Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Opustila nás prof. Ing. Božena Košíková, DrSc.

28. 12. 2020 | zhliadnuté 2356-krát

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 17. decembra nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, významná slovenská vedkyňa v oblasti chémie dreva, celulózy a lignínu – prof. Ing. Božena Košíková, DrSc.

Narodila sa 18. júna 1938 v Muráni. Stredoškolské štúdium absolvovala na gymnáziu v Revúcej. Po maturite v roku 1955 pokračovala v štúdiu na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Štúdium v odbore Chemická technológia dreva ukončila v roku 1960 s vyznamenaním. Následne nastúpila do zamestnania v Ústave dreva, celulózy a chemických vlákien Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorý sa stal neskôr súčasťou Chemického ústavu SAV, kde v roku 1967 získala vedeckú hodnosť kandidát chemických vied (CSc.) a v roku 1989 vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.). Od roku 1970 bola vedúcou Laboratória lignínu a zodpovednou riešiteľkou čiastkových úloh štátneho plánu základného výskumu dreva a mnohých projektov financovaných grantovými agentúrami. V roku 1997 získala vedecko-pedagogický titul hosťujúci profesor na Technickej univerzite vo Zvolene. Na Drevárskej fakulte prednášala predmet Chemické spracovanie dreva a na Fakulte ekológie a environmentalistiky predmet Biotechnológie a využitie biomasy. Po obhajobe habilitačnej práce na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene bola vymenovaná v roku 2000 za docentku a v roku 2003 za riadnu profesorku. V rámci pedagogickej činnosti vyškolila mnohých diplomantov a štyroch doktorandov.

V rokoch 1978­ – 1991 absolvovala viacero študijných pobytov v zahraničí: University of British Columbia (Vancouver, Kanada), University of Alberta (Edmonton, Kanada), Finish Pulp and Paper Research Institute (Helsinki, Fínsko), Swedish Pulp and Paper Research Institute (Stockholm, Švédsko), Chalmers University of Technology (Gothenburg, Švédsko).

Okrem vedeckej práce zastávala aj rôzne funkcie: podpredsedníčka Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy, členka Komisie VEGA pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy, členka výboru Medzinárodnej asociácie pre lignín (International Lignin Institute, Švajčiarsko), podpredsedníčka SOK pre doktorandské štúdium v odbore Makromolekulová chémia a členka SOK pre vedný odbor Štruktúra a vlastnosti dreva, členka Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác, členka redakčnej rady časopisu Wood Research.

Počas svojej vedeckej kariéry publikovala 154 pôvodných vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch, na ktoré je evidovaných vyše 1400 citácií (h-index: 21) a predniesla 136 prednášok (viaceré ako pozvané prednášky) na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorkou 27 patentov, troch knižných publikácií a dvoch kapitol v knihách.

Profesorka Košíková získala mnohé významné ocenenia a vyjadrenia uznania výsledkov jej vedeckej práce. V roku 1988 to bola Strieborná čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách a v roku 1998 Zlatá čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách. Ocenenie Osobnosť SAV získala v roku 2013. Za pozoruhodné výsledky v oblasti transformácie lignínových odpadov z chemického spracovania dreva na nové antioxidanty pre ochranu DNA živých organizmov a polymérnych materiálov získala v rokoch 2003 a 2006 cenu Ministerstva životného prostredia v kategórii Progresívna idea a následne Cenu TOP 2009. Nové lignín-polypropylénové fólie boli vystavené na Medzinárodnej výstave EXPO´93, Taejon, Kórea ako súčasť expozície SAV.

Dr. Košíková bola skvelou kolegyňou, priateľkou a spoločníčkou s darom pomáhať, potešiť, ale aj poučiť. Bola špičkovou odborníčkou vo svojom vednom odbore, no zároveň mala široký rozhľad aj v iných vedných a spoločenských oblastiach. Vždy rada pomáhala aj mladším kolegom a aktívne sa podieľala na príprave nastupujúcej generácie vedeckých pracovníkov.

Bobka (ako sme ju priateľsky volali), budeš nám veľmi chýbať.

Česť jej pamiatke!

Text: Miroslav Koóš za kolektív Chemického ústavu SAV

Foto: archív