Aktuality

Stanovisko Predsedníctva SAV k reformám v oblasti vedy, výskumu a inovácií zverejneným v materiáli Moderné a úspešné Slovensko

9.10.2020, otvorené 364-krát

 

Predsedníctvo SAV víta dokument, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR, ako východiskový materiál na diskusiu o zásadných štrukturálnych reformách v oblasti vedy, výskumu a inovácii a deklaruje svoju pripravenosť prispieť ku príprave jeho finálnej koncepcie, tak aby sa Slovensko v tejto oblasti  výrazne posunulo vpred.

Dokument správne pomenúva celý rad negatívnych javov a naznačuje spôsoby, ako ich odstrániť. SAV spolu s Učenou spoločnosťou Slovenska a ďalšími partnermi v minulom roku predstavila Víziu pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko, ktorý v zhode s materiálom ministerstva financií zdôrazňuje potrebu reformy financovania výskumu a vývoja, vrátane navýšenia jeho objemu, vytvorenia jednotného systému hodnotenia výskumných organizácií, zlepšenia grantových schém, transformácie SAV a rezortných výskumných organizácií, aj potrebu zabránenia odlivu mozgov.

Zdôrazňujeme, že pre úspešné naplnenie týchto snáh je potrebné sformulovať komplexnú štátnu vednú politiku zameranú na všestranný rozvoj výskumného systému a na stanovenie úlohy vedy, výskumu a inovácií v rozvoji spoločnosti.  Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3, ktorá sa v súčasnosti inovuje, je len podmnožinou takejto štátnej vednej politiky, ex ante kondicionalitou pre čerpanie EÚ fondov v tejto oblasti, ale nemôže vednú politiku nahradiť.

Dôležitou súčasťou reformy tejto oblasti je aj reforma vzdelávania, najmä reforma vysokých škôl. V týchto dňoch bol zverejnený aj významný návrh rektorov UK, STU, TUKE a UPJŠ a predsedu SAV na vytvorenie dvoch vedeckých centier na Slovensku, ktoré by boli schopné súťažiť s najvýznamnejšími európskymi a svetovými partnermi, kde takáto integrácia a koncentrácia kapacít vzdelávania, výskumu a vývoja už prebehla. Táto snaha by mohla vyústiť do vytvorenia dvoch veľkých univerzít v Bratislave a Košiciach.

SAV sa chce zúčastniť tohto procesu podobne ako naša francúzska partnerská organizácia výskumu, CNRS, kde je jej deväťdesiat percent výskumných ústavov asociovaných s univerzitami. Nejde teda o organizačné začlenenie SAV do týchto univerzít, ale vytvorenie plnohodnotného partnerstva. SAV zostane naďalej jedinou celoštátnou inštitúciou výskumu a vývoja.

Do pozornosti dávame aj stanovisko Učenej spoločnosti Slovenska k uvedenému dokumentu.

link TU -> https://www.learned.sk/stanovisko-rady-ucenej-spolocnosti-slovenska-k-dokumentu-moderne-a-uspesne-slovensko/

 

Príloha

Logo SAV