Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Doc. Miloslav Greksák, CSc.

Zomrel doc. Miloslav Greksák, CSc.

27. 11. 2020 | zhliadnuté 558-krát

Rozlúčka s dobrým človekom je vždy smutná, ale definitívna rozlúčka je ťaživá, trúchlivá, ale – a to je najsmutnejšie – je nezvratná. Je to o to ťažšie, keď sa lúčime s mimoriadnym človekom.

Doc. Miloslav Greksák sa narodil 17. septembra 1936 v Kokave nad Rimavicou. V roku 1951 začal študovať na Strednej priemyselnej škole v Banskej Štiavnici, ktorá bola liahňou mnohých významných slovenských chemikov. Po skončení priemyslovky študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor chémia, špecializácia organická chémia. Po ukončení štúdia pôsobil na Katedre biochémie PF UK ako asistent. Tu sa začala jeho vedecko-pedagogická činnosť, ktorej zostal verný po celý zvyšok života, aj keď na rôznych pracoviskách. Nanešťastie, jeho úspešne začatá vedecko-pedagogická činnosť bola v normalizačných rokoch násilne prerušená a musel zanechať to, čo mal tak rád. Prácu so študentmi. Jeho pedagogické majstrovstvo bolo medzi študentmi vysoko hodnotené. Študenti ho poznali ako prísneho, zásadového človeka a mali pred ním absolútny rešpekt. Vyplývalo to z jeho náročnosti a maximálnej férovosti voči nim. Vždy povzbudil, ale v prípade potreby aj pokarhal. Cit pre pedagogickú činnosť mal jednoducho v sebe hlboko zakorenený.

Pod vedením profesora Kováča začal na katedre biochémie študovať problémy biogenézy mitochondrií. Jeho tvorivosť a kritické myslenie ukazujú dosiahnuté výsledky, ktoré boli predmetom viacerých excelentných publikácií v popredných vedeckých periodikách. Absolvoval tiež ročný pobytov v Japonsku, kde sa zaoberal vypracovaním modelu biogenézy mitochondrií v rastlinných pletivách. Pri svojom pobyte v Holandsku prispel k objasneniu funkcie fosforylačného potenciálu v regulácii ketogenézy v pečeni. Výsledky týchto pobytov boli tiež predmetom viacerých pozoruhodných publikácií. V rokoch 1990 až 2002 pôsobil ako riaditeľ Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV. V porevolučných rokoch sa za jeho vedenia podarilo pretransformovať pracovisko Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Ivanke pri Dunaji na Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, ktorý sa stal dobre fungujúcim akademickým ústavom a ktorý pod jeho vedením dosiahol významné vedecké úspechy a ocenenia. Okrem vedecko-pedagogickej práce sa doc. Greksák výrazne podieľal na organizovaní vedeckého života na Slovensku. Pôsobil ako vedecký sekretár Slovenskej biochemickej spoločnosti a tiež v mnohých komisiách, radách a iných ustanovizniach, kde bola jeho činnosť vysoko rešpektovaná. Bohatá a  sústredená vedecko-pedagogická činnosť mu nebránila, aby si našiel čas na organizáciu rôznych podujatí spojených s kultúrou a umením. Pôsobil ako aktívny člen slovenskej pobočky Spoločnosti pre vedu a umenia vo Washingtone. Jeho bohatá spoločensko-kultúrna činnosť odrážala jeho spoločenskú angažovanosť.

Bol vynikajúcim spoločníkom s darom rozdávať radosť a potešenie. Bol výborným spevákom a recitátorom. Je otcom dcéry a syna a dedkom dvoch vnučiek.

V mene svojom, ale aj v  mene kolegov a priateľov musím so slzami v očiach povedať: Milko – priateľ a kolega – budeš nám chýbať. Česť Tvojej pamiatke.

Text: Peter Šmigáň za kolektív Ústavu biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV