboration can contact his potential Turkish partner directly or he can ask the SAS Department of International Cooperation for mediation (in collaboration with the Office in TÜBİTAK).

6. Validity of the Call (the contest period) is from 16th October 2017 to 29th December 2017.

7. Projects proposals are submitted electronically using electronic system TÜBİTAK ARBIS. Application form in electronic format is available at following link http://arbis.tubitak.gov.tr.

8. Project proposals must be submitted in electronic system not later than the last day of the contest period. Immediately after the submission in electronic system the Principal investigator on Turkish side signs and sends original document to Slovak Principal investigator, who also signs and delivers document to the following address:


Office of the Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation.
Stefanikova 49
814 38 Bratislava
Slovakia

 

9. The evaluation period:  2nd January 2018   – 6 th April 2018

 

10.   Results of the Call

The SAS Commission for evaluation of international projects  shall decide on granting of conditional grants by the end of the evaluation period. In accordance with the Agreement on scientific cooperation, the SAS will require from the Turkish partner (TÜBİTAK) the result of the evaluation procedure of the part of  projects relating to international collaboration. The evaluation from the TÜBİTAK will be taken into consideration at the final project ranking. After the discussion with TUBITAK and by mutual agreement between SAS and TUBITAK, successful projects will be recommended for funding. Expected date of results announcement:  23rd March 2018. The SAS Presidium will decide on financial support of successful projects at its meeting  in April 2018.

The results will be available at the SAS website  www.sav.sk, section International Cooperation. Each applicant will be notified in writing  whether he succeeded or failed in obtaining a grant.

 

11.  Contact persons for the SAS-TÜBİTAK Joint Research Projects
     
Contact person at the SAS:                                                        Contact person at the TÜBİTAK:

Mrs. Zuzana Panisová                                                                  Mr. Ragip Bayrambeyli

Tel.: + 421 2 57510 245                                                                 Tel:  +90 312 298 1792
E-mail: panisova@up.upsav.sk                                                E-mail: ragip.bayrambeyli@tubitak.gov.tr

 

Any other information on the SAS-TÜBİTAK Research Project Cooperation are available at the following address of the Head of the Department of International Cooperation of the SAS:

Tel.: + 421 2 57510 137
E-mail: barancik@up.upsav.sk

 

 

 

Jan Barancik, PhD.
Head
Department of International Cooperation

 

Príloha

logo
Príloha

SAS