Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Základné komponenty “academic writing”

Program IRIS: Cesta k zlepšeniu kvality výskumu

10. 8. 2020 | zhliadnuté 544-krát

Plagiarizmus, citovanie, kvalita diplomových prác sú slová, ktoré v súčasnosti intenzívne rezonujú a obracajú pozornosť na závažný problém – prípravu študentov v oblasti “academic writing” (písanie akademických štýlom). Týka sa zásad písania akademických písomných výstupov, vrátane písania bakalárskych a diplomových prác, dizertačných prác a celého spektra vedeckých publikácií. Pomôcť zvládnuť túto oblasť majú letné školy IRIS.

Letné školy IRIS (International Research Interdisciplinary Schools) pokrývajúce široké spektrum zručností pri písaní vedeckých prác (písali sme TU) vznikli v roku 2006 na základe podnetu Journal of Electrocardiology v spolupráci s ďalšími vedeckými časopismi.

„Pôvodné zameranie letných škôl bola príprava kvalifikovaného návrhu projektu ´Research study protocol´, súčasne s diskusiami zameranými na prípravu rukopisu vedeckej publikácie a komunikáciu s redaktormi vedeckých časopisov. Postupne sa ukázalo, že je potrebný komplexnejší prístup,“ opisuje vznik letných škôl Ljuba Bachárová, jedna z mentoriek projektu.

Hlavným cieľom IRIS aktivít je nielen budovanie medzinárodnej siete mladých vedeckých pracovníkov a ich mentorov v oblasti biomedicínskeho výskumu, ale aj budovanie a podpora národných výskumných kapacít a aktivít. Pôvodné kurzy sa počas uplynulých 15 rokov rozvinuli do viacerých nadväzujúcich aktivít.

V roku 2019 začal svoju činnosť IRIS Alumni Club, v súčasnosti ho tvorí približne 40 aktívnych členov – absolventov IRIS kurzov, no podľa L. Bachárovej je klub otvorený aj iným záujemcom. „Členovia tohto klubu chcú zužitkovať svoje skúsenosti a vedomosti a postupne vytvoriť pre túto oblasť nezávislých lídrov a mentorov. Počas akademického roka 2019/2020 sme zorganizovali množstvo aktivít nadväzujúcich na IRIS, ktoré pokrývali tri hlavné oblasti tzv. mäkkých zručností nevyhnutných pre úspešný výskum: (1) kurz biomedicínskeho výskumu, zameraný na prípravu kvalitného protokolu výskumnej štúdie, t. j. projektu; (2) iniciovali sme kurzy Academic English na British Council, ktoré boli otvorené pre každého záujemcu, túto možnosť využili aj pracovníci SAV; a (3)  webinár zameraný na použitie a interpretáciu štatistiky v biomedicínskom výskume. Tak isto sme organizovali diskusie a individuálne konzultácie poskytujúce spätnú väzbu a pripomienky k pripravovaným rukopisom vedeckých publikácií,“ vysvetľuje ďalšia mentorka, ktorá sa podieľa na organizovaní podujatí, Dominika Komárová.

„Akademický rok 2019/2020 bol špecifický nielen v tom, že sme rozšírili aktivity, ale navyše sme riešili reštrikcie spojené s pandémiou COVID-19. Dve hlavné skutočnosti – na jednej strane potreba pokračovať v budovaní národných kapacít a medzinárodnej siete, na druhej strane – využiť ad maximum možnosti, ktoré ponúkajú moderné technológie a on-line komunikácia,“ objasňuje ďalej špecifiká podujatí tohto roka.

D. Komárová však zdôrazňuje, že silnou stránkou IRIS kurzov stále zostáva intenzívna interpersonálna komunikácia medzi účastníkmi a trénermi, komunikácia účastníkov v jednotlivých skupinách pri príprave projektov, ako aj komunikácia účastníkov pri plenárnych diskusiách – pri pripomienkovaní a kladení otázok pri prezentáciách postupu prípravy projektov.

„Technické možnosti komunikácie a výmeny informácií sú fascinujúce. Naším úsilím je čo najviac využiť a prispieť tak k vytváraniu podmienok pre osobný rozvoj mladých výskumníkov,“ dodáva D. Komárová.

(an)

Graf: IRIS