Aktuality

Botanici zo Slovenskej akadémie vied mapujú slovenskú flóru už viac ako 50 rokov

13.11.2020, otvorené 325-krát

 

Vedci z Oddelenia taxonómie vyšších rastlín na Botanickom ústave Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV sa venujú štúdiu divorastúcich cievnatých rastlín mierneho pásma. Realizujú moderný výskum pomocou klasických, ale aj sofistikovaných metód, ktorého výstupom sú vedecké publikácie publikované v špičkových vedeckých časopisoch. Zameriavajú sa na endemické a chránené druhy, ako aj na invázne a nepôvodné rastliny. Svoje výsledky už od roku 1966 vydávajú aj v podobe rozsiahleho mnohozväzkového diela Flóra Slovenska, ktoré patrí k základným prehľadovým prácam o rastlinstve Slovenska.

Výsledkom desiatky rokov trvajúcej systematickej inventarizácie slovenskej flóry je edícia pätnástich knižných publikácií, ktoré sumarizujú poznatky o rastlinných taxónoch Slovenska. ,,Každý zväzok obsahuje podrobný súpis druhov, čeľadí a rodov cievnatých rastlín vyskytujúcich sa na území Slovenska. Záznamy sú doplnené o grafický opis, biologické vlastnosti, ekológiu a podrobnú mapu rozšírenia danej rastliny," vysvetľuje Marek Slovák z oddelenia taxonómie vyšších rastlín.

Dôležitou súčasťou mapovania slovenskej flóry sú databázy slovenských a latinských názvov, chromozómov a podrobného rozšírenia rastlinných druhov na Slovensku. "Tieto databázy majú pre nás vedcov veľký význam pretože sa vďaka nim môžeme zapájať do medzinárodných európskych projektov, napríklad aj projektov Horizont 2020," spresňuje Slovák.

Všetky druhy opísané vo Flóre Slovenska sú zadokumentované a uložené v herbári Botanického ústavu CBRB SAV, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku. Herbárová zbierka bola založená v roku 1953 a dnes uchováva už viac ako 100 000 položiek.

Pred začiatkom vydávania jednotlivých zväzkov Flóry Slovenska opísal kompletnú flóru Slovenska iba Gustáv Reuss v diele Květena Slovenska čili opis všech jevnosnubných divorostoucích rostlin vydanom v roku 1853.

Text a foto: Katarína Gáliková

Video: Martin Bystriansky

Príloha

Hebárová položka typového materiálu endemického druhu Slovenska (poniklec slovenský - Pulsatilla slavica G. Reuss) uložená v herbárových zbierkach herbára
Príloha

Rozsiahle mnohozväzkové dielo Flóra Slovenska patrí k základným prehľadovým prácam o rastlinstve Slovenska
Príloha

Molekulárno-genetické laboratórium Oddelenia taxonómie cievnatých rastlín CBRB SAV
Príloha

Príprava vzorky rastlinného pletiva určená pre analýzu obsahu DNA na prietokovom cytometri v laboratóriu prietokovej cytometrie