Aktuality

Stretnutie rektorov Združenia V7 a predsedu SAV

Veda, Vzdelávanie

7.9.2020, otvorené 334-krát

 

Na pôde STU v Bratislave sa 4. septembra uskutočnilo rokovanie rektorov Združenia V7 a predsedu SAV skladajúce sa z dvoch častí. 

V prvej časti sa rektori a predseda SAV venovali viacerým dôležitým témam, ako sú popularizácia vedy, navrhovaný model kreovania SK Roadmap výskumných infraštruktúr zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a účasť slovenských inštitúcií v medzinárodných vedeckých centrách a projektoch ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Vzájomne sa tiež informovali o skúsenostiach z prípravy výučby v novom akademickom roku.

V druhej časti rokovania na pôde ministerstva školstva rokovali so štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom. Hlavnou témou rokovania bola problematika čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a postup pri vypracovaní Národného plánu priorít pre čerpania fondu obnovy. Rektori V7 a predseda SAV otvorili aj otázky prípravy nového zákona o vysokých školách a metodiky financovania vysokých škôl.

K najdôležitejším záverom rokovania patria:

  1. Rektori V7 a predseda SAV ocenili prijaté opatrenia zo strany Výskumnej agentúry MŠVVaŠ SR pre pokrok pri čerpaní EŠIF – najmä pri projektoch dlhodobého strategického výskumu (DSV). Obe strany sa zhodli, že vynaložia maximálne úsilie pre urýchlené zazmluvňovanie projektov.
  2. Rektori V7 a predseda SAV ocenili rozpracovanie Programového vyhlásenia Vlády SR v oblasti veda, výskum a inovácie.
  3. V7 a predseda SAV predložili štátnemu tajomníkovi návrh zmluvy na založenie Akademickej a priemyselnej výskumno-edukačnej platformy v oblasti materiálov a analytických zariadení a pre spoluprácu s medzinárodnými vedeckými centrami (MVCNET) ako pilotného modelu na financovanie zapojenia SR v medzinárodných vedeckých centrách na vyjadrenie, či tento model je v súlade so zámermi MŠVVaŠ SR.
  4. Obe strany vyjadrili vôľu spolupráce pri príprave Národného plánu priorít pre fond obnovy, pri príprave zásad zákona o VŠ i metodiky financovania VŠ.

(r)

Príloha

Logo SAV