Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Kongresové centrum v Smoleniciach nahradila konferencia cez aplikáciu zoom

Piaty ročník konferencie Centra spoločenských a psychologických vied SAV a päť rokov centra

29. 9. 2020 | zhliadnuté 333-krát

Každoročné stretnutie zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24. septembra. V nadväznosti na prijaté opatrenia a preventívne odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa pôvodne plánované stretnutie presunulo z Kongresového centra SAV v Smoleniciach do on-line priestoru.

Vedeckí pracovníci a pracovníčky troch organizačných zložiek CSPV, Ústavu experimentálnej psychológie (ÚeP), Spoločenskovedného ústavu v Košiciach (SvÚ) a Prognostického ústavu SAV (PÚ), počas dvoch dní diskutovali prostredníctvom aplikácie zoom o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti a ďalšom smerovaní bádania, o nových projektoch a etických otázkach výskumu.

Prvý rokovací deň pracovnej konferencie otvorila riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková informáciou o aktuálnom dianí v CSPV. Pripomenula blížiace sa 5. výročie založenia CSPV (1. október 2015), prekonané výzvy a dosiahnuté úspechy. Zároveň predstavila konštruktívne odporúčania Medzinárodného poradného panelu CSPV SAV, ktoré by mali prispieť k napredovaniu CSPV SAV. Následne informovali o činnosti troch ústavov v rokoch 2019 – 2020 a plánoch na nadchádzajúci rok vedúci organizačných zložiek Peter Halama (ÚeP), Anna Kalistová (SvÚ) a Richard Filčák (PÚ).

V ďalšom bloku zameranom na doktorandské štúdium hovoril garant pre doktorandské štúdium v odbore psychológia Peter Halama o potrebe zvyšovania kvality doktorandského štúdia a o prijatých interných kritériách pre zabezpečenie kvality doktorandského štúdia. V diskusii odpovedal na otázky aj garant pre doktorandské štúdium v odbore politické vedy Vladimír Baláž. Vítanou a pozitívne vnímanou časťou konferencie bolo predstavenie interných doktorandov a doktorandiek, ktorí v stručnosti prezentovali zameranie svojich dizertačných prác.

Druhý rokovací deň bol vyčlenený na prezentáciu projektov CSPV SAV. Vedúci organizačných zložiek zosumarizovali informácie o počtoch riešených projektoch a nových podaných projektoch, na ktorých participujú tri ústavy centra. Vedúci projektov potom stručne predstavili zameranie, aktivity a významné publikačné výstupy svojich projektov.

Súčasťou druhého rokovacieho dňa bola voľba nového člena Vedeckej rady CSPV SAV, ktorú viedla predsedníčka vedeckej rady Viera Bačová. Akademická obec CSPV SAV zvolila za nového člena vedeckej rady Matúša Greža z ÚeP.

S činnosťou Etickej komisie CSPV oboznámili účastníkov online konferencie jej členovia Ivan Brezina, Michal Kentoš a Edita Nemcová. Odpovedali na otázky diskutujúcich, ktoré sa týkali sa formalizovania posudkov projektov zo strany Etickej komisie CSPV.

Každoročné stretnutia zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV sú unikátnym informačno-komunikačným fórom, ktorý sa opakovane ukázal ako vhodný a efektívny nástroj na výmenu informácií, aktualít o činnosti a hlavných aktivitách CSPV. Preto aj tento rok vedenie CSPV SAV našlo spôsob, ako zorganizovať stretnutie pracovníkov a to napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii. Vzájomná informovanosť a interdisciplinárne spájanie expertov prinášajú prvé úspechy vo forme spolupráce vedeckých pracovníkov troch organizačných zložiek na spoločných projektoch.

Text: Igor Taldík, Prognostický ústav CSPV SAV

Fotokoláž: Lucia Heldáková, CSPV SAV